Vergadering Adviesraad Sociaal Domein 30 oktober 2023


Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op maandag 30 oktober 2023 in het dorpshuis te Grolloo


Aanwezig:             
Voorzitter:            dhr. Meindert Krijnsen  
Secretaris:            dhr. Henk Koster 
Leden van de ASD:    dhr. Duncan den Boer, mw. Susan Boes, mw. Arlene Haveman, 
dhr. Klaas Heeres, mw. Liesbeth Stolker, mw. Johanna Veen,
mw. Roelie Vis, dhr. Henk Wilms 
Ambtelijk secretaris:    mw. Sabine de Groot                 
Namens gemeente:        mw. Janet Dekker                     
Afwezig met kennisgeving:    dhr. Jan Berends en mw. Rita Siegers


1.    Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn twee afmeldingen. 
Er zijn vanavond twee presentaties voorafgaand aan de normale agenda. De voorzitter stelt voor om de agenda vast te stellen en na de presentaties te kijken hoever we met de agenda komen.

2.    Gesprek Jongerenraad (van 19.30 – 20.00 uur) en met Roelof Dilling (van 20.00 – 20.30 uur: informatie over het woonproject Grolloo)
•    Gesprek Jongerenraad 
Vanuit de Jongerenraad zijn 3 leden (Ruthger, Robert en Ravih) gekomen om te vertellen over wie de Jongerenraad is, hoe ze zijn ontstaan en wat ze doen. 
De Jongerenraad is in maart 2022 officieel geïnstalleerd door de gemeenteraad. Ze adviseert aan de gemeenteraad en ze zijn er om de meningen van andere jongeren te laten horen. Ook organiseren ze activiteiten om het voor jongeren leuk te houden in de dorpen in Aa en Hunze. 
Als Energizer (om iedereen wat actiever te maken) heeft de Jongerenraad een quiz voorbereid over met name de jongeren van nu. 
Het is ook voor de Jongerenraad best lastig om contact te krijgen met andere jongeren als het om politiek gaat. Wel hebben ze leuke ideeën om jongeren te bereiken. Zo posten ze veel filmpjes op social media. Daar komt weinig reactie op, maar ze worden wel veel bekeken. Om de jongeren te bereiken gebruiken ze vooral Instagram en ook Tiktok. 
De onderwerpen waar de Jongerenraad zich mee bezig (houdt of heeft gehouden) zijn de Cultuurnota, activiteiten voor jongeren, wekelijkse vergaderingen, rookvrije generatie en spelletjesavonden. Voor de toekomst zijn er onder andere plannen voor een jeugdsozentour en om belangrijke vergaderingen te gaan livestreamen via Instagram. 
De gemeenteraad heeft de Jongerenraad geïnstalleerd, maar er is weinig duidelijkheid over wat ze ermee willen. Elke partij lijkt er anders in te staan. Dit is voor de Jongerenraad lastig. 

•    Roelof Dilling over het woonproject Grolloo
Dhr. Dilling geeft een presentatie over de woonsituatie in Grolloo en het project ouderenhuisvestiging wat daar is opgezet vanuit een bewoningsinitiatief. 
Het doel is op een prettige wijze oud worden in eigen omgeving. De kwaliteit van het leven verbeteren door het bieden van woonoplossingen, welzijn en zorg in de eigen omgeving. Van healthy aging naar happy aging.
De inwoners van Grolloo wonen prettig in Grolloo. Meer dan de helft van de mensen woont al meer dan 20 jaar in het dorp en het grootste deel wil er liever niet weg. Wel komen er naar mate mensen ouder worden meer ongemakken, zoals de grote tuin en het dat huis te groot wordt om te kunnen onderhouden. Dan zijn er situaties waarbij mensen van 80+ jaar nog moeten verhuizen en dat is dan vaak niet mogelijk in Grolloo. Daar willen ze met dit bewonersinitiatief iets aan doen. 
Er is een perceel gekocht waar in totaal 12 appartementen gebouwd gaan worden voor verhuur, waarbij de inwoners van Grolloo, Vredenheim en Papenvoort in principevoorrang hebben. 
Het idee is dat oudere inwoners eerder hun grote vrijstaande woning kunnen verkopen en in Grolloo kunnen blijven door een van deze appartementen te huren. Dit zorgt uiteindelijk ook voor meer doorstroming op de woningmarkt en geeft gezinnen de kans aan een (grotere) woning te komen in Grolloo.
Dhr. Dilling vertelt uitgebreid over het hele proces en alles wat daarbij komt kijken. De bedoeling is dat in januari met de bouw wordt begonnen. 

3.    Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs:  
a)    Raadsvergaderingen
b)    LTA (en wie gaat wanneer waar heen) – Er is nog geen nieuwe LTA beschikbaar
c)    Informatie en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. het sociaal domein
d)    Punten van de beleidsadviseur(s) 
•    Er ligt een adviesaanvraag bij de ASD over de Nadere regels waar we graag voor 21 november een advies over ontvangen. 
•    Er komt een aanpassing van de verordening. De eigen bijdrage CAK wordt verhoogd naar € 20,60. In onze verordening staat € 19,- benoemd. Het Advies van de VNG is de verordening aan te passen en geen bedragen meer op te nemen in de verordeningen. Met deze aanpassing volgen we het advies van de VNG op. 
•    Er is recent een uitspraak geweest van de CRvB die van invloed is op de hoogte voor het uurtarief van PGB naasten. De hoogte van dit uurtarief moet gelijk aan of hoger zijn dan het minimum uurtarief van de desbetreffende Cao. Op dit moment wordt uitgezocht welke beschikkingen hierop aangepast moeten worden.
•    De gemeente heeft de aanvraag voor GALA/IZA ingediend en een voorlopige goedkeuring van de VNG ontvangen. Het wachten is nu op de definitieve goedkeuring van het rijk. 
•    Het college heeft besloten om de opdrachtverstrekking van Attenta met 1 jaar te verlengen. De huidige opdrachtverstrekking loopt nog goed, maar er zitten veel veranderingen aankomen die impact hebben op de rol en taak van Attenta, zoals de hervormingsagenda jeugd.
e)    Vragen aan de beleidsadviseurs 
•    Problematiek m.b.t. huurders die in een woning met energielabel E, F of G wonen
Mw. Dekker: De vragen passen niet direct binnen de onderwerpen van het sociaal domein. De vragen zijn dan ook voorgelegd aan de collega’s die gaan over wonen van de afdeling ruimtelijke beleid. De problematiek ten aanzien van armoede herkennen we. We zijn bezig om (energie)armoede op verschillende sporen tegen te gaan, zoals de energiecoaches. Op de vraag hoeveel huurwoningen een lager energielabel dan E hebben is lastig een antwoord te geven. We hebben te maken met woningcorporaties en particuliere verhuur. De Volmacht en Woonborg hebben dit voor zichzelf wel in beeld, maar er zijn ook particuliere huurwoningen waar we geen zicht op hebben. In de prestatieafspraken met de woningcorporaties is vastgelegd dat alle woningen vanaf energielabel E in 2028 uitgefaseerd zijn. De vraag of we bereid zijn om te compenseren is een politieke vraag, waar een beleidsambtenaar geen antwoord op kan geven. 
f)    Openstaande punten: geen.

4.    Bespreken notulen van de vergadering van 25 september 2023 
De notulen en actielijst worden ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van de notulen:
•    Klacht aanvraagprocedure Attenta: Bij Attenta waren dezelfde klachten binnengekomen en vermoedelijk had dit met twee dezelfde medewerkers te maken had. Dit is tot tevredenheid afgehandeld. De directeur van Attenta stelde voor om volgend jaar bij een vergadering uitleg te geven over de aanvraagprocedure.

5.    Ingekomen stukken
•    Brief Inkoop Huishoudelijke ondersteuning Wmo: wordt voor kennisgeving aangenomen.
•    Mailwisseling huisvesting amv: wordt voor kennisgeving aangenomen.
•    Uitnodiging Drentse Dorpendag op 18 november: de leden kunnen zichzelf aanmelden.
•    Uitnodiging avondbijeenkomst Samen gezond leven en meedoen in Aa en Hunze 14 november: de ambtelijk secretaris geeft door dat mw. Vis naar deze bijeenkomst gaat namens de ASD.
•    Uitnodiging Toekomstsessie Armoedebeleid 8 november: dhr. Krijnsen en mw. Stolker zijn hier allebei voor geïnterviewd en zouden ook graag beiden naar deze bijeenkomst gaan. 
De ambtelijk secretaris geeft dit door.

6.    Uitgaande stukken
•    Er zijn geen uitgaande stukken

7.    Adviesaanvragen:
•    Uitgebracht advies m.b.t. de verordening bekostiging leerlingenvervoer Aa en Hunze 2023. met een toelichting op de gevolgde interne procedure. 
Het advies had voor 1 oktober binnen moeten zijn en dat is helaas over het hoofd gezien.
De vragen uit het oorspronkelijke advies waren inmiddels al wel aan dhr. Wilts voorgelegd.
Omdat daar nog geen antwoord op was en de tijd begon te dringen is besloten het oorspronkelijke advies (met vragen) in te dienen, waarbij wel is opgemerkt dat die vragen al aan de betrokken ambtenaren waren voorgelegd.
Inmiddels zijn die vragen tot tevredenheid beantwoord.
Tot slot een woord van dank aan Duncan voor alle hierin gestoken energie.
•    Adviesaanvraag m.b.t. de gewijzigde Nadere regels voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Aa en Hunze (bijlage 09a en 09b)
De communicatie vanuit het beleid tussen Wmo en Jeugd lijkt niet voldoende. Het gaat bij de nadere regels niet alleen om Wmo, ook om Jeugd. Als ASD moeten we hier scherper op zijn, beter onderling afstemmen en zorgen dat alle betrokken werkgroepen alle stukken op tijd met elkaar delen. Als werkgroep moet je het initiatief nemen als je ziet dat het ook de andere werkgroep raakt, al zou dit al bij de ambtenaren goed afgestemd moeten worden.
Inhoudelijk is er één opmerking: in art. 3.2.9 lid 10 van de Nadere Regels is opgenomen dat het college in geval van onterecht gebruik van ondersteuning na beëindiging van de indicatie, eventuele kosten die hieruit voortvloeien op cliënt kan verhalen. 
Daar zou aan toegevoegd moeten worden dat, als een dergelijke situatie zich voordoet, ook de dienstverlener een rol heeft gespeeld. 
Immers als leverancier van de ondersteuning is deze dienstverlener op de hoogte van de gestelde indicatie en de periode waarvoor deze is afgegeven. 
Daarom zouden de gemaakte kosten ook voor rekening van de dienstverlener kunnen zijn.
Deze inhoudelijke opmerking neemt mw. Vis mee en ze past het advies aan waarna ze het naar de secretaris stuurt. De secretaris zorgt ervoor dat het advies naar de gemeente wordt gestuurd. 

8.    Mededelingen en/of besluiten van het DB
•    Stand van zaken/voortgang traject met Zorgbelang 
De bijeenkomst is op maandag 20 november tussen 13.00 en 17.00 uur. De precieze tijd wordt nog doorgegeven. Helaas kan niet iedereen dan aanwezig zijn. Er wordt voorgesteld de nieuwe leden hier ook voor uit te nodigen. Dan zouden ze vooraf wel bijgepraat moeten worden.
De uitwerking van de bijeenkomst is niet wat de ASD ervan verwacht had. Het is geen verslag, maar een optelsom. De teleurstelling is duidelijk uitgesproken naar Zorgbelang. Er zou nog een datum voorgesteld worden om dit te bespreken, maar hier hebben we nog niets over gehoord. Dhr. Koster zal hier nog weer een mail over sturen. 
•    Voordracht nieuwe leden door de sollicitatiecommissie 
Mw. Vis geeft een toelichting op de voorgedragen nieuwe leden. De gesprekken met alle kandidaten waren goed en het was moeilijk om een keuze te maken. Uiteindelijk is de keuze gevallen op de volgende drie leden: mw. G (Gerrie) Bos uit Gieten, mw. E. (Ellen) Diemers uit Schipborg en dhr. T. (Tim) Beijleveldt uit Nooitgedacht.
Daarnaast staat er 1 persoon op de wachtlijst. 
Er wordt unaniem besloten om de 3 voorgedragen leden te benoemen als ASD lid. De persoon op de wachtlijst kan benaderd worden als er een vacature komt. Deze persoon hoeft dan niet meer mee te doen aan een sollicitatieronde. 
o    De werkgroepen zijn tijdens de gesprekken aanbod gekomen en er is aangegeven dat we met elkaar gaan kijken naar de verdeling. Dit kan in de volgende vergadering besproken worden. Ter voorbereiding wordt alle leden verzocht hun voorkeur zo snel mogelijk door te geven aan de secretaris. 
o    De eerstvolgende op de lijst van aftreden is mw. Stolker. Zij is gekozen vanuit de cliëntenraad en vandaaruit zal ook een nieuw lid aangedragen moeten worden. 
o    De nieuwe leden worden uitgenodigd voor de volgende vergadering, de bijeenkomst met beleidsambtenaren op 20 november en voor de jaarafsluiting op 30 november.
•    Vergaderrooster 2024: wel/niet meer avondvergaderingen?
In reactie op het voorstel wordt de vraag gesteld of de vergaderingen niet allemaal op de avond kunnen plaatsvinden. De meeste leden geven aan geen bezwaar te hebben tegen avondvergaderingen. Een nadeel van avondvergaderingen is dat als de vergadering langer duurt het erg laat wordt. Een voordeel is dat werkenden vaak makkelijker in de avond kunnen vergaderen dan overdag. Mogelijk geldt dit ook voor inwoners/belangstellenden die de vergadering willen bijwonen. 
Besloten wordt over te gaan tot avondvergaderingen: de ambtelijk secretaris zoekt uit wat de mogelijkheden zijn om op een avond in het gemeentehuis te vergaderen. 

9.    Werkgroepen
a)    WMO
b)    Participatie
c)    Jeugd
Dit agendapunt is vanwege de tijd overgeslagen. 

10.    Rondvraag
Mw. Boes: De jaarafsluiting is van 15.00 tot +/- 18.00 uur. In het verslag stond vanaf 17.00 uur. Het is geen etentje, maar er zullen wel hapjes zijn.
Mw. Vis: Stichting leergeld heeft gevraagd of ze met betrekking tot de herijking van het armoedebeleid wat mogen komen vertellen in de novembervergadering. Dit is akkoord en wordt op de agenda gezet. De vergadering zal dan om 9.30 uur beginnen in plaats van 10.00 uur. 

11.    Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.