Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 27 maart 2023

Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op maandag 27 maart 2023 in de raadzaal van het gemeentehuis in Gieten.

Aanwezig:            
Voorzitter:            dhr. M. Krijnsen 
Secretaris:            dhr. H. Koster
Leden van de ASD:    dhr. K. Groen, mw. A. Haveman, 
mw. R. Siegers, mw. R. Vis, mw. J. Veen, dhr. H. Wilms 
Ambtelijk secretaris:    mw. S. de Groot                    
Namens gemeente:        mw. J. Chung                            
Afwezig met kennisgeving:    dhr. D. den Boer, mw. S. Boes, dhr. K. Heeres, mw. L. Stolker


1.    Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. Er zijn 4 leden die om verschillende redenen zich voor deze vergadering hebben afgemeld. 

2.    Gesprek met de Cliëntenraad van Impuls 
Mevrouw van Staalduinen, de voorzitter van de Cliëntenraad van Impuls is vandaag aangeschoven om te vertellen over de Cliëntenraad. Zie de bijlage voor het verslag van dit gesprek.
Na afloop van het gesprek bedankt de voorzitter mevrouw van Staalduinen voor het gesprek. Er wordt afgesproken contact te houden tussen de ASD en de Cliëntenraad.

3.    Advies sollicitatiecommissie m.b.t. de benoeming van een nieuw lid van de ASD
Dhr. Berends wordt voorgedragen als nieuw lid van de ASD. Mw. Haveman en mw. Veen vertellen iets over zijn achtergrond en waarom hij geschikt is als nieuw lid. 
De voorkeur is dat dhr. Berends bij de werkgroep jeugd gaat, maar hij had aangegeven graag bij alle drie werkgroepen te willen aansluiten om te kijken hoe dat gaat. Mw. Siegers geeft aan dat het belangrijk is dat de werkgroep jeugd wordt aangevuld, maar hij zou ook in 2 werkgroepen kunnen als hij dat wil. 
Alle aanwezige leden gaan akkoord met de benoeming van dhr. Berends als nieuw lid van de ASD. 
Mw. Haveman informeert dhr. Berends over zijn benoeming en nodigt hem uit voor de vergadering van april. Ze geeft ook de contactgegevens door aan de secretaris en ambtelijk secretaris, zodat hij opgenomen kan worden in de adressenlijst. 

4.    Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs
a)    Raadsvergaderingen
-
b)    LTA (en wie gaat wanneer waar heen) 
Er staan geen punten op de LTA die specifiek voor de ASD zijn.
c)    Informatie en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. het sociaal domein
-
d)    Punten van de beleidsadviseur(s) 
•    Kennismaking mw. J. Chung
Mw. J. Chung stelt zich voor als beleidsadviseur Wmo en vertelt kort iets over haar werkachtergrond. Ze vervangt mw. Dekker de komende tijd op het gebied van de Wmo. Ze neemt niet de rol van vaste aanspreekpunt over. 
•    Toelichting op bijeenkomst NMD-samenwerking inkoop huishoudelijke ondersteuning
Mw. Chung geeft een toelichting over de NMD-samenwerking op de inkoop huishoudelijke ondersteuning en de bijeenkomst die morgenavond plaats vindt. 
De NMD-samenwerking is op het gebied van de jeugdwet en de Wmo. De bijeenkomst van morgen is informerend over hoe de inkoop huishoudelijke hulp eruit gaat zien. Nu wordt er resultaatgericht ingekocht en vanaf 2024 moet de inkoop per uur worden. Dit is opgedragen vanuit rechtspraak. Daarom is er nu dit inkoopproces. Het is niet bekend of het voor inwoners van Aa en Hunze gunstiger is om het resultaatgericht of per uur in te kopen. Een schoon huis is een beleving. 
In de werkgroep Wmo is hier al over gesproken. Het is van belang dat de huishoudelijke hulp goed gebeurt en er aandacht is voor ouderenmishandeling. Ook is het van belang wat de oudere zelf wil. Ze neemt de punten mee.
De uitgangspunten die jullie krijgen worden verwerkt in een verordening. Daar wordt ook officieel advies over gevraagd. 
Er wordt afgesproken dat mw. Chung een praatstuk voorbereid voor een werkgroep overleg op 17 april van 15.00-16.30 uur in kamer 1.48.
e)    Vragen aan de beleidsadviseurs 
•    Kunnen wij het verkennend onderzoek RKC-armoedebeleid (met de reactie van het college) ontvangen?
Wij kunnen jullie dit nog niet meteen sturen. Er is een reactie op dit verkennend onderzoek verstuurd en dit wordt verwerkt in een eindrapportage. Zodra de eindrapportage is ontvangen dan wordt dit aangeboden aan de gemeenteraad. Wij zullen het dan ook naar de adviesraad sturen. 
•    Bijeenkomst bestaanszekerheid 8 juni: kunnen wij de hieraan ten grondslag liggende stukken ontvangen?
Dit gaat over een bijeenkomst georganiseerd door de gemeenteraad. Wij zijn er als ambtenaren niet bij betrokken en bij ons is het ook nog niet bekend of deze datum definitief is en wat het programma is. Als jullie meer informatie willen dan kunnen jullie dit het beste via de griffie vragen.  
•    Onafhankelijke cliëntondersteuning 
Dhr. Groen vraagt of mw. Chung ook al bezig is met de onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Mw. Chung geeft aan dat ze hier 17 april over kan vertellen in de werkgroep Wmo. Mw Veen sluit aan bij dit overleg.
f)    Openstaande punten
-    

5.    Bespreken en vaststellen notulen + actielijst van de vergadering van 27 februari 2023 
Het verslag en de actielijst worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
-    Mw. Willems wilde langs komen om te vertellen over het AVE-model, maar vertrekt al snel bij de gemeente. Er zijn wel drie mogelijke vervangers, maar er wordt besloten om dit onderwerp eerst te laten rusten.
-    De locatie voor de vergadering van 24 april is definitief. De vergadering is in Eext.
-    Mw. Siegers heeft de documenten in Teams aangevuld. Dhr. Koster heeft nog steeds problemen om in de ASD Teams te komen. Mw. Veen kan de documenten die door de ambtelijk secretaris in Teams zijn gezet niet lezen. De ambtelijk secretaris kijkt hier naar en vraagt na of er iemand vanuit de ICT een keer beschikbaar is om de leden met problemen te helpen.    

6.    Ingekomen stukken
Er zijn geen officiële ingekomen stukken om te bespreken, maar wel die onderling zijn doorgestuurd. 
-    Sturingsmonitor: Dit is een Plan en Control document van de gemeente met vergezichten die de gemeente ziet en een voorstel om als gemeenteraad in te zoomen op een van de vergezichten. Goed om hier kennis van te nemen in de werkgroepen. 
-    Verslag jongerenraad: Dit is een bijlage van de sturingsmonitor. Voor kennisgeving aangenomen.
-    Domein overstijgende samenwerking van de provincie: Wordt in de werkgroep Wmo opgepakt.
-    Vragen gesteld door PvdA over het Maandhoes: Voor kennisgeving aangenomen.
-    AVE-model: Dit onderwerp wordt geparkeerd. 

7.    Uitgaande stukken
Er zijn geen uitgaande stukken.

8.    Mededelingen en/of besluiten van het DB
•    Terugkoppeling gesprek met wethouder en teamleider Samenleving
Het DB heeft op verzoek van de wethouder een gesprek met wethouder en dhr. Meedendorp gehad wegens irritaties over en weer tussen beleidsambtenaren en de ASD.
Mw. Siegers geeft een weergave van het gesprek. Wat de wethouder aangaf was dat ambtenaren het gevoel hebben dat wij met wantrouwen naar hen kijken. Dit is absoluut niet het geval en dat hebben we ook gezegd. We willen alleen wel dingen over de uitvoering weten om goede adviezen te kunnen geven en daarom vragen we daar ook om. De lange vragenlijsten die wij aan de voorkant stuurden kwamen ook aan de orde. Dit is van onze kant in ontwikkeling en was soms ook te veel van het goede. De manier waarop vragen gesteld worden komt niet altijd goed over dit kan misschien wel in een andere toonzetting, zodat het beter overkomt. 
Vanuit onze kant hebben we aangegeven dat er het gevoel is dat de ambtenaren dingen voor ons afschermen die wij wel nodig hebben. 
We hadden zelf al geconstateerd dat het niet altijd soepel loopt en wilden graag een benen op tafel gesprek, maar de wethouder was ons voor. We hebben ons stukje uit de vorige vergadering nog voorgelezen, want dit beschrijft wel goed wat we vinden. 
We hebben ook gesproken over de leefwereld en systeemwereld. De wethouder wil ook graag meer naar de leefwereld en af van de systeemwereld. Ze trok de rol als verantwoordelijke van het sociaal domein naar zich toe en zou wat vaker met ons in gesprek willen, zodat we ook de meer politieke vragen aan haar kunnen stellen in plaats van aan de beleidsambtenaren. Politieke vragen kunnen zij niet beantwoorden.
Uiteindelijk hebben we een gezamenlijk doel en tijdens het gesprek kwam het idee om een bijeenkomst te organiseren met de ASD, beleidsambtenaren en teamleider Samenleving. Dit wordt door de gemeente georganiseerd met inzet van een externe begeleider en moet nog voor de zomervakantie gaan plaatsvinden. 
•    Memo werkwijze werkgroepen  
Dit kan verder in de werkgroepen worden besproken.

9.    Jaarverslag 2022 
Er zijn veel complimenten over het opgestelde jaarverslag. Dit is het eerste jaarverslag van de ASD. Het jaarverslag wordt dan ook met applaus vastgesteld.
Het is nog wel de vraag hoe het gaat met de verspreiding van het jaarverslag. Uiteraard moet het verslag naar het college, maar op welke manier bieden we dit aan en wanneer. En naar wie moet het verslag nog meer?
Er wordt gesproken om het formeel te overhandigen aan de wethouder met  een fotomomentje. Het DB denkt verder na over de uitvoering. 
Voor de verspreiding wordt verder genoemd: teamleider Samenleving, de gemeenteraad, Attenta, Impuls, Cliëntenraad, bibliotheken, dorpshuizen, jongerenraad, Icare, Interzorg, Humanitas, Stichting Helper, Voedselbank, Arme kant van Aa en Hunze, alle partijen van het Armoedepact, Toegankelijkheidsraad, iedereen waar je als ASD graag contact mee wilt hebben. 

10.    Voorbereiding overleg wethouder Kiena ten Brink 
Als achtergrondinformatie tevens de bijgevoegde bijlagen m.b.t. het rapport van het SCP (ook meesturen naar de wethouder).
Mw. Haveman geeft aan dat zoals de vragen nu opgesteld zijn het op een vrij abstract niveau zit. Het DB laat weten dat dit startpunten van het gesprek zijn. Tijdens het gesprek kunnen er ook nog vragen ingebracht worden. 
De vragen worden vastgesteld en kunnen naar de wethouder gestuurd worden. 

11.    Werkgroepen
a)    WMO
b)    Participatie
Geld fit en voorzieningenwijzer? 
c)    Jeugd
Op dit moment zijn niet alle ASD leden aanwezig en zijn er ook nog geen ambtenaren voor deze werkgroep. Als iedereen er weer is wordt een nieuwe datum geprikt.

12.    Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

13.    Sluiting 
De ASD besteedt aandacht aan het afscheid van dhr. Groen als lid van de ASD. 
De vergadering wordt gesloten om 11.46 uur.