Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 30 januari 2023

Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op maandag 30 januari 2023 locatie: Dorpshuis de Trefkoel, Gasselte

Aanwezig:            
Voorzitter:            dhr. M. Krijnsen 
Aanwezig:            
Voorzitter:            dhr. M. Krijnsen 
Secretaris:            -
Leden van de ASD:    dhr. D. den Boer, , dhr. K. Groen, mw. A. Haveman, 
dhr. K. Heeres, mw. R. Siegers, mw. L. Stolker, mw. R. Vis, 
mw. J. Veen, dhr. H. Wilms 
Ambtelijk secretaris:    mw. S. de Groot                    
Namens gemeente:        dhr. H. Wilts                                
Afwezig met kennisgeving:    mw. S. Boes en dhr. H. Koster


1.    Opening en vaststelling agenda.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en met name de drie gasten die vanavond als toehoorder aanwezig zijn. De agenda wordt doorgenomen, aangepast en vastgesteld.
Dhr. H. Koster en mw. Boes hebben zich voor vanavond afgemeld. 

2.    Gesprek met De Deelmacht 
Mw. Hoving en dhr. De Ruiter van het bestuur van De Deelmacht zijn aangeschoven om te vertellen over wat De Deelmacht is en doet. De ASD heeft een aantal vragen gesteld en deze proberen ze allemaal te beantwoorden. Zie de bijlage voor het verslag van dit gesprek.

3.    Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs: 
a)    Raadsvergaderingen
Mw. Veen heeft de vergadering van 15 december teruggekeken. De jongerenraad zou dan op de agenda staan, maar lijkt te ontbreken. De ASD besteedt aandacht aan de jongerenraad, omdat ze het idee heeft dat ze extra ondersteuning kunnen gebruiken en nu ‘zwemmen’. De ASD doet een oproep aan de gemeenteraad, beleidsambtenaar en griffie om hier aandacht voor te hebben en in deze groep te investeren.
Dhr. Heling zit in de gemeenteraad en is vanavond op persoonlijke titel aanwezig als gast. Hij geeft met toestemming van de voorzitter een korte toelichting over hoe de jongerenraad is aangesteld na een breed gedragen raadsvoorstel. Hij laat weten dat de griffie inmiddels extra uren heeft voor de ondersteuning van de jongerenraad.
b)    LTA (en wie gaat wanneer waar heen) 
Er is geen nieuwe Langetermijn Agenda om te bespreken. 
c)    Informatie en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. het sociaal domein
Op de komende LTA wordt er een informatiebijeenkomst voorgesteld over Werkplein Drentsche Aa. Dit zal waarschijnlijk een openbare vergadering op locatie zijn. De ASD is dan ook welkom.
d)    Punten van de beleidsadviseur(s)
Er zijn geen punten door de beleidsadviseurs ingebracht.
e)    Vragen aan de beleidsadviseurs
•    Zorgtoeslag
De ASD heeft een aantal vragen gesteld over de zorgtoeslag en dat de inkomensgrens hiervoor is verhoogd. De voorzitter licht de gestelde vragen kort toe.
Dhr. H. Wilts: Het gaat om een landelijke regeling en de gemeente heeft geen inzicht in het gebruik van deze regeling. Gebruik van toeslagen komt ook in het aanbod van de voorzieningenwijzer aan de orde en het adviesloket van Impuls is ook beschikbaar om mensen hiermee op weg te helpen.  
De voorzitter vraagt hoe ze op een creatieve manier de mensen kunnen bereiken. Dhr. Wilts laat weten dat hiernaar gekeken wordt.
Er worden door meerdere leden opties genoemd om de informatie te verspreiden, zoals een loket op het gemeentehuis, banners ophangen zoals van Veilig Verkeer Nederland als scholen weer zijn begonnen en de vindplek van bijvoorbeeld de Wpda.
Dhr. Wilts meldt dat de Wpda op vindplekken zit, zoals de huiskamer in Gasselternijveen en dat het de bedoeling is om dit te verbreden. Inwoners kunnen hulp krijgen, maar zullen zelf in actie moeten komen. Hij kan ambtelijk geen antwoord geven op het voorstel voor het inrichten van het loket. De moties die in de gemeenteraad zijn aangenomen worden uitgewerkt en daar komen ook een aantal van de vragen aan bod.
•    Noodfonds
De ASD heeft ook vragen gesteld over het Noodfonds energiemaatregelen. De gemeenteraad heeft een fonds ingesteld en de gemeente zou ermee aan de slag gaan. Hoe staat het daarmee? De voorzitter licht toe dat de ASD informatie over de uitvoering nodig heeft om goed advies uit te kunnen brengen.
Dhr. Wilts vertelt dat het college met de uitwerking hiervan in het beleid bezig is, meer kan hij er op dit moment niet over zeggen.
f)    Openstaande punten
Er zijn geen openstaande punten.

4.    Verslag van de vergadering van 19 december 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
•    Wat wordt er met de dubbele uitkering bedoeld? Dhr. Wilms legt uit dat er mensen zijn die een uitkering van het UWV krijgen en een aanvullende uitkering van de gemeente/bijstand. Ze komen dan bruto boven het bijstandsniveau en krijgen daardoor minder toeslagen. 
•    De ambtelijk secretaris heeft contact gehad met dhr. Benthem van Attenta. Zodra er een datum bekend is zal hij contact opnemen. Ook heeft de ambtelijk secretaris een mail gestuurd naar Mentorschap Noord, maar daar geen reactie op ontvangen.
Actielijst:
•    DB is bezig met rooster van aftreden en komt er nog op terug.
•    Dhr. Groen treedt af per 1 april.
•    Voorbereiden “werkende armen” kan van de lijst.
De actielijst wordt met deze aanpassingen vastgesteld.

5.    Ingekomen stukken
•    Stukken Attenta (ter bespreking in de betreffende werkgroepen) (bijlage 03a t/m 03d )
Er wordt afgesproken dat dit in werkgroep Wmo en Jeugd wordt besproken. De opdracht aan de werkgroepen is te kijken of er in de stukken zaken staan die voor de ASD relevant zijn. 
•    Begroting GGD (ter bespreking in de betreffende werkgroepen) (bijlage 04)
Er wordt afgesproken dat dit in werkgroep Wmo en Jeugd wordt besproken. De opdracht aan de werkgroepen is te kijken of er in de stukken zaken staan die voor de ASD relevant zijn.
•    Raadsbrief ‘Evaluatie nieuwe wet inburgering (ter bespreking) (bijlage 05)
Deze raadsbrief staat los van de rapportage die de werkgroep participatie eerder heeft besproken. Deze brief gaat over dat er eind 2022 een evaluatie zou komen, maar dat de wet is uitgesteld en de evaluatie nu ook wordt uitgesteld.
Aanvulling van dhr. Wilts: het gaat om een implementatiejaar en er wordt dus gekeken naar wat we nog kunnen aanscherpen. Er wordt steeds gekeken naar hoe het zo optimaal mogelijk kan. Dhr. Den Boer noemt het een logische brief en geeft aan dat de regievoerders ook nog maar kort geleden begonnen zijn.
•    Uitnodiging gebruikersovereenkomst De Spil
Het doel is de nieuwe beheerders voorstellen. Mw. Stolker zou er wel naartoe kunnen en willen. Vanuit de ASD wordt besloten dat het goed is om er kennis van te nemen, maar dat het niet nodig is om vanuit de ASD er formeel naartoe te gaan. We hebben een enkele keer gebruik gemaakt van De Spil voor een vergadering, maar zijn geen regelmatige gebruikers. Mw. Stolker kan er wel gewoon op persoonlijke titel naartoe gaan.

6.    Uitgaande stukken
•    Schrijven aan het College m.b.t. de ‘Inkoop van ondersteuning hulp bij het huishouden’ 
Dhr. Groen heeft het DB erop attent gemaakt dat in het verleden ingekomen brieven altijd officieel werden beantwoord. Het DB pakt dit weer op en stuurt officieel een brief als dank en voor het in goede orde ontvangen van brieven.

7.    Mededelingen en/of besluiten van het DB
•    Gesprek met de wethouder is verplaatst naar de aprilvergadering (op nader te bepalen externe locatie)
Het gesprek met de wethouder zou tijdens de februarivergadering plaatsvinden, maar dit is verplaatst naar de aprilvergadering. De voorzitter en ambtelijk secretaris lichten reden van verplaatsen toe. 
•    Conceptbrief aan het College m.b.t. het Werkboek Participatie Samen Doen 
De conceptbrief is nog niet met de leden gedeeld. Mw. Siegers vertelt wat er in de brief komt te staan en wat de bedoeling is van de brief. 
De ASD vindt het jammer dat ze niet genoemd wordt in het participatiewerkboek. 
Het participatiewerkboek en de conceptbrief worden nog gemaild naar alle ASD leden voor het naar het college wordt gestuurd. 
Er volgt een gesprek over hoe er vanuit de ambtenaren en wethouder vaak naar de systeemwereld wordt gekeken en de ASD vanuit de leefwereld probeert te werken. Er zou over kaders heen gekeken moeten worden. Er wordt nagedacht over manieren om dit bespreekbaar te maken en de samenwerking te verbeteren. 
Er wordt besloten dat de agendacommissie met DB een voorzet maakt en met een voorstel komt. Maar de leden worden ook gevraagd zelf dingen aan te dragen per mail. 
Afgelopen tijd zijn er na het gesprek met dhr. Meedendorp al kleine stapjes gezet, maar het is goed om in gesprek te blijven gaan met hem en/of de gemeentesecretaris over de wijze waarop de gemeente met ons samenwerken. De gemeentesecretaris zit altijd bij het college maar is ook de algemeen directeur van het ambtelijk apparaat. Hij is er nog niet zo lang en de ASD heeft nog geen kennis met hem gemaakt. 
•    Protocol werkwijze werkgroepen: voorzet ‘Structuur met afspraken’ door Mw. Siegers 
Mw. Siegers heeft een voorzet gemaakt voor ‘Structuur met afspraken’. Er komen elke keer dingen terug of er komen nieuwe dingen en hoe doen we dat? Wat spreken we daarover af? Dit is een eerste opzet om het in een documentje te gieten. Het is niet de bedoeling om alles in beton te gieten en er weer een systeem van te maken. Het moet een soort kapstok worden, zodat het voor iedereen overzichtelijk en werkbaar is.
Het wordt in de werkgroepen geagendeerd. De werkgroepen verzamelen punten die in het document beschreven moeten worden.
•    Stand van zaken werving nieuwe leden ASD
De eerste oproep heeft in de Schakel gestaan en de oproep staat ook op facebook. De ASD zoekt drie nieuwe leden. In april neemt dhr. Groen afscheid en in de loop van het jaar zit het laatste termijn van nog twee leden erop. 
In de vacature wordt gevraagd naar wie belangstelling heeft. Dit heeft de vorige veel succes opgeleverd. Tot nu toe is er al 1 serieuze reactie.

8.    Werkgroepen
a)    WMO
-    De werkgroep vergadert 6 februari as.
b)    Participatie
-    Verslag 13 december 2022 
Dit verslag hebben we bij de vorige vergadering al besproken.
Dhr. Groen vraagt zich af of de vraag over of de gemeente schoonmakers in dienst gaat nemen wel over het sociaal domein gaat. Een aantal leden vind van wel.
c)    Verslag Jeugd
-    Verslag 10 januari 2023 
Mw. Veen noemt als aanvulling dat het stuk over de jeugdhulpregio dat in de gemeenteraad is besproken, niet aan de orde is gekomen in de werkgroep vergadering. Hoe de jeugdzorg nu is georganiseerd is in zijn algemeenheid zorgelijk en dit is een landelijk probleem. Het stuk is ter informatie gedeeld met de gemeenteraad, maar de ASD heeft dit stuk niet gekregen.

9.    Rondvraag
-    Mw. Haveman wil de secretaris bedanken voor de zorgvuldige onkostendeclaratie. Hij is niet aanwezig, maar het wordt opgenomen in het verslag.
  
10.    Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.49 uur en bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng.