Vergadering Adviesraad Sociaal Domein 27 november 2023

Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op maandag 27 november 2023 op het gemeentehuis in Gieten

 


Aanwezig:             
Voorzitter:            dhr. Meindert Krijnsen  
Secretaris:            dhr. Henk Koster 
Leden van de ASD:    dhr. Tim Beijleveldt, dhr. Duncan den Boer, mw. Susan Boes, 
mw. Gerrie Bos, mw. Ellen Diemers ,mw. Arlene Haveman, 
dhr. Klaas Heeres, mw. Rita Siegers, mw. Liesbeth Stolker, 
mw. Johanna Veen, mw. Roelie Vis, dhr. Henk Wilms 
Ambtelijk secretaris:    mw. Sabine de Groot                 
Namens gemeente:        mw. Janet Dekker                     
Afwezig met kennisgeving:    dhr. Jan Berends


1.    Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt vastgesteld. 
-    Welkom nieuwe leden
Vandaag zijn de drie nieuwe leden die vorige vergadering benoemd zijn als nieuwe leden voor het eerst in de vergadering: dhr. Tim Beijleveldt, mw. Gerrie Bos en mw. Ellen Diemers
De nieuwe leden stellen zich voor en vertellen waarom ze lid zijn geworden van de ASD. Er volgt een kort voorstelrondje van de rest van de leden..

2.    Gesprek Stichting Leergeld
Vanuit Stichting Leergeld zijn voorzitter Jelly Vellinga en lid Hennie van der Maas naar de ASD vergadering gekomen om de ASD te informeren over Stichting Leergeld. Met name de evaluatie van het armoedebeleid was aanleiding voor Stichting Leergeld om langs te komen. Ze vinden het belangrijk dat de ASD weet wat er in de gemeente speelt rondom dit onderwerp en dat de ASD weet wat zij als stichting doen.
De missie van Stichting Leergeld is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met geldzorgen. De stichting biedt kansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar door ze te laten deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen. 
De Stichting Leergeld formule zijn 5 stappen: 1. Intermediairs/huisbezoek intake, 2. Mogelijkheden en eventuele verwijzing naar andere organisaties, 3. Leergeld biedt een financieel vangnet, 4. Kind ontvangt de benodigde spullen/ondersteuning. Ouders ontvangen geen geld. 5. Follow-up en nazorg. De stichting heeft een goede administratie en daar zit nog een heel systeem achter waarmee ze effectief en efficiënt kunnen werken. 
In onze regio zijn de volgende dingen aan te vragen: schoolspullen, sport, cultuur, fiets, kleding, laptop, jarige job en zwemles. Mw. Vellinga laat in cijfers de middelen zien en waar het aan besteed is. In 2022 is bijna een verdubbeling te zien ten opzichte van 2021. Het budget was niet toereikend en ze kwamen daardoor in de min uit. 
Stichting Leergeld is een vangnet, pas als er niks meer is dan komt Stichting Leergeld. Het is dan ook geen voorliggende voorziening.
De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor Stichting Leergeld en de stichting heeft ook wel het idee dat de gemeente de stichting als een belangrijke organisatie ziet. In 2022 ging er iets mis met de subsidietoekenning en het bedrag werd toen pas in april 2023 uitbetaald. Dit is allemaal netjes rechtgezet en de beschikking voor 2024 is zelfs al binnen. De stichting is tevreden over hoe dit uiteindelijk is afgehandeld. Stichting Leergeld krijgt subsidie, maar de gemeente vindt dat ze hun middelen ook via fondsen binnen moeten halen. 

3.    Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs:  
a)    Raadsvergaderingen
In de afgelopen vergaderingen zijn de volgende interessante onderwerpen besproken:
-    Begroting
-    Subsidie Attenta: De subsidie is vastgesteld. De raad heeft er kennis van genomen.
Volgende week staat de aanpassing van de verordening Wmo en jeugdhulp op de agenda. De eigenbijdrage Wmo wordt verhoogd van € 19,- naar € 20,60. In de verordening staat het bedrag van € 19,-. Dit wordt verandert naar ‘de wettelijke bedragen die ervoor staan’. In de vorige vergadering heeft mw. Dekker hier al meer over verteld.
b)    LTA (en wie gaat wanneer waar heen)
•    Op 14 december staat het armoedebeleid op de agenda. Dit gaat over de uitkomst van Bureau Bartels. Mw. Dekker zal de planning sturen over wanneer de ASD geïnformeerd wordt.. 
29-11 reactie van mw. Dekker:
Naar aanleiding van de presentatie van stichting leergeld is er gesproken over de herijking van het armoedebeleid. De leden van de werkgroep participatie worden hierover periodiek geïnformeerd en is het inmiddels een standaard agendapunt geworden. Aangezien de vraag nu werd gesteld in de reguliere vergadering bij deze een overzicht van de planning zoals die vermeld staat in de LTA:
14 december    Presentatie in de raad door Bureau Bartels (volgens dezelfde opzet als de toekomstsessies van 8 november, waarin ook de ASD heeft meegesproken)
8 februari    Concept nota in het college vaststellen, waarna formele adviesvraag naar de ASD zal gaan
18 april                    Opiniërende behandeling in de raad
16 mei                     Besluitvormende behandeling in de raad
Uiteraard is deze planning niet in beton gegoten en kan er wat in geschoven worden.
c)    Informatie en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. het sociaal domein
Er komt een bijeenkomst over het informatieloket digitale overheid. De ASD ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.
d)    Punten van de beleidsadviseur(s) 
•    Mantelzorg: De gemeente heeft een subsidie toegekend aan een innovatief project om een mantelzorg app te ontwikkelen. De app is bedoelt voor jonge en werkende mantelzorgers om makkelijk informatie te vinden. Er zijn vier gemeenten uit Drenthe aangesloten bij dit initiatief, waaronder Aa en Hunze. De verwachting is dat het volgend jaar als pilot live gaat. Het moet nog ontwikkeld worden en als gemeente denken we hier ook in mee. De medewerker mantelzorg bij Impuls krijgt dit project er extra bij. Ze zag dit ook als een ondersteuning in haar werk. We hopen hiermee een bredere groep te bereiken.
e)    Vragen aan de beleidsadviseurs 
•    Hoe monitort de gemeente de beoogde effecten van het jongerenwerk, zeker nu de jongerenwerker meer aandacht moet schenken aan jonge mantelzorgers en aan preventie?
Mw. Dekker: Wij hebben de reguliere monitoren van het sociaal domein die we aan elkaar willen koppelen. Met de cijfers van ons, Attenta en Impuls proberen we zoveel mogelijk informatie te krijgen over hoe het gaat met de jongeren en jonge mantelzorgers in onze gemeente. 
ASD: Er zijn geen extra uren voor beschikbaar gesteld en de uren van de jongerenwerker waren al niet toereikend. Kun je dit dan wel bij Impuls neerleggen? Als je zo duidelijk iets voor ogen hebt wat je wilt bereiken, zou je er dan geen prestatieafspraken over willen maken?
Mw. Dekker: Het is nu nog een subsidievertrekking. Prestatieafspraken zijn juridisch lastiger, dan linkt het aan inkoop. We moeten het zeker hebben over de effecten. Gedurende het jaar zijn we wel steeds in gesprek met Impuls over wat zij doen en hun signalen. 
ASD: Hoe hou je als gemeente de vinger aan de pols en zitten er consequenties aan?
Mw. Dekker: Je kunt meten op de inzet die is gedaan, maar we kijken meer naar de effecten in de samenleving. We kijken naar het totale beeld. 
•    Hoe zit het met de verhoging van de drempel voor vermogenstoets bij kwijtschelding gemeentelijke belastingen? Op de website van het Noordelijke Belastingkantoor staat de nieuwe informatie nog niet vermeld. Hoe wordt dit gecommuniceerd? 
29-11 Mw. Dekker heeft de vraag per mail beantwoord:
Het klopt dat deze norm is verhoogd. We hebben op verschillende manieren de verhoging van de vermogensnorm voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen gecommuniceerd aan inwoners. Een aantal keren op socials, daarnaast ook vermeldingen op onze website en in de Schakel. Het klopt dat dit nog steeds niet is aangepast op de website van het noordelijke belastingkantoor. Uiteraard hebben we hier al verschillende keren om verzocht. Helaas hebben wij weinig invloed op hun website.
f)    Openstaande punten: 
Geen openstaande punten.


4.    Bespreken notulen van de vergadering van 30 oktober 2023 
-    Op bladzijde 2 van het verslag bij de vraag aan de beleidsadviseur graag het woord ‘huurbevriezing’ toevoegen. 
-    Bij punt 4 ‘tot tevredenheid afgehandeld’ toevoegen. 
Met deze aanpassingen wordt het verslag vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen:
-    Punt 4 wordt toegevoegd aan punten van aandacht.
-    Punt 5: De bijeenkomst Samen gezond leven en meedoen was een goede bijeenkomst. De gemeente gaat met de input Gala aan de slag en er is gezegd dat over een half jaar alles weer samen komt. Werkgroep Wmo houdt een vinger aan de pols.
De actielijst wordt doorgenomen, aangepast, aangevuld en vastgesteld.
Op de actielijst staat het AVE-model. Dit staat voor Aanpak Voorkomen Escalatie. Mw. Boes heeft de oud-medewerker gemaild om te vragen wie haar vervanger is.

5.    Ingekomen stukken
•    GALA/IZA: Voor kennisgeving aangenomen. 
•    Prestatieafspraken: Voor kennisgeving aangenomen. 
•    Gemeentebegroting 2024 
Ter informatie. Het is interessant te zien welke moties en amendementen er zijn geweest en wat wordt doorgevoerd. 
In de raadsbegroting is niets terug te vinden over het bedrag voor Stichting Leergeld. Is dit niet opgenomen in de begroting? Niet alle organisaties en bedragen worden opgenomen in de begroting op dit raadsniveau. Er is wel een besluit van het college waarin het bedrag voor Stichting Leergeld is vastgesteld. 
•    Alliantie van armoede: Dit is ter kennisname doorgestuurd. Het is een interessant en heel leesbaar stuk.  

6.    Uitgaande stukken
•    Advies ASD m.b.t. de ‘gewijzigde Nadere regels voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp’. 
Dit advies is op 11 november naar de gemeente gestuurd. 

7.    Mededelingen en/of besluiten van het DB
•    Terugblik bijeenkomst met beleidsadviseurs 20 november
De leden delen hoe ze de bijeenkomst hebben ervaren. Over het algemeen werd de bijeenkomst als een goede bijeenkomst ervaren met goede uitwisselingen, maar er was te weinig tijd en het einde werd wat afgeraffeld. Er is wel direct een vervolg afspraak gepland met dhr. Koster, mw. Siegers en een paar ambtenaren. Dit vindt vanmiddag plaats. 
De aanleiding van de bijeenkomst waren de fricties die in de werkgroepen plaatsvinden aan te pakken, maar uiteindelijk kwam het bestaansrecht van de ASD ter sprake. Dit verbaasde een aantal leden, maar er is ook begrip voor de gemeente dat ze een keer willen evalueren en dat het bestaansrecht daarbij ter sprake komt. Het is echter niet aan de beleidsambtenaren om hierover te besluiten. Dit besluit ligt bij het college en de gemeenteraad. 
•    Voorbereiden gesprek met de wethouder: wanneer en welk onderwerp
De vorige keer was het onderwerp het armoedebeleid. We zoeken voor de eerst volgende keer ook een thema wat een bredere impact heeft en waarmee we goed met de wethouder van gedachten kunnen wisselen.
Als onderwerp wordt weer het armoedebeleid/bestaanszekerheid genoemd als vervolg op de evaluatie. Het rapport van Bartelds komt eind januari, dus dan kunnen we dit onderwerp gebruiken voor het gesprek met de wethouder in de februari vergadering. 
•    Concept vergaderrooster 2024 
Het vergaderrooster wordt vastgesteld. 
•    Conceptbegroting 2024 
De secretaris/penningmeester licht het begrotingsvoorstel kort toe. De vergoedingen op de begroting staan nog niet vast. Dit hangt er vanaf of de begroting door de gemeente wordt goedgekeurd. 
Bij de verwachte realisatie 2023 13 leden, maar we zijn toch met 12 leden? In dit aantal zijn ook de personen die lid zijn geweest meegenomen.
De kosten van Zorgbelang zijn uit dezelfde begrotingspost als die waarop de ASD kosten boekt betaald. Als er voldoende budget is dan is dat geen probleem. Blijkt het budget niet toereikend dan zal de gemeente voor de kosten van Zorgbelang een andere kostenpost zoeken.
De begroting wordt vastgesteld en kan ter goedkeuring doorgestuurd worden naar dhr. Meedendorp. 


•    Rooster van aftreden 
Het rooster van aftreden wordt vastgesteld. Volgend jaar moeten we afscheid nemen van mw. Stolker. Haar termijnen zitten er dan op. 

8.    Werkgroepen
•    Indeling werkgroepen
De voorkeuren worden besproken en de nieuwe leden geven hun voorkeur aan. Dit levert een goede verdeling op. Werkgroep Jeugd heeft een volledig nieuwe bezetting. De huidige werkgroep leden zorgen voor een overdracht aan de nieuwe werkgroep. 
a)    WMO
Er is een verslag gestuurd. Het verslag is helder en er is geen toelichting nodig.
b)    Participatie
Tijdens de laatste vergadering was er weer wat irritatie. Wij focussen ons op wat er verbeterd kan worden, maar er gaat ook veel goed. Het lijkt door de beleidsadviseur geïnterpreteerd te worden als alles gaat verkeerd, maar dat zeggen we niet.
Het verslag van dit overleg is in de maak.
c)    Jeugd
De werkgroep gaat een datum prikken om de opvolgers bij te praten. 

9.    Rondvraag
Dhr. den Boer: Dhr. Berends is al een tijdje afwezig. Is het bekend hoe het met hem gaat? 
Er zijn geen afspraken over wie regelmatig contact opneemt met langdurig zieke leden. Het DB neemt contact op met de dhr. Berends, ook met oog op de bezetting in de ASD. 
Dhr. Koster vraagt waar de januari vergadering gehouden wordt en wie dit gaat regelen. Annen wordt als optie genoemd. In de volgende vergadering moet er duidelijkheid zijn over de locatie en wie dit regelt.
Mw. Siegers: Er moet nog een afscheidsetentje gepland worden om afscheid te nemen van de vertrekkende leden. Ook dhr. Groen moet hiervoor uitgenodigd worden. Het voorstel is om dit na 15 januari te doen. De ambtelijk secretaris zet een datumprikker uit.
Mw. Vis: Donderdag is de jaarafsluiting. Graag een voorwerp meenemen waar je ervaring mee hebt, wat je leuk vindt of juist een hekel aan hebt. 
Mw. Veen: Er is een centraal mantelzorg overleg geweest waarin het zorghotel en de motie mantelzorg ook aan de orde zijn geweest.

10.    Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 11.35 uur.