Privacyverklaring gemeente Aa en Hunze

Als gemeente ontvangen en beschikken we over een grote hoeveelheid persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van allerlei wettelijke taken. Onder deze wettelijke taken valt bijvoorbeeld het bijhouden van de Basisregistratie Personen, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. We zijn bij wet verplicht om zorgvuldig met deze gevoelige informatie om te gaan. In deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de uitgangspunten die wij hanteren bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als gemeente ontvangen en beschikken we over een grote hoeveelheid persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van allerlei wettelijke taken. Onder deze wettelijke taken valt bijvoorbeeld het bijhouden van de Basisregistratie Personen, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. We zijn bij wet verplicht om zorgvuldig met deze gevoelige informatie om te gaan. In deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de uitgangspunten die wij hanteren bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en biometrische gegevens zoals vingerafdrukken. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u zich bijvoorbeeld inschrijft bij de gemeente, een paspoort aanvraagt of een vergunning nodig heeft. Ook als u een van de websites van de gemeente bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of via een cookie waarmee bepaalde voorkeuren worden geregistreerd.

Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Wij hebben persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:
•    Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag of wanneer u zich meldt voor zorg of ondersteuning
•    Het afhandelen van uw betaling
•    Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•    Om iets bij u af te leveren
•    Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons bijvoorbeeld via een formulier op deze website of telefonisch. Daarnaast is in de wet geregeld dat wij hiervoor systemen mogen raadplegen, bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen of andere informatiesystemen.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken wanneer wij hier een grondslag voor hebben.
Al onze medewerkers hebben een ambtseed afgelegd of een integriteitsverklaring ondertekend en zijn verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met derden

Bepaalde gegevens van u delen wij met andere organisaties wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan wetgeving. Soms besteden wij het verwerken van uw gegevens uit aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens. Wij blijven in deze gevallen verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Beveiligen van persoonsgegevens

Gemeenten in Nederland hebben zich verplicht te houden aan een vastgesteld niveau van informatiebeveiliging. Deze regels zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over de bescherming van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Ook hebben we een Functionaris Gegevensbescherming, onze interne toezichthouder.
Naast de AVG zijn wij bij de verwerking van gegevens ook gehouden aan andere regelgeving, denk hierbij aan:
•    de Wet basisregistratie personen
•    de Wet SUWI
•    de Archiefwet

Uw rechten

U heeft recht op inzage en in bepaalde gevallen op rectificatie, het aanvullen of wissing van uw gegevens. U kunt daarvoor het formulier Recht van Betrokkenen  invullen op onze website. U heeft hierbij uw DigiD nodig. Als u geen DigiD heeft dan kunt u tijdens openingstijden terecht bij de balie. U moet dan een geldig legitimatiebewijs meenemen. Dan helpen we u hier verder met uw verzoek.

Politiegegevens leerplicht (Wpg)

De gemeente Aa en Hunze verwerkt uw gegevens voor de strafrechtelijke handhaving van de Leerplichtwet, wanneer u deze overtreedt op basis van Artikel 8 van de Wet Politiegegevens. Deze gegevens worden 10 jaar bewaard en kunnen worden gedeeld met de Politie, het Openbaar Ministerie, de Burgemeester, Bureau HALT of de Raad voor de Kinderbescherming. 

Bezoek aan de website

Wanneer u onze website bezoekt, worden algemene bezoekgegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Wij gebruiken persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag te reageren.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op uw computer wordt opgeslagen als u een website voor het eerst bezoekt. Dankzij cookies hoeft u sommige informatie niet steeds opnieuw in te voeren als u een website opnieuw bezoekt.

Waarom gebruiken wij cookies?

Als u onze website bezoekt, plaatsen de programma’s SiteImprove en Google Analytics een cookie op uw computer. Daardoor herkennen deze programma’s uw computer wanneer u onze website bezoekt. Wij gebruiken deze programma’s om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Hierdoor kunnen wij de dienstverlening op onze website nog beter afstemmen op onze bezoekers.

Kunt u uw cookies blokkeren?

U kunt cookies op uw computer blokkeren. Dat kan via de privacy-instellingen van de browser die u gebruikt. Dan worden alle cookies van alle websites die u bezoekt geblokkeerd. Websites kunnen hierdoor trager werken of soms zelfs helemaal niet. Ook worden uw inloggegevens niet onthouden.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Met deze privacyverklaring willen we u informeren over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Omdat privacy een veelomvattend thema is en soms erg specifiek bevat deze privacyverklaring niet alle informatie.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens in een specifieke casus kunt u allereerst bij uw contactpersoon om informatie vragen. Wilt u dit niet of heeft u een algemene vraag? Dan kunt u ook onze Functionaris Gegevensbescherming benaderen. Dit kan via gemeente@aaenhunze.nl of telefonisch via 0592-26777.

Voor meer informatie over privacy of het indienen van een klacht over de verwerking van uw gegevens kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.