Verslag Adviesraad Sociaal Domein 27 februari 2023

Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op maandag 27 februari 2023 in de raadzaal van het gemeentehuis in Gieten.

Aanwezig:            
Voorzitter:            dhr. M. Krijnsen 
Secretaris:            -
Leden van de ASD:    dhr. D. den Boer, mw. S. Boes, dhr. K. Groen, mw. A. Haveman, 
mw. R. Siegers, mw. R. Vis, mw. J. Veen, dhr. H. Wilms 
Ambtelijk secretaris:    mw. S. de Groot                    
Namens gemeente:        -                            
Afwezig met kennisgeving:    dhr. K. Heeres, dhr. H. Koster, mw. L. Stolker


1.    Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 
Er zijn vandaag 3 gasten aangeschoven op de publieke tribune die geïnteresseerd zijn in de ASD. 
Dhr. Heeres, dhr. Koster en mw. Stolker hebben zich afgemeld voor deze vergadering. 
Aan de agenda worden bij het agendapunt ingekomen stukken 2 onderwerpen toegevoegd. De agenda wordt met deze aanvulling vastgesteld.

2.    Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs 
Doordat er geen vragen aan en van de beleidsadviseur zijn en in verband met de voorjaarsvakantie is er dit keer geen beleidsadviseur aanwezig. 
Ter vervanging van mw. Dekker is mw. Chung ingehuurd tot 1 juli. Zij is in eerste plaats vervanging van mw. Dekker in de werkgroep Wmo en op het inhoudelijke deel van de werkzaamheden. Er zijn nog geen afspraken gemaakt of zij ook de contactambtenaar ASD wordt. 

3.    Bespreken notulen van de vergadering van 30 januari 2023 
Het verslag van de vergadering en het verslag van het gesprek met De Deelmacht wordt ongewijzigd vastgesteld. Het verslag van het gesprek met De Deelmacht is ook naar mw. Hoving en dhr. De Ruiter gestuurd. Zodra zij ook akkoord zijn wordt het verslag definitief vastgesteld.
De ASD vindt het prettig dat het verslag van het gesprek met de gast als aparte bijlage wordt gemaakt. De ambtelijk secretaris neemt dit mee en zal dit in het vervolg ook op deze manier doen.
De actielijst wordt doorgenomen en vastgesteld. Punten van de actielijst die besproken zijn:
-    Het communicatieplan is iets anders dan de evaluatie van facebook. Mw. Boes, dhr. Heeres en mw. Haveman gaan in juni aan de slag met het communicatieplan en dit wordt voor de augustus vergadering geagendeerd om te bespreken.
-    Het gebruik van Teams staat nog steeds op de actielijst. De ASD wil nog steeds gebruikmaken van Teams voor hun documenten. Alle leden proberen met hun emailadres die ze voor de ASD gebruiken een account aan te maken in Teams en laten de ambtelijk secretaris weten of het is gelukt. Voor vragen kunnen de leden ook bij haar terecht.

4.    Ingekomen stukken
•    Mail Zorgbelang Drenthe – Nieuwe directeur-bestuurder 
De mail wordt voor kennisgeving aangenomen.
•    Subsidieregeling cultuur- sociaal beleid https://www.aaenhunze.nl/Bestuur/Nieuws/Februari_2023/Subsidieregeling_voor_sociaal_culturele_projecten
Voor kennisgeving aangenomen.
•    Armoedebeleid
https://cmostamm.nl/aanpak-energiearmoede-en-versterken-van-de-bestaanszekerheid-in-borger-odoorn/ 
Het is een mooi overzichtelijk, samenhangend geheel. Het is een mooie kapstok voor Aa en Hunze. Er wordt voorgesteld dit te mee te nemen in de stellingen en het gesprek met de wethouder in april.

•    Armoedebeleid 
https://iederin.nl/overzicht-maatregelen-energiekosten-compensatie/ 
Voor kennisgeving aangenomen. 
•    Armoedebeleid, Beleidsregels maatwerkfonds Coevorden 
In Coevorden is de aandacht gelegd op bestaanszekerheid en daar is afgelopen jaar een fonds voor ingericht. Bestaanszekerheid is wat anders dan bijstandsniveau. Er wordt afgesproken dat de werkgroep Participatie dit met de ambtenaren bespreekt. Tijdens het gesprek met de wethouder kunnen we haar vragen hoe zij daar tegenover staat. 
•    Werkmethodiek aan de slag met preventie CMO Stamm
https://cmostamm.nl/werkmethodiek-aan-de-slag-met-preventie/ 
Voor kennisgeving aangenomen
•    Bijeenkomst aanbesteding hulp bij huishouden op 7 maart voor ASD-leden van de gemeenten die gezamenlijk hulp bij het huishouden inkopen.  
Mw. Vis en mw. Haveman gaan naar deze bijeenkomst. 
•    Kick off in Grolloo voor sportweek
De ASD neemt de uitnodiging voor kennisgeving aan. 
 
5.    Uitgaande stukken
•    Brief aan college in reactie op het Werkboek Participatie Samen Doen 
Dit is ter kennisgeving. Deze brief is inmiddels verzonden. Het concept is eerder al gedeeld. 

6.    Mededelingen en/of besluiten van het DB
•    Protocol werkwijze werkgroepen 
Het document is iets aangevuld met informatie vanuit de werkgroep Wmo. Die informatie wordt ondersteund door de overige werkgroepen. Mw. Siegers past dit nog aan en geeft aan dat aanvullingen, opmerkingen, ect. zeer welkom zijn. 
Het document is bedoeld om doorlopend aangevuld en bijgewerkt te worden. Graag in de werkgroepen bespreken. Als je in de werkgroep tegen dingen aanloopt, bespreek het dan met elkaar en geeft het aan mw. Siegers door om het document verder aan te scherpen.
Uiteindelijk moet er iets komen liggen dat van iedereen is, ook van de beleidsambtenaren.  
•    Gesprek Kwartiermaker complexe zaken
Mw. Boes en dhr. Krijnsen vertellen over hun gesprek met mw. Willems. Zij is kwartiermaker complexe zaken bij de gemeente over het AVE- model. Er wordt voorgesteld om haar een keer uit te nodigen om in de ASD hier iets meer over te vertellen.

7.    (Stellingen) Overleg wethouder Kiena ten Brink 
Ter bespreking ligt er een document met 4 punten die in april in het overleg met de portefeuillehouder kunnen worden ingebracht.
Er zijn daarbij 2 vragen:
•    Het betreft 4 inhoudelijke thema’s: loket, bestaanszekerheid, ruimte in hoofd (doelenboom) en samenhang. Daarnaast kunnen punten als Stand van zaken nieuwe beleidsnota en Communicatie in het gesprek ingebracht worden. Kan iedereen zich hier inhoudelijk in vinden?
•    Wie wil Liesbeth en Rita helpen bij het concreet formuleren van scherpe stellingen?
De voorzitter geeft aan de toehoorders een toelichting op hoe het werkt met de gesprekken met de wethouder. De ASD is opzoek naar een manier die beter werkt dan een lange vragenlijst. 
De vraag over 1 loket voor alle vragen wordt besproken. Er volgt een discussie over of dit beter los van de gemeente kan zijn of niet. Het punt is uiteindelijk dat het vindbaar moet zijn en je niet meer zelf moet uitvinden waar je moet zijn. 
De rest van de vragen wordt ook doorgenomen. De conclusie is dat alles terugkomt in de teksten die er nu liggen. Mw. Siegers en mw. Stolker werken dit met de secretaris verder uit en leggen dit voor in het volgende DB overleg. Ze vragen de voorzitter om mee te kijken. 
Wat leggen we voor aan de wethouder? Sturen we alleen stellingen of de hele uitwerking? De voorkeur gaat uit naar teksten die niet korter zijn dan hetgeen nu voorligt. 

8.    Samenwerking; hoe doen we het met elkaar?
AC en DB stellen voor om een gesprek te organiseren tussen gemeente (de heer Meedendorp + beleidsmedewerkers team samenleving) en ASD
Kijken vanuit de systeemwereld (wetten, kaders, beleidsvelden etc.) en kijken vanuit de leefwereld levert soms verschillende beelden op. Het is niet altijd gemakkelijk om dan op een goede manier een gesprek te voeren. Soms verstaan we elkaar niet. Daarnaast kunnen ook behoefte aan informatie en werkdruk op gespannen voet staan waardoor de ruimte voor overleg verkleint lijkt te worden. Wederzijds respect is van belang.
Vanuit het idee dat we waarschijnlijk inhoudelijk allemaal het goede (en wellicht wel hetzelfde) willen, wordt dit gesprek voorgesteld vooruitlopend op de trainingsbijeenkomst in oktober a.s.
De voorzitter ligt dit punt toe. Dit agendapunt was toegevoegd om te bespreken hoe we met elkaar in overleg kunnen gaan over de huidige werkwijze in m.n. de werkgroepen. Daarnaast kwam vorige week de vraag aan het DB om in gesprek te gaan met wethouder Ten Brink en teamleider Samenleving Meedendorp op 15 maart, eveneens over de samenwerking. Wat kan het DB meenemen naar het overleg op 15 maart?
-    Discussie mag er zijn en daar moet je met elkaar uitkomen.
-    In andere adviesraden worden veel ongevraagde adviezen uitgebracht en daar schuurt het rond de ongevraagde adviezen. Bij ons schuurt al af en toe eerder, in de werkgroepen door de discussies aan de voorkant. 
-    Voor de gemeente is het fijner dat het op dit niveau schuurt dan bij uitgewerkte adviezen die om een reactie op papier vragen. 
-    Een aantal leden heeft het gevoel dat kritische reacties op stukken persoonlijk aangetrokken worden. Onze rol is niet om hen te bekritiseren maar om beleid te bespreken en voor te bereiden.
-    We moeten open met elkaar kunnen communiceren en als er iets is dit open met elkaar bespreken. 
Mw. Haveman vertelt dat ze tijdens een werkgroep overleg een niet erg verstandige opmerking heeft gemaakt. Ze wilde die persoon er nog over bellen en haar excuses uitspreken, maar heeft dit nog niet gedaan. De voorzitter geeft aan dat het verstandig is dit alsnog te doen. Durven excuses aan te bieden is ook iets wat nodig is voor een goede samenwerking.
Mw. Siegers geeft aan dat er een voorstel lag om met de teamleider en de beleidsmedewerkers het gesprek aan te gaan. Het is goed om dit in te brengen in het gesprek met de wethouder. De schuingedrukte tekst van agendapunt 8 is goed om mee te nemen naar het gesprek.

9.    Voorbereiding overleg Cliëntenraad van Impuls 27 maart 
De vragen die er nu liggen zijn akkoord en kunnen aan de Cliëntenraad voorgelegd worden. Mw. Haveman zorgt dat de vragen bij de Cliëntenraad komen en laat weten dat de Cliëntenraad zelf ook nog met vragen aan de ASD komt.

10.    Werkgroepen
a)    WMO
-    Verslag 
Er wordt gevraagd wat er wordt bedoeld met punt 6 in het verslag. Het gaat over het zoeken naar organisaties waarmee we in gesprek kunnen gaan om informatie uit de samenleving op te halen. Daar heeft de werkgroep een discussie over gehad. 
b)    Participatie
-
c)    Jeugd
Op 4 april staat een nieuwe vergadering gepland, maar het is nog de vraag of deze vergadering doorgaat. Dit is ook een punt om in te brengen in het gesprek met de wethouder en teamleider over de invulling/samenstelling van team Samenleving en hun werkdruk.

11.     Rondvraag
Dhr. Den Boer en mw. Haveman gaan een locatie reserveren in Eext voor de aprilvergadering.
Mw. Veen heeft het verslag van de Klankbordgroep Mantelzorg doorgestuurd.
Mw. Haveman meldt dat er binnenkort een jaarverslag komt van de Commissie Toegankelijkheid.
Mw. Siegers vraagt aandacht voor het ASD jaarverslag 2022 dat is opgesteld door de secretaris. De opdracht aan alle leden is zo spoedig mogelijk op de mail te reageren.

12.    Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 11.29 uur.