Vergadering Adviesraad Sociaal Domein 25 september 2023


Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op maandag 25 september 2023 op het gemeentehuis in Gieten

Aanwezig:             
Voorzitter:            dhr. Meindert Krijnsen  
Secretaris:            dhr. Henk Koster 
Leden van de ASD:    dhr. Duncan den Boer,     mw. Susan Boes, mw. Arlene Haveman, 
dhr. Klaas Heeres, mw. Rita Siegers, mw. Liesbeth Stolker,
mw. Roelie Vis, dhr. Henk Wilms 
Ambtelijk secretaris:    mw. Sabine de Groot                 
Namens gemeente:        dhr. Harrie Wilts                     
Afwezig met kennisgeving:    dhr. Jan Berends en mw. Johanna Veen,

1.    Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Er zijn 2 afmeldingen. 
De agenda wordt vastgesteld.

2.    Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs:
a.    Raadsvergaderingen
Op 14 september is het verkennend onderzoek van de rekenkamercommissie over het armoedebeleid in de gemeenteraad besproken. De ASD heeft deze stukken niet ontvangen, omdat het stukken zijn van de rekenkamercommissie en niet van het college/beleidsadviseurs. De stukken zijn via het RIS te downloaden. Mw. Siegers heeft de stukken al naar de leden doorgestuurd. Ze stelt voor dat de stukken in de werkgroep participatie worden besproken.
b.    LTA (en wie gaat wanneer waar heen) 
c.    Informatie en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. het sociaal domein
d.    Punten van de beleidsadviseur(s)
•    Publiek vervoer klanttevredenheidsonderzoek
Dhr. Wilts vertelt dat Publiek vervoer 2-jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek doet. Dit voorjaar is dat gebeurt voor 2022. Op korte termijn wordt de uitkomst bekend gemaakt aan de gemeenteraad en de ASD ontvangt daar dan ook een afschrift van.
e.    Vragen aan de beleidsadviseurs 
•    Openstaande vraag uit de vergadering van januari jl.: hoe staat het met het nader bekendheid geven aan de zorgtoeslag
Dhr. Wilts licht toe dat daarvoor de voorzieningenwijzer en het adviesloket van Impuls Welzijn zijn. ‘De gemeente is geen doorgeefluik van de belastingdienst en is terughoudend in het doorgeven van wijzigingen bij andere instanties. We nemen de vraag wel mee in de evaluatie van het armoedebeleid voor het onderdeel communicatie. We kijken of we in de instrumenten hier iets mee willen en wat de rol van de gemeente hierin is. De vraag wordt dus zeker meegenomen. De sociale kaart heeft een update nodig en we kunnen ook in overweging nemen om het daarin op te nemen. 
•    Stichting Urgente Noden
De vraag of de stichting voor de gemeente toegevoegde waarde heeft is in de werkgroep participatie besproken en voorgelegd aan de beleidsadviseur. De vraag wordt meegenomen in de evaluatie armoedebeleid.
•    Huisvesting alleenstaande minderjarige vluchtelingen 
Dit punt staat bij ingekomen stukken. De voorzitter vraagt de beleidsadviseur of de gemeente voornemens is actie te ondernemen. 
Dhr. Wilts antwoordt dat het vraagstuk bekend is, maar kent de brief waarop de adviesraad doelt niet. En kan zo dus ook niet beantwoorden in hoeverre het college hierop heeft geacteerd. In regionaal verband wordt dit onderwerp opgepakt bij de veiligheidsregio. Er zal in samenwerkingsverband naar gekeken worden.
f.    Openstaande punten

3.    Bespreken notulen van de vergadering van 31 juli 2023
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
•    Stand van zaken aanvraagprocedure Attenta:
Mw. Siegers vertelt dat er een gesprek is geweest met de ambtenaar, directeur van Attenta en een aantal mensen die de signalen hebben afgegeven over de aanvraagprocedure. De mensen die signalen hebben afgegeven hadden zelf problemen, maar hebben aangegeven dat die al zijn opgelost. Ze hebben wel geconstateerd dat de aanvraagprocedure best lastig is en dat dingen niet soepel lopen. Vandaaruit is de vraag ontstaan of we vanuit de ASD iets konden doen richting Attenta. 
De vraag kwam voort uit 1 klacht, maar het ging niet om de klacht op zich. We zijn in gesprek gegaan over de procedure in het algemeen.
Actielijst:
•    De actielijst wordt doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld.

4.    Ingekomen stukken 
•    Mail van Harrie Wilts d.d. 3 augustus 2023 m.b.t. het Breed Offensief: Ter kennisname.
•    Huisvesting amv
Dit is al voorgelegd aan dhr. Wilts. Vanuit 4 stichtingen wordt een dringende oproep gedaan aan gemeenten om kleinschalige opvang te faciliteren. Het gaat om een periode van juli tot oktober, dus de periode is al bijna voorbij.
Er wordt besloten om de beleidsadviseur een mail te sturen met de vraag wat de gemeente hiermee heeft gedaan. De secretaris stuurt de mail.
•    Hervormingsagenda Jeugd: Ter kennisname.
•    Jaarverslag 2022 van de Toegankelijkheidsraad Aa en Hunze: Ter kennisname.
•    Zorg en Veiligheidshuis Drenthe: Jaarplan en Financiën 2024
Dit is de eerste keer dat we dit jaarverslag hebben ontvangen. Opvallend is dat ze vooruit kijken naar 2024. Dit roept de vraag op hoe de ASD zelf vooruit kan kijken.

5.    Uitgaande stukken
•    Geen

6.    Mededelingen en/of besluiten van het DB
•    Evaluatie gesprek op 31 juli jl. met Zorgbelang (incl. de daarin naar voren gekomen
(on) bekendheid met de spelregels over de samenwerking met team samenleving)
Na het gesprek op 31 juli hebben we elkaar niet meer gesproken en hebben we niets meer gehoord van Zorgbelang. Door Zorgbelang zou een verslag gemaakt worden van het gesprek op 31 juli, maar dit is nog niet ontvangen. De secretaris mailt Zorgbelang en vraagt naar het verslag.
•    Stand van zaken m.b.t. de mogelijke adviesvraag over de ‘Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2023 gemeente Aa en Hunze’
De werkgroep Wmo heeft in juli een gesprek gehad met de ambtenaar en daarbij gedachten uitgewisseld. Er ligt al een conceptadvies klaar, maar we hebben de officiële adviesaanvraag nog niet ontvangen. Er is overleg geweest met de werkgroep jeugd, maar de wijzigingen zitten vooral op Wmo-onderwerpen. De adviesaanvraag zal binnenkort komen en dan kan de werkgroep een toelichting geven.
•    In de Schakel wordt aandacht gevraagd voor de mening van de inwoners over verkeer en vervoer in Aa en Hunze (vragenlijst in te vullen tot 25 september): Aandachtspunt voor allen.

7.    Conceptadvies m.b.t. de verordening bekostiging leerlingenvervoer Aa en Hunze 2023
De tijdelijk ingestelde werkgroep (dhr. Den Boer, dhr. Heeres en mw. Veen) hebben het stuk doorgenomen en vinden het een goed stuk, maar er zijn wel wat vragen. Qua leesbaarheid is het een heel ambtelijk stuk. Veel ouders die vervoer voor hun kinderen moeten krijgen haken waarschijnlijk af terwijl er wel belangrijke dingen voor hun in staan. 
Werkgroep Wmo adviseert om contact op te nemen met de ambtenaar om de vragen vooraf te bespreken. Zij hebben de ervaring dat dingen dan al duidelijk worden of zelfs al opgelost worden. Als je aan de voorkant dingen kan bijstellen dan is een advies met veel vragen niet nodig. Een advies uitbrengen is ook niet het hoofddoel. Waar het om gaat is dat er een goed stuk komt te liggen. 
Dhr. Den Boer past het conceptadvies iets aan en mailt de ambtenaar om een afspraak te maken om de vragen die er zijn te bespreken. Na het gesprek wordt het advies naar alle leden gemaild ter vaststelling.

8.    Communicatie
•    Contact door mw. Boes met de afdeling Communicatie van de gemeente: stand van zaken
Het antwoordt op de vraag of afdeling communicatie ons kan helpen blijft hetzelfde. Als we hulp of informatie willen dan moeten we een concrete vraag stellen en kunnen we hun via de ambtelijk secretaris benaderen. Ze hebben geen tijd om mee te lezen of aan te schuiven bij een vergadering. Op dit moment hebben we geen concrete vraag.
•    Aanpassing ASD-tekst op de gemeentepagina door het in de vergadering van 31 juli jl. benoemde tijdelijk werkgroepje: stand van zaken
Het tijdelijke werkgroepje heeft een eigen voorsteltekst gemaakt en deze wordt uitgedeeld. De tekst wordt besproken en er worden vragen gesteld over de keuzes die gemaakt zijn.
In de vacaturetekst wordt men met ‘je’ aangesproken. Hier is bewust voor gekozen. Voor de website is bewust gekozen voor ‘u’, onder andere om eenheid te creëren met de andere pagina’s op de gemeentewebsite. 
De privé telefoonnummers zijn eruit gehaald vanwege privacy en veiligheidsoverwegingen. Ook is de vraag of we privé gebeld en individueel benaderd willen worden. Emailadressen staan er nog wel, maar ook daar is de vraag of we privé emailadressen moeten plaatsen.
Er zijn opmerkingen over hoe bereikbaar de ASD dan nog is en er wordt voorgesteld om duidelijker aan te geven hoe men contact op kan nemen. Hierbij wordt het emailadres adviesraad@aaenhunze.nl en het rechtstreekse telefoonnummer van de ambtelijk secretaris bijgezet. Het kopje meer informatie met de tekst over aanverwante organisaties wordt nog weggehaald.
Het woordje Wmo wordt geschreven met hoofdletter W en mo in kleine letters.
De tekst met deze aanpassingen is akkoord en kan dan op de webpagina geplaatst worden.
•    Hoe verder met ‘communicatie’
We kunnen communiceren over onderwerpen waar we op dat moment mee bezig zijn. Ook kunnen we vooraf nadenken over thema’s voor volgend jaar. Met een beter beleid en beter planning is het ook makkelijker iets te regelen om erover te communiceren.
Het plan ontstaat een kort jaarplan op te nemen in het jaarverslag. Als eerste onderwerpen worden de herijking armoedebeleid en de hervormingsagenda jeugd genoemd. Er wordt afgesproken de tijd te nemen om dit onderwerp goed te bespreken. De werkgroepen nemen dit onderwerp mee en denken na over wat er in het jaarplan moet komen te staan. Het jaarplan wordt genoteerd op de agenda van november.  

9.    Werving nieuwe leden
Er was al snel veel belangstelling en inmiddels hebben we 8 reacties van mensen die geïnteresseerd zijn. Mw. Vis en mw. Siegers voeren gesprekken met hen. We hebben eind van het jaar 3 plekken, naast de 2 leden waarvan de 2e termijn afloopt heeft ook mw. Boes aangegeven om eind van het jaar te stoppen. 
De voorzitter bedankt de schrijvers van de mooie wervingstekst.

10.    Jaarafsluiting (incl. afscheid vertrekkende leden)
Het voorstel om weer een jaarafsluiting te organiseren wordt aangenomen. De voorgestelde datum is niet voor iedereen passend, maar het lijkt moeilijk om een datum te prikken. Tijdens de jaarafsluiting wordt afscheid genomen van de oude leden en het zou leuk zijn als de nieuwe leden er ook bij kunnen zijn. 
Voorlopig wordt de datum vastgelegd op 30 november vanaf ongeveer 17.00 uur. Aan de afwezige leden de vraag om te laten weten of deze datum past. 
Mw. Vis en mw. Boes nemen de organisatie op zich.

11.    Werkgroepen
•    Wat heeft elke werkgroep nodig om goed te kunnen functioneren
Het grootste probleem is op dit moment de invulling van de werkgroepen als er leden vertrekken. Bij de sollicitatiegesprekken is er aandacht voor, maar mogelijk zijn er leden die willen wisselen van werkgroep. Er wordt afgesproken dat iedereen hierover nadenkt: wisselen van werkgroep, 1 of 2 werkgroepen etc.
Dhr. Koster geeft aan wel naar werkgroep jeugd te willen en mw. Siegers misschien ook (afhankelijk van sollicitaties).   
a.    Wmo:
o    Mw. Siegers geeft aan dat IZA/Gala hét onderwerp voor jeugd en Wmo is de komende jaren. Het draait om preventie en het terugdringen van zorgkosten.  
o    De tijdelijke werkgroep gezondheidsbeleid is opgeheven en het onderwerp IZA/GALA wordt verder in eerste instantie opgenomen door werkgroep Wmo.
b.    Participatie
o    De werkgroep heeft een positief gesprek gehad met 2 nieuwe (gemeente)medewerkers. Het was een goed overleg en naderhand is er nog informatie gestuurd. De manier waarop ze reageerden op de vragen was positief. 
Ze zijn bijgepraat over de evaluatie van het armoedebeleid. Voor november staat de tussenrapportage gepland. Het stuk is eerst alleen voor intern gebruik (vertrouwelijk). Later wordt het openbaar.
o    De werkgroep is op dit moment groot, maar als er leden stoppen en overstappen naar andere werkgroepen dan slinkt hij. Ook heeft dit invloed op de verslaglegging binnen de werkgroep. 
c.    Jeugd
De werkgroep heeft een aantal keren contact gehad met de jongerenwerker van Impuls. Een vervolgafspraak wordt begin 2024 gepland.
Contact met de jeugdraad loopt moeizaam. Mw. Vis heeft contact gehad met de griffie en het advies gekregen de voorzitter te bellen. Vanuit de ASD is hulp geboden aan de jeugdraad zelf, maar daar wordt niets mee gedaan. 

12.    Rondvraag
•    Mw. Vis deelt mee dat ze op verzoek van Impuls naar een koffiemorgen met zo’n 25 mensen is geweest om te vertellen over de adviesraad. Het is moeilijk te vertellen wat de ASD precies doet. Ze heeft eerst verteld wat de ASD doet en toen een mooi gesprek gehad over waar men in Gieten tegenaan liep. We zijn geen klachtencommissie, maar wel goed om die signalen aangehoord te hebben. Daarna kwam wel snel de vraag waar iemand zich in kan schrijven om een woning te krijgen. 

13.    Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering om 11.46 uur. De volgende vergadering is op 30 oktober om 19.30 uur in het dorpshuis te Grolloo.