Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad adviseert over zorg, welzijn, jeugd en inkomen. Ze geeft advies aan het college van B&W vanuit het perspectief van de inwoner. Ze bestaat uit 12 leden en is betrokken, deskundig en onafhankelijk.

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit inwoners van de gemeente Aa en Hunze die zich betrokken voelen met het sociaal domein en werken vanuit de gedachte dat de mens centraal hoort te staan binnen de wet- en regelgeving. De leden hebben elk hun eigen kennis, vaardigheden en interessegebied. Ze zijn positief kritisch ingesteld, signaleren eventuele problemen en denken mee over oplossingen. Als het nodig is vragen ze ervaringsdeskundigen om achtergrondinformatie en praktijkervaringen. Naast de leden heeft de Adviesraad een voorzitter en secretaris.
De Adviesraad Sociaal Domein vergadert maandelijks, de vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata vindt u op deze pagina, u bent van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune te volgen als toehoorder. De Adviesraad Sociaal Domein is geen klachtencommissie.
 

Vergaderdata in 2024 Adviesraad Sociaal Domein

De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis te Gieten (tenzij anders is aangegeven). De vergaderingen zijn altijd op de maandagavond en starten om 19.00 uur, tenzij anders aangegeven. 
•    27 mei  Agenda
•    24 juni
•    29 juli (reservedatum)
•    30 september
•    28 oktober
•    25 november
•    23 december

Spreekrecht

Inspreken hoe gaat dat in zijn werk?

•    U meldt zich uiterlijk 5 minuten voorafgaand aan de vergadering van de Adviesraad bij de voorzitter.
•    De vergadering van Adviesraad start om 10:00 uur. Het spreekrecht begint kort na de opening van de vergadering.
•    Sprekers kunnen samen maximaal 15 minuten het woord voeren. De voorzitter bepaalt de volgorde van de insprekers.
•    Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord, ook al bent u de enige spreker.
•    Zodra uw onderwerp aan de beurt is, nodigt de voorzitter u uit om plaats te nemen achter het spreekgestoelte.
•    De leden van de Adviesraad luisteren naar uw bijdrage en kunnen ter verheldering een korte vraag stellen. Ze gaan niet met u of met elkaar in discussie.
•    Bent u klaar met uw bijdrage, dan is het aan de individuele leden van de Adviesraad sociaal domein om te bepalen wat zij met uw inbreng doen.

Tips

•    Schrijf op wat u gaat zeggen, dan weet u zeker dat u tijdens het spreken niets vergeet.
•    Houd uw inbreng kort.
•    De Adviesraad sociaal domein verzoekt u geen namen te noemen en op uw taalgebruik te letten.
•    Van de vergadering wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat op de site van de Adviesraad sociaal domein komt te staan.

Regels

U mag niet inspreken over onderwerpen:
•    waartegen een bezwaar of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan;
•    benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen;
•    waartegen een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht (klacht over een bestuursorgaan of een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan) kan of kon worden ingediend.

Meer weten? Neem contact op via  adviesraad@aaenhunze.nl.

​​​​

Leden van de Adviesraad
 •    Voorzitter: Dhr. M. Krijnsen (Meindert), meindertkrijnsen@gmail.com, 06-51520079
 •    Secretaris: Dhr. H. Koster (Henk), hendrykoster@hotmail.com 

Daarnaast krijgt de Adviesraad Sociaal Domein vanuit de gemeente secretariële ondersteuning:

 •    Ambtelijk secretaris: mevr. S. de Groot (Sabine), adviesraad@aaenhunze.nl, 0592-267841

Leden van de adviesraad:

 •     Dhr. D. den Boer (Duncan) duncandenboer.adviesraadah@gmail.com
 •     Mw. S. Boes (Susan), boessusan@gmail.com, 06-19957462
 •     Dhr. K. Groen (Koen),  koengroen148@gmail.com, 0592-262084 of 06 -15342042
 •     Mw. A. Haveman (Arlene), ahaveman@planet.nl, 06-53519776
 •     Dhr. K. Heeres (Klaas), k.heeres.adviesraad.aaenhunze@gmail.com, 0599-565129
 •     Mw. A.H.J. Siegers-de Ruiter (Rita), rita.siegersderuiter@gmail.com
 •     Mw. L. Stolker (Liesbeth), lestolker@hetnet.nl, 0599-648650
 •     Mw. J. Veen (Johanna), veenjohanna@gmail.com, 0599-564984 of 06-15297412
 •     Mw. R. Vis (Roelie), visba000@planet.nl 
 •     Dhr. H. Wilms (Henk), asd.henkwilms@gmail.com

Volg de adviesraad

Wil u meer weten over wat de Adviesraad Sociaal Domein allemaal doet? Volg hen dan op Facebook.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze pagina.