Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 30 mei 2023

Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op dinsdag 30 mei 2023 op het gemeentehuis in Gieten

Aanwezig:            
Voorzitter:            dhr. M. Krijnsen (vanaf agendapunt 3)
Secretaris:            dhr. H. Koster
Leden van de ASD:    dhr. J. Berends, dhr. D. den Boer, mw. S. Boes, dhr. K. Heeres,
dhr. H. Wilms
Ambtelijk secretaris:    mw. S. de Groot                    
Namens gemeente:        -                    
Afwezig met kennisgeving:    mw. A. Haveman, mw. R. Siegers, mw. L. Stolker, mw. J. Veen, 
mw. R. Vis, 

1.    Opening en vaststelling agenda
De voorzitter komt iets later. Tot die tijd neemt dhr. Koster de rol van voorzitter op zich.
Er zijn veel afmeldingen, maar we zijn met voldoende leden om de vergadering door te laten gaan en besluiten te mogen nemen. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.    Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs: Geen overleg met beleidsadviseur 
a)    Raadsvergaderingen
b)    LTA (en wie gaat wanneer waar heen) 
c)    Informatie en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. het sociaal domein
d)    Punten van de beleidsadviseur(s) 
e)    Vragen aan de beleidsadviseurs 
f)    Openstaande punten
Er zijn dit keer geen bespreekpunten bij dit agendapunt. Om deze reden is er vandaag ook geen beleidsadviseur aangeschoven.

3.    Bespreken notulen van de vergadering van 24 april 2023 
De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen:
•    Teams: De uitnodiging om zelf hulp te vragen en een afspraak te maken met de ambtelijk secretaris is te vrijblijvend. Er wordt afgesproken om aan het eind van de volgende vergadering ruimte te maken voor een uitleg. Als iedereen hun laptop/tablet meenemen kan iedereen het direct uitproberen en laten zien waar ze vastlopen.
Het verslag van het gesprek met de wethouder wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag wordt er teruggeblikt op hoe het gesprek is ervaren.
Door meerdere leden werd het gesprek als onbevredigend ervaren. Het was een open gesprek en er werd veel gepraat, maar weinig afgesproken/toegezegd. De wethouder heeft onze suggesties welwillend aangehoord, maar leek geen open mind te hebben om mee te denken in onze suggesties. Het gesprek is door de ASD goed voorbereid en het was een goed thema, maar de wethouder slaagde erin haar eigen lijn door te zetten.
Over het algemeen geven de wethouder en ambtenaren niet het gevoel dat ze iets aan de ASD hebben. De sessie die met de ambtenaren gepland wordt kan ons helpen om hier wat aan te doen. 
Er volgt een gesprek over de samenwerking met de ambtenaren, over de communicatie tussen de gemeente en de ASD en allerlei irritaties. Op dit moment kunnen we er nog niet mee aan de slag en moeten we eerst de bijeenkomst met de ambtenaren afwachten om te zien wat dat oplevert.
Wat wel al kan is dat we zelf de werkgroepen gaan evalueren. Dit wordt voor de junivergadering geagendeerd. 
4.    Communicatie evalueren: Facebook/LinkedIn 
•    Facebook
Mw. Boes heeft de Facebookpagina gemaakt en zorgt dat er regelmatig iets geplaatst wordt. Veel artikelen worden door dhr. Wilms aangeleverd. 
Het doel van de Facebookpagina was om op een laagdrempelige manier meer naamsbekendheid te creëren. Via het delen van informatie hoopt de ASD meer zichtbaar te worden en meer naamsbekendheid te krijgen. Het plaatsen van artikelen en het delen van informatie niet het doel van de pagina, meer een middel. 
Het is moeilijk te zien of het doel bereikt wordt. Het is alleen zichtbaar hoeveel kliks bepaalde berichten krijgen. Als mensen het op hun tijdlijn zien staan en erop klikken wordt dit als klik geregistreerd. Meer is er ook niet zichtbaar. 
De ASD pagina is verbonden met de pagina van mw. Boes en daarmee wordt de ASD zichtbaar bij haar vriendenlijst. Hoe meer mensen de pagina liken, volgen en delen, hoe meer het verspreid als een olievlek. 
De pagina wordt wel bekeken en de artikelen worden aangeklikt. Een bericht over geldzorgen is bijvoorbeeld door 500 mensen gelezen, maar een bericht over subsidies maar 10 keer. Daarnaast is het algoritme ook van invloed en als je je daar meer in verdiept kun je ook meer bereik krijgen. Zo worden op zondagavond meer berichten gelezen, dus slim om dan iets te plaatsen.
We kunnen ervoor kiezen om te betalen voor betere promotie. Voor €50,- hebben we al een veel groter bereik.
Er mag ook meer input komen vanuit de ASD. Het is belangrijk om regelmatig iets te plaatsen. Wel moet het binnen het sociaal domein blijven. 
Alle aanwezigen zijn erover eens dat de selectie voor het plaatsen van berichten bij mw. Boes kunnen liggen en dat daar geen aparte commissie voor hoeft te komen. Bij twijfel niet plaatsen of even overleggen met de voorzitter. 
Criteria voor de berichten zijn: het gaat over het sociaal domein, gaat niet tegen de gemeente in, geen politiek bedrijven en geen commercie. 
In het begin was er wat verwarring bij de wethouder/gemeente ontstaan over onze bedoeling. De tekst over de bijeenkomst in Rolde over Papenvoort kwam toen niet goed over. Na uitleg was er niets meer aan de hand, maar het riep eerst wel verwarring op. Aan de andere kant betekend dit ook dat de pagina door de gemeente wordt gelezen. 
In het begin kostte het mw. Boes nog wat meer tijd, maar inmiddels gaat dat wat makkelijker. Het kost nog steeds wel tijd, maar ze vindt het ook wel leuk om te doen.
Alle leden kunnen zelf ook inloggen op de pagina en berichten plaatsen. De inloggegevens staan onderaan op de adressenlijst. Het is toch wel goed als 1 of 2 personen de regie houden. 
Besluit: We gaan nog een jaar op deze manier hiermee door. Alle leden helpen mee om artikelen/berichten aan te leveren. Zo proberen we meer bereik te krijgen door nog actiever te zijn op Facebook.
•    LinkedIn
Dhr. den Boer plaatst elke maand wanneer de ASD vergadering plaatsvindt. Het is een zakelijk systeem en werkt anders dan Facebook. Er zit ook een ander soort algoritme achter dan bij Facebook. Het idee is om ook de delen wat op Facebook staat. Leden kunnen dhr. den Boer een gericht mailtje sturen om een bericht te plaatsen. Het is een bedrijfspagina, maar kan ook als een olievlek werken voor meer naamsbekendheid. Het helpt als de leden die LinkedIn hebben ook de pagina volgen.
Besluit: Ook met LinkedIn gaan we op dezelfde manier door met input vanuit de leden.
•    Schakel
Op de gemeentepagina wordt een week voor de vergadering een aankondiging geplaatst. Daarnaast werd er na de vergadering een heel kort verslagje gemaakt voor in de Schakel, maar de verslagjes waren te oppervlakkig. Advies vanuit de Schakel was om alleen echt nieuws of een mooi statement te plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld over een ongevraagd advies gaan die we uitgebracht hebben.

5.    Ingekomen stukken 
•    Mail van Sandra van Esveld over de evaluatie van het armoedebeleid, 12 mei ontvangen 
Dit onderwerp is in de werkgroep participatie behandeld. Dhr. Wilms laat weten dat het verslag nog niet af is en daardoor nog niet naar de ASD is gestuurd.
Er is een bureau ingeschakeld om onderzoek te doen over de stand van zaken nu en hoe het zou moeten zijn. Dhr. den Boer meldt dat de ASD sowieso op bepaalde punten in het proces meegenomen wordt. Dhr. Wilms geeft een toelichting op de tijdlijn van het proces. De afronding is in juni 2024.
Zolang ze met het onderzoek bezig zijn, kunnen we nog niet met een nieuw advies komen. Het huidige beleid wordt gecontinueerd tot het onderzoek is afgerond. 
Dhr. den Boer geeft aan dat hij het positief is over dat we goed geïnformeerd worden over de procedure. Het verhaal was goed, ze nemen ons mee in het proces en we worden op de juiste momenten naar onze input gevraagd. Het duurt wel lang.

6.    Uitgaande stukken
Er zijn geen uitgaande stukken.

7.    Mededelingen en/of besluiten van het DB
•    Mail van Attenta met een datum voor hun inwonerspanel overleg met ons (12 juni via Teams)
Voorstel is om vanuit elke werkgroep 1 persoon deel te laten nemen. Dhr. den Boer kan vanuit werkgroep participatie. De andere 2 werkgroepen wordt via de mail geregeld. De vragen die op papier staan zijn akkoord. De ambtelijk secretaris zorgt dat de vragen doorgestuurd worden via Attenta naar leden van het inwonerspanel. 

8.    Werkgroepen
a)    WMO
-    Verslag 
De werkgroep is vandaag niet aanwezig. Wel is er een verslag aan de agendastukken toegevoegd. Op dit moment geen opmerkingen daarover.
Wel wordt de vraag gesteld of er aanvulling moet komen in deze werkgroep. De werkgroep bestaat nu uit 2 leden. De volgende keer bespreken.
b)    Participatie
-    Vraag vanuit het (voor)overleg van de werkgroep: willen we de communicatie met de gemeenteraad aanhalen en zo ja: hoe? 
Deze vraag heeft te maken met het gevoel van hoe serieus het college en de ambtenaren tegen ons aankijken. Vandaar de vraag of we banden met de gemeenteraad moeten aanhalen. 
Kan het helpen om dan op avonden te vergaderen? Dit kan helpen om meer jongeren en werkenden aan te trekken. En je krijgt misschien meer informeel contact en je komt dan mogelijk raadsleden tegen op die avonden. Er zijn twijfels over of dit gaat leiden tot meer contacten en je hebt dan ook geen moment om te netwerken. Een van de leden die er erg aan hechtte om overdag te vergaderen stopt aan het eind van het jaar. Om jongere en werkende leden aan te trekken is het wel te overwegen om meer op avonden te gaan vergaderen. De ambtelijk secretaris en secretaris bereiden vast een concept agenda voor 2024 voor en komt de volgende vergadering op de agenda met de avondvergaderingen als discussiepunt. 
-    Dhr. Wilms geeft een toelichting op wat er in de laatste werkgroep vergadering is besproken. De capaciteit in Papenvoort wordt vergroot. Er wordt ook gekeken naar de Oekraïense ontheemden die nu bij particulieren verblijven of ze ook naar Papenvoort willen. 
-    Er is een voorlichting geweest van Stichting Urgente Noden, maar de gemeente wil eerst kijken wat er verder mogelijk is. Het kan een interessante stichting zijn. De kosten voor de gemeente zijn 20 cent per inwoner. 
Er wordt afgesproken dat de werkgroep onderzoek doen naar deze stichting en of het iets voor de gemeente kan zijn en dit voorleggen aan de ambtenaren. Mogelijk kan hierover een advies uitgebracht worden.
-    Dhr. Wilts heeft als mededeling in het werkgroep overleg verteld dat de rol van de WPDA verandert vanwege de omkeertoets. 
c)    Jeugd
De werkgroep heeft een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe beleidsmedewerker jeugd, mw. M. Schotpoort. Zij heeft verteld over de hervormingsagenda en dat we daarin meegenomen worden. Wat de hervormingsagenda precies is gaan we nog horen. Het was een plezierige kennismaking.
-    Verslag overleg klankbordgroep Mantelzorg 
Er moet een vervanger komen voor mw. Veen. Dhr. den Boer zou haar kunnen vervangen en zoekt afstemming hierover met mw. Veen.

9.    Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

10.    Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 11.31 uur.  


©SG 06-05-2023