Vergadering Adviesraad Sociaal Domein 26 juni 2023

Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op maandag 26 juni 2023 op het gemeentehuis in Gieten

Aanwezig:             
Voorzitter:            dhr. Meindert Krijnsen  
Secretaris:            dhr. Henk Koster 
Leden van de ASD:        mw. Arlene Haveman, dhr. Jan Berends, dhr. Duncan den Boer,  
mw. Susan Boes, dhr. Klaas Heeres, mw. Rita Siegers,  
mw. Johanna Veen, mw. Roelie Vis, dhr. Henk Wilms 
Ambtelijk secretaris:    mw. Sabine de Groot                     
Namens gemeente:        -                     
Afwezig met kennisgeving:     mw. Liesbeth Stolker

1.    Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur. Er is één afmelding, mw. Stolker kan vandaag niet bij de vergadering aanwezig zijn. De agenda wordt vastgesteld met aanvulling dat bij de rondvraag input wordt gevraagd voor het interview dat dhr. Krijnsen binnenkort heeft met Bureau Bartels met betrekking tot de evaluatie van het armoedebeleid. Dhr. Krijnsen is hiervoor benaderd als voorzitter van de ASD.  

2.    Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs: Geen overleg met beleidsadviseur 
a)    Raadsvergaderingen
b)    LTA (en wie gaat wanneer waar heen) 
De LTA wordt doorgenomen. Deze data hebben interessante onderwerpen voor de ASD: 
29 juni: Bestuursrapportage 2023 
6 juli: Prestatieafspraken, dit is een informerende bijeenkomst. Het kan handig zijn om aanwezig te zijn om informatie op te halen. Als er relevante informatie is dan kunnen we als ASD kijken of we er iets mee moeten. Afspraak: Iedereen kan voor zichzelf besluiten of ze er naartoe gaan. Het is ook thuis online te volgen. 
14 september: Jaarrekening/jaarverslag 2022 Impuls en verkennend RKC-onderzoek Armoedebeleid. Afspraak: pakken we later op en in de gaten houden of we de stukken ontvangen over het verkennend RKC-onderzoek Armoedebeleid.  
5 oktober: duurzaamheidsavond 
23 november: Begroting Attenta en jaarrekening + begroting Icare 
7 december: actualiseren beleidskaders Participatiewet, Onderzoek wet Inburgering, Najaarsnota 2023
c)    Informatie en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. het sociaal domein
d)    Punten van de beleidsadviseur(s) 
e)    Vragen aan de beleidsadviseurs 
f)    Openstaande punten
Er is dit keer geen beleidsadviseur aangesloten, omdat er geen punten vanuit de beleidsadviseurs zijn en de ASD ook geen vragen heeft voor de beleidsadviseurs.  

3.    Bespreken notulen van de vergadering van 30 mei 2023 
De notulen worden vastgesteld. Er is onduidelijkheid over de formulering van punt 8. De ambtelijk secretaris past de zin aan, zodat duidelijk wordt dat dhr. Wilts bij de werkgroep vergadering was en niet bij de ASD-vergadering. 
Naar aanleiding van het verslag: 
•    Punt 4 evaluatie Facebook en LinkedIn: De afspraak is dat stukken voor Facebook naar mw. Boes worden gestuurd en stukken voor op LinkedIn naar dhr. Den Boer.
•    Terugkoppeling Teams bijeenkomst met het Inwonerspanel van Attenta: 
Mw. Siegers en de heer Den Boer vertellen over hoe het gesprek met het inwonerspanel is verlopen. Het was geen bijeenkomst waaruit voor ons bruikbare informatie beschikbaar kwam.  Een deel lijkt zich vooral toegankelijkheidsraad te voelen en minder inwonerpanel van Attenta.  Het gesprek gaat vooral over de invulling van de zorg en hun persoonlijke beleving en niet over alles rondom indicaties. Het panel bestaat 4 jaar, maar het is nog niet gelukt er echt een inwonerspanel van te maken dat signalen uit de gemeente naar Attenta brengt en advies geeft. Bij de vraag over de totstandkoming van het inwonerspanel geeft de directeur aan dat ze meerdere keren hebben geadverteerd, maar dat er nauwelijks respons op kwam. De rol van het inwonerspanel is een signaalfunctie en feedback geven, maar dit komt er ons inziens nog onvoldoende uit. Voor de ASD is hier op dit moment weinig informatie over ervaringen van inwoners met de werkzaamheden van Attenta te halen. Het is waarschijnlijk door de gemeente vastgelegd dat Attenta een inwonerspanel moet hebben. In de werkgroep Wmo wordt dit signaal doorgegeven aan de gemeente (Irma Twickler is accounthouder voor deze organisatie).
•    Punt 8 werkgroep participatie: De werkgroep gaat nog onderzoeken of stichting Urgente Noden een toegevoegde waarde heeft voor de gemeente en of we hier als ASD nog iets mee moeten. 
Er ontstaat een discussie over de vraag of de gemeente aanvullend is op het maatschappelijk middenveld of andersom. Is de gemeente eerst aan zet en zou bijvoorbeeld een voedselbank niet nodig zijn of vult de gemeente aan waar een tekort is? Er wordt afgesproken deze discussie op een ander moment te voeren in een benen op tafel overleg. 
Er wordt gevraagd wat de omkeertoets is. Dhr. Wilms stuurt een folder van Stimulanz door die gaat over dit onderwerp.  

De actielijst wordt doorgenomen en vastgesteld.

4.    Ingekomen stukken 
•    Uitnodiging Midzomerfestival  
Mw. Vis en mw. Siegers zijn hier naartoe geweest. Het was leuk en gezellig, maar het inhoudelijk programma duurt eigenlijk te lang. De mensen komen om elkaar te ontmoeten. Vooral de gebruikelijke mensen waren aanwezig, in totaal ongeveer 200-250 man. Het was goed om ons vanuit de ASD daar te laten zien. 
•    Terugkoppeling uitnodiging 35 jaar Zorgbelang 
Dhr. Krijnsen en mw. Siegers zijn er vanuit de ASD naartoe gegaan. Ze hebben o.a. de directeur gesproken over de bijeenkomst ASD met de ambtenaren die nog gepland en voorbereid moet worden. Kort daarna werd door Zorgbelang contact opgenomen met dhr. Krijnsen en is een eerste afspraak DB/AC met Zorgbelang gemaakt. 

5.    Uitgaande stukken
Er zijn geen uitgaande stukken.

6.    Mededelingen en/of besluiten van het DB
•    Procedure vervanging Johanna en Klaas: 
o    Nieuwe commissie instellen en die, in overleg met dhr. Koster, een stappenplan laten opzetten 
Er zitten 2 vacatures aan te komen en daarvoor is het voorstel om een nieuwe sollicitatiecommissie in leven te roepen. Het voorstel is dat de nieuwe sollicitatiecommissie gaat bestaan uit mw. Vis, mw. Boes en mw. Siegers. Het voorstel wordt overgenomen. De nieuwe sollicitatiecommissie gaat samen met de secretaris afspraken maken over een goede procedure. Het is moeilijk om de vertrekkende leden te vervangen, maar we moeten ons best doen om goede mensen te vinden en ze goed in te werken. Er wordt voorgesteld regelmatig van sollicitatiecommissie te wisselen. Het was ook gebruikelijk om dit te doen. 
•    Septembervergadering: communicatie als agendapunt opvoeren (bij voorkeur met een communicatieambtenaar van de gemeente om ons op weg te helpen)
Het is de bedoeling om in bredere zin naar de communicatie te kijken en het goed handen en voeten te laten krijgen. We willen graag iemand aan laten sluiten met ervaring om ons tips te kunnen geven, vandaar het voorstel om een communicatieambtenaar uit te nodigen. Het doel is om op een a4'tje vast te leggen hoe we omgaan met de Schakel, facebook, en dergelijke. Het gaat nu om de communicatiemiddelen, maar misschien kunnen we ook tips krijgen op onderwerp. 
In reactie op het uitnodigen van de communicatieambtenaar wordt genoemd dat we er wel alert op moeten zijn dat we niet geremd worden. De hulp die gevraagd wordt is meer bedoeld voor het opstellen van een stappenplan voor hoe we gaan communiceren en hoe we de ASD meer bekendheid geven.  
Dhr. Heeres vertelt over een eerder gesprek met 2 communicatieambtenaren. 
Dhr. Wilms geeft als voorbeeld het artikel over het experiment in Groningen met betrekking tot de kinderopvang dat vorige vergadering is genoemd. Kunnen we dat artikel op facebook plaatsen? Er volgt een gedachtewisseling over op welke manier dit geplaatst kan worden of dat het beter niet geplaatst kan worden. Een paar punten die genoemd werden waren:  
-    Ons enthousiasme kenbaar maken?
-    Plaatsen zonder mening erbij te zetten. Laten zien wat ze in Groningen doen. 
-    Alleen plaatsen zonder tekst erbij. 
-    Voorzichtig mee zijn met het plaatsen van nieuwsfeiten. Mensen zien artikelen van ons als zijnde dat wij het ermee eens zijn of dat het berichten van ons zijn.
-    Het plaatsen van nieuwsfeiten gescheiden houden op facebook. 
-    Altijd bronvermelding erbij zetten. 
Dit onderwerp wordt nog verder besproken om afspraken te maken over hoe we hiermee om willen gaan.
•    De oktobervergadering staat als ‘extern’ gepland: waar, wie organiseert en zijn er ideeën over een specifiek onderwerp
Mw. Haveman meldt dat de bedoeling was om een onderwerp te kiezen dat past bij een locatie of een locatie te zoeken die past bij een onderwerp. Dit was zo bedacht om meer interesse te wekken voor de ASD-vergadering en zo meer in contact te komen met de inwoners.  
Besloten wordt om de vergadering in Grolloo te houden met als onderwerp woonvoorziening. Mw. Siegers en mw. Vis bereiden dit voor en regelen de locatie. Er wordt gevraagd om bij de voorbereiding ook de jeugd erin mee te nemen.  
•    Vinden we een toestemmingsverklaring (AVG) voor het mogelijk plaatsen van foto’s van ASD-leden noodzakelijk?
De voorzitter licht de vraag toe. Het kan zijn dat we foto's maken en daarmee publiciteit zoeken. Willen we dit vastleggen in een toestemmingsverklaring of is dit niet nodig? Een van de leden geeft aan wel bezwaar te hebben om met foto in de publiciteit te komen. Als het online komt blijft het altijd terug te vinden. Er wordt besloten wel een toestemmingsverklaring op te stellen en het formeel te regelen. De secretaris zorgt voor een verklaring die getekend kan worden.
•    Volgend AC/DB-overleg is op maandag 17 juli van 10,00 – 12.00 uur (i.p.v. dinsdag 18 juli)
Deze mededeling is ter kennisname en als aanzet om ook het als werkgroep door te geven als er een extra vergadering is of dat er een overleg wordt verplaatst. Zo houden we de vergaderlijst actueel en voor iedereen inzichtelijk. Vraag aan de werkgroepen om er rekening mee te houden en wijzigingen door te geven.
•    Bijeenkomst met ambtenaren: stand van zaken
De voorzitter licht nog even toe wat de aanleiding was om een bijeenkomst samen met de ambtenaren te organiseren. De gemeente heeft een externe partij gezocht als onafhankelijke procesbegeleiding van deze bijeenkomst. Dit is Zorgbelang Drenthe geworden. Op 4 juli staat er een intakegesprek gepland met Zorgbelang. De intake wordt gedaan door het DB aangevuld met de agendacommissie.   
•    Mededeling van mw. Vis
Er is een presentatie over het gezondheidsbeleid ‘Samen gezond in Aa en Hunze’ die in de raadsvergadering is behandeld. De presentatie is aan iedereen doorgestuurd. De raadsleden stelden vragen en kregen antwoorden. Er vond nauwelijks discussie plaats, ook niet over het feit dat er nu geen uitvoeringsnota gezondheidsbeleid opgesteld wordt maar de gemeente met IZA/GALA aan de slag gaat. Vanuit de Jongerenraad werden goede vragen gesteld. 
Er is veel wisseling geweest van ambtenaren. Er wordt afgesproken dat de werkgroep gezondheidsbeleid (de dames Siegers, Veen en Vis)???? een afspraak met de nieuwe ambtenaar plant ter kennismaking en verdere bespreking van het gezondheidsbeleid. 

7.    Werkgroepen
•    Evaluatie van het werken met werkgroepen
Het loopt niet allemaal gestroomlijnd. Er zijn afspraken gemaakt, maar die leverden net zoveel vragen als antwoorden op. Heeft het (nog) meerwaarde om werkgroepen te hebben? Of moeten we meer ad hoc gaan werken?
Alle leden geven om de beurt aan hoe ze het werken met werkgroepen ervaren en de voor- en nadelen die ze zien. Ook geven ze aan of er een voorkeur is voor meer ad hoc werken.
Er wordt afgesproken om dit allemaal op ons in te laten werken en er op een later moment mee aan de slag te gaan. Er wordt voorgesteld om dit onderwerp mee te nemen in de bijeenkomst met de ambtenaren. 
Conclusie was ook dat, als er een vraag komt die wat betreft een adequate en snelle afhandeling niet past bij de structuur van 4 keer per jaar vergaderen, er z.s.m. een extra werkgroepvergadering moet worden ingelast (kan ook online).
Ook zouden we meer gebruik kunnen maken van ad hoc werkgroepen.

a)    WMO
-    Van de OCO (onafhankelijke cliëntondersteuning) is een aparte klankbordgroep (de dames Siegers, Stolker en Veen). Er komt een datum voor een overleg van de klankbordgroep met mw. J. Chung over hoe Impuls aan de slag gaat met het OCO-geld. Het project heeft als doel de informele cliëntondersteuning te verbinden met de formele cliëntondersteuning en deskundigheidsbevordering.  Er is vrijheid van keuze (informeel en/of formeel onafhankelijk) en dat zou duidelijk moeten worden voor de inwoners. Formeel onafhankelijk gaat het via Zorgbelang. Er zijn stappen gemaakt, er is een programma gemaakt en een werkgroep ingesteld. Op dit moment moeten we de nieuwe ambtenaar en Impuls de kans en tijd geven om dit goed op te pakken.
b)    Participatie
-    Dhr. Wilms is vrijdag op een vergadering geweest van de arbeidsregio Groningen. Het ging over wijzigingen van de Participatie wet als gevolg van het breed offensief. Een aantal onderdelen gaat al per 1 juli 2023 in. Dhr. Wilms had begrepen dat gemeenten hierop verordeningen moeten aanpassen. Is het bekend of dit al in de raad is geweest en of er al verordeningen zijn aangepast?  
Er wordt afgesproken dat dhr. Koster hierover een mail stuurt naar dhr. Wilts. 
-    Vanuit de WPDA wordt er een regio bijeenkomst over bestaanszekerheid gehouden. Dit wordt gehouden in Nooitgedacht. Dit viel dhr. Wilms op omdat de chique locatie (Hof van Saksen) lijkt haaks lijkt  te staan op het onderwerp. Het is niet bekend wat de reden is om voor deze locatie te kiezen. De locatie is echter ook een werklocatie voor veel mensen met een (gedeeltelijke) uitkering. 
c)    Jeugd
De werkgroep heeft op 11 juli overleg en krijgt dan een presentie over de hervormingsagenda.

8.    Rondvraag
-    Mw. Haveman vraagt of bij de aanwezige deelnemers aan dit overleg de voornamen kunnen worden toegevoegd Dit zou het ook wat persoonlijker maken. Het voorstel wordt overgenomen en de ambtelijk secretaris voegt de voornamen toe in het verslag. 
-    De voorzitter heeft binnenkort een gesprek met Bureau Bartels over de evaluatie van het armoedebeleid. Hij vraagt input van de ASD leden, want hij spreekt dan namens de ASD. De leden geven hem een aantal punten mee.

9.    Uitleg Teams (laptop of tablet meenemen)  
Na de vergadering is er tijd om vragen te stellen over het gebruik van Teams. 

10.    Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering om 12.08 uur.  

©SG 04-06-2023