Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 24 april 2023

Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op maandag 24 april 2023 in het dorpshuis in Eext.

Aanwezig:            
Voorzitter:            dhr. M. Krijnsen 
Secretaris:            dhr. H. Koster
Leden van de ASD:    dhr. J. Berends, dhr. D. den Boer, mw. A. Haveman, dhr. K. Heeres,
mw. R. Siegers, mw. L. Stolker, mw. J. Veen, 
Ambtelijk secretaris:    mw. S. de Groot                    
Namens gemeente:        Wethouder K. ten Brink en dhr. H. Wilts                        
Afwezig met kennisgeving:    mw. S. Boes, mw. R. Vis, dhr. H. Wilms

1.    Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen welkom, met name dhr. J. Berends als nieuw lid van de ASD en wethouder Ten Brink. Er volgt een kort voorstelrondje waarna de vergadering wordt geopend.
Voor we verder gaan met de agenda maakt de voorzitter van de gelegenheid gebruik om het eerste gedrukte exemplaar van het eerste jaarverslag van de ASD persoonlijk aan de wethouder te overhandigen. Bij punt 8 wordt de verdere verspreiding besproken.

2.    Gesprek met wethouder Kiena ten Brink 
Dit is de eerste keer dat wethouder Ten Brink bij de ASD-vergadering aanschuift. De voorzitter licht toe dat het gebruikelijk is dat de wethouder sociaal domein 2 keer per jaar aanschuift om in gesprek te gaan met de ASD. Bij de vorige wethouder stuurde de ASD een lange lijst met vragen, maar er is nu gekozen voor een andere aanpak met het kiezen van één thema. 
Het onderwerp van het gesprek van vanavond is armoede. In de voorbereiding hierop heeft de ASD een aantal bespreekpunten rondom dit thema opgesteld en vooraf naar de wethouder gestuurd. 
Zie bijlage voor een verslag van dit gesprek. 

3.    Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs: Geen overleg met beleidsadviseur 
a)    Raadsvergaderingen
Mw. Stolker heeft via de computer de raadsvergadering van 20 april gevolgd. Er waren geen bijzonderheden over deze vergadering te melden.
b)    LTA (en wie gaat wanneer waar heen) 
•    Woensdag is er een openbare raadsvergadering in Assen. Mw. Stolker gaat hier naartoe. 
•    Op 25 mei is er een netwerkbijeenkomst van de WPDA
c)    Informatie en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. het sociaal domein
Geen.
d)    Punten van de beleidsadviseur(s) 
Geen.
e)    Vragen aan de beleidsadviseurs 
•    Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland neemt met een saneringskrediet schulden over van mensen die ze zelf niet meer kunnen aflossen: hoe zit dit binnen de gemeente Aa en Hunze?
Deze vraag is tijdens het gesprek met de wethouder al beantwoord bij het onderwerp schuldhulpverlening.
Dhr. Wilts: De schuldsanering zit al in het gemeentelijk pakket dat bij de GKB wordt afgenomen. De GKB kan de schulden overnemen als de partijen het ermee eens zijn. Dan heeft de inwoner alleen met de GKB te maken.
f)    Openstaande punten
Geen.

4.    Bespreken notulen van de vergadering van 27 maart 2023 
Het vergaderverslag en de bijlage (verslag van het gesprek met de cliëntenraad van Impuls) worden ongewijzigd vastgesteld.
De actielijst wordt vastgesteld. 
-    Alle leden die problemen hebben met het gebruik van Teams en de documenten daarin kunnen hulp vragen bij de ambtelijk secretaris. Graag even mailen of bellen met de vraag en dan kan er een afspraak gemaakt worden. 

5.    Ingekomen stukken 
•    Zorgbelang Drenthe – jaarverslag (mail)
Voor kennisgeving aangenomen. Er is van Zorgbelang Drenthe ook een uitnodiging binnengekomen voor een symposium. Wie daar naartoe wil kan zichzelf aanmelden. 
Dhr. Krijnsen en mw. Siegers laten weten dat zij zich al aangemeld hebben.
•    Terugkoppeling bijeenkomst NMD-samenwerking inkoop huishoudelijke hulp 
Mw. Haveman geeft een korte terugkoppeling over deze bijeenkomst. Het ging nog weinig over de positie van de aanvrager en dat er vandaaruit geredeneerd wordt. Hoe krijg je naar voren dat je de aanvrager versterkt en dat hij voldoende informatie krijgt? Dit is aangegeven en vanuit de NMD-samenwerking zullen ze het meenemen. In augustus ligt het stuk er en in november moet het definitief worden. Het is belangrijk dat cliënten de informatie krijgen over de aanbieders waar ze uit kunnen kiezen om een goede keuze te kunnen maken. 
Mw. Siegers voegt toe dat mw. Chung de werkgroep Wmo de ruimte heeft gegeven om nog dingen op een rijtje te zetten die wij belangrijk vinden voor de communicatie naar de client. Onze ASD was de enige die het over de cliënt had bij de bijeenkomst. De andere adviesraden hadden het alleen over de instellingen. Er zijn na het verzenden van de agenda nog andere mails en nieuwsbrieven binnengekomen, waaronder een besluit van het college over de wet inburgering. 
Dit is een hele tijd geleden al in de werkgroep participatie besproken en daar heeft de werkgroep toen ook op gereageerd. 
De andere binnengekomen stukken hoeven nu niet besproken te worden.

6.    Uitgaande stukken
Er zijn geen uitgaande stukken.

7.    Mededelingen en/of besluiten van het DB
•    Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement 
Er stond nog een puntje open in het huishoudelijk reglement over de het ledenaantal. De secretaris heeft een voorstel gemaakt voor wat er bij dit punt in het huishoudelijk reglement neergezet kan worden. Iedereen gaat akkoord met het voorstel en het huishoudelijk reglement wordt definitief vastgesteld.
•    Vervanging Johanna en Klaas na verloop van hun lidmaatschapsperiode: procedure vaststellen i.o.m. het DB (Henk);
Het voorstel is om de procedure na de zomervakantie snel in werking te zetten. Om onduidelijkheden in de procedure te voorkomen wordt er een stappenplannetje gemaakt en wordt het proces omschreven. Dit bespreekt dhr. Koster met de sollicitatiecommissie. Hij gaat zelf niet in die commissie zitten. 
•    Memo werkwijze werkgroepen: inmiddels in alle werkgroepen besproken/geagendeerd?
De memo is in alle werkgroepen besproken en er ligt nu een voorlopig definitieve versie. De ambtenaren bij werkgroep Wmo hebben geen gekke dingen gezien. Ze gaven aan de notitie in het ambtelijk beleidsteam te willen bespreken. In werkgroep participatie waren ze het er nog niet over eens. De ambtenaren willen eerst de gezamenlijke bijeenkomst (ASD-gemeente) afwachten voor hierover gesproken kan worden. 
•    Agenderen voor de juni-vergadering: evaluatie werkgroepen
Het DB stelt de vraag of we niet eens moeten bespreken hoe het gaat met de werkgroepen. We hadden de indruk dat dit sneller werkte, maar is dat wel zo? Er wordt afgesproken om in de juni vergadering hier het eens met elkaar over te hebben in een soort benen op tafel gesprek.

8.    Jaarverslag 2022 
•    Voorstel verspreiding
Dorpshuizen en bibliotheken ontvangen een gedrukte versie en de rest wordt digitaal verstuurd. Hoe gaan we het met de verspreiding doen?
Een aantal leden brengt een jaarverslag naar een dorpshuis en/of bibliotheek. De overige exemplaren worden door de secretaris en ambtelijk secretaris digitaal verzonden.

9.    Werkgroepen
a)    WMO
Mw. Chung heeft gesproken met Impuls en Zorgbelang over de OCO. Impuls moet dit gaan trekken en zorgen dat er een projectplan ligt in mei. Dan is er daarna weer een overleg met de klankbordgroep. Na het vertrek van dhr. Groen uit de ASD is er ook een plek vrijgekomen in de klankbordgroep. Mw. Stolker gaat dhr. Groen vervangen in de klankbordgroep OCO.
b)    Participatie
Komt over ongeveer 2 weken weer bij elkaar.
c)    Verslag Jeugd
Er is een kennismakingsgesprek gepland met de nieuwe beleidsambtenaar Jeugd.

10.    Rondvraag
•    Mw. Stolker is bij de afscheidsborrel van mw. Van Leeuwen geweest en heeft daar ook met mw. Dekker gesproken. We krijgen van mw. Dekker en mw. Van Leeuwen de groeten. 
•    Dhr. Heeres heeft via de groepsapp een vraag gesteld over Publiek Vervoer en vraagt of het goed was dat hij dit op deze manier deed. Het was prima om het via de groepsapp te doen.
•    Mw. Haveman meldt zich af voor de volgende vergadering in verband met vakantie.
•    Door de vele wisselingen bij de beleidsambtenaren wordt afgesproken dat de ambtelijk secretaris een nieuwe lijst voor de werkgroepen maakt.

11.    Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 21.27 uur.

©SG 02-05-2023