Vergadering Adviesraad Sociaal Domein 31 juli 2023

Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op maandag 31 juli 2023 op het gemeentehuis in Gieten

Aanwezig:             
Voorzitter:            dhr. Meindert Krijnsen  
Secretaris:            dhr. Henk Koster 
Leden van de ASD:        mw. Arlene Haveman, dhr. Duncan den Boer, dhr. Klaas Heeres, mw. Rita Siegers, mw. Liesbeth Stolker,
mw. Johanna Veen, mw. Roelie Vis, dhr. Henk Wilms 
Ambtelijk secretaris:    -                 
Namens gemeente:        -                     
Afwezig met kennisgeving:    dhr. Jan Berends en mw. Susan Boes

1.    Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 11.45 uur. 
Dhr. Berends en mw. Boes hebben zich afgemeld. 
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

2.    Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs (geen overleg met beleidsadviseur):
a.    Raadsvergaderingen
b.    LTA (en wie gaat wanneer waar heen) 
c.    Informatie en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. het sociaal domein
d.    Punten van de beleidsadviseur(s) 
e.    Vragen aan de beleidsadviseurs 
f.    Openstaande punten
Vanwege de tijd en het ontbreken van een beleidsadviseur wordt het hele agendapunt deze keer overgeslagen.

3.    Bespreken notulen van de vergadering van 26 juni 2023:
Tekstueel: 
•    Punt 3 – notulen van de vergadering van 24 april 2023: 24 april: moet zijn 30 mei.
Vervolgens worden de notulen vastgesteld. 
Naar aanleiding van:
•    Verkennend RKC-onderzoek Armoedebeleid: het betreffende rapport zou de ASD gelijk met de gemeenteraad ontvangen;
•    Afspraak: blijven volgen (via de raadsstukken) of dat gebeurt en het onderwerp agenderen voor de ASD-vergadering van oktober;
•    De werkgroep Participatie zou nog onderzoeken of de Stichting Urgente Noden toegevoegde waarde heeft voor onze gemeente: op de actielijst zetten.
Actielijst:
•    De actielijst wordt doorgenomen, aangepast en vastgesteld.

4.    Ingekomen stukken 
•    Klacht over de aanvraagprocedure van Attenta: wordt door de werkgroep WMO opgepakt;
•    NMD-bijeenkomst 5 september: gaan mw. Haveman en mw. Siegers naar toe;
•    Adviesvraag over de verordening bekostiging leerlingenvervoer Aa en Hunze 2023:
o    Advies wordt voorbereid door een tijdelijke werkgroep met dhr. den Boer, dhr. Heeres en mw. Veen;
o    Het conceptadvies wordt ingebracht in de ASD-vergadering van 25 september;
o    Na vaststelling in deze ASD-vergadering kan het definitieve advies dan voor 1 oktober 2023 naar de gemeente worden gestuurd;

•    Nog niet binnen, maar komt eraan: adviesvraag ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp’:
o    Wordt wellicht een gezamenlijke actie van de werkgroepen Jeugd en WMO alhoewel tot op heden alleen aanpassingen maatschappelijke ondersteuning zijn doorgesproken;
o    Het conceptadvies moet wellicht ook in de septembervergadering worden besproken.

5.    Uitgaande stukken
•    Mail aan dhr. Wilts over het Breed Offensief en de reactie daarop van dhr. Wilts:
De secretaris zal dhr. Wilts vragen naar de datum waarop de wijzigingen in de betreffende verordeningen naar verwachting zullen zijn doorgevoerd.

6.    Mededelingen en/of besluiten van het DB
•    Concept toestemmingverklaring:
Akkoord: graag z.s.m. invullen en mailen naar de secretaris (hoeft niet ondertekend te zijn: mail met verklaring is voldoende);
•    Concept stappenplan werving nieuwe leden:
Is akkoord: de sollicitatiecommissie kan aan de slag;
•    Communicatie (agendapunt septembervergadering):
o    De afdeling Communicatie van de gemeente zegt hierbij niet aanwezig te kunnen zijn. 
Mw. Boes wil persoonlijk contact met de afdeling Communicatie opnemen en een afspraak maken;
o    Aanpassing ASD-tekst op de gemeentepagina:
Wordt opgepakt door een (tijdelijk?) werkgroepje Communicatie met mw. Boes, dhr. den Boer en mw. Haveman;
o    Dit punt komt terug in de ASD-vergadering van september (incl. evaluatie bovenstaande afspraken).
 
7.    Werkgroepen
Vraag vanuit de werkgroep Jeugd: zit iedereen nog in de juiste werkgroep of is er behoefte aan een wisseling: 
Punt ter overweging voor iedereen: komen we in de ASD-vergadering van september op terug: daarbij moet ook de vraag ‘wat heeft elke werkgroep nodig om goed te kunnen functioneren’ worden beantwoord;
a.    WMO:
o    Mw. Siegers praat de vergadering bij over de ontwikkelingen m.b.t. de OCO (onafhankelijke cliëntondersteuning).
De klankbordgroep is nieuwsgierig naar het projectplan dat door Impuls wordt opgesteld. 
Noemenswaardig is nog dat Attenta ook zelf cliëntondersteuning heeft ingekocht bij Zorgbelang Drenthe; 
o    Mw. Siegers meldt dat vanuit de werkgroep gezondheidsbeleid de vraag aan de gemeente is uitgezet hoe verder te gaan met GALA/IZA. 
Of via deze werkgroep met de nieuwe beleidsmedewerker of via de werkgroepen WMO en Jeugd. 
Na het zomerreces volgt een reactie.
b.    Participatie:
Geen opmerkingen
c.    Jeugd
De werkgroep heeft op 11 juli een prima overleg met de nieuwe beleidsambtenaar gehad, incl. een presentie over de hervormingsagenda.
Zodra die presentatie door de werkgroep Jeugd ook schriftelijk is ontvangen zal die worden verspreid onder de ASD-leden.

8.    Rondvraag
•    Mw. Haveman:
o    Is er aandacht besteed aan de ziekte van dhr. Berends: heeft een bloemetje gehad;
o    Meldt dat de toegankelijkheidsraad graag een gesprek wil met de werkgroep WMO: een uitnodiging volgt binnenkort;
•    Dhr. Wilms vraagt zich af of wij als ASD nog iets moeten met de negatieve berichten over de behandeling van de Indonesische  stagiairs bij Zorggroep Drenthe. In Rolde behoort de Wenning tot deze groep. 
Afgesproken wordt de zorg daaromtrent uit te spreken via de werkgroep WMO. 


9.    Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering om 12.30 uur.