Gesprek met de voorzitter van de Cliëntenraad van Impuls

Mw. Van Staalduinen is als voorzitter van de Cliëntenraad van Impuls vandaag aangeschoven bij de vergadering om te vertellen over de cliëntenraad. De voorzitter heet haar van harte welkom. Mw. Van Staalduinen stelt zichzelf kort voor en vertelt over de cliëntenraad.

Mw. Van Staalduinen: De cliëntenraad is in 2019 gestart en de leden zijn als gebruikers van Impuls bij elkaar geraapt. We moesten onszelf ontdekken met daarbij de vraag of we voor alle feitelijke gebruikers zijn of voor alle inwoners van de gemeente. De conclusie was voor alle mensen uit de gemeente, alle feitelijke en potentiële gebruikers. 

De cliëntenraad heeft zelf vastgesteld wat een werkbare raad is en dat is met 7 leden. Deels toevallig zijn verschillende doelgroepen vertegenwoordigd. Mw. Van Staalduinen zelf vanuit de doelgroep LHBTI en is als vrijwilliger ook bekend met werken met ouderen. Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook de doelgroepen jeugd en de gehandicaptenzorg vertegenwoordigd. De cliëntenraad zou ook graag iemand vanuit vluchtelingenwerk erbij willen hebben, want dit is ook een belangrijk thema.

De cliëntenraad komt 1x per 6 weken bij elkaar. Doordat er steeds notulen vastgesteld moesten worden en mensen uitgenodigd waren, kwam de cliëntenraad niet toe aan het inhoudelijke gesprek. Nu hebben ze tussen de vergaderingen een ‘benen op tafel’ gesprek. Dit hebben ze al gehouden in de Boerhoorn in Rolde en in de Spil in Gasselternijveen met een rondleiding erbij. Komende woensdag gaan ze naar Vries en nemen ze een kijkje bij ‘Plaats de Wereld’. 

De cliëntenraad van Impuls Aa en Hunze is samengegaan met de cliëntenraad van Neie Naober uit de gemeente Tynaarlo. De directeur van Impuls zit ook bij de Neie Naober en omdat die cliëntenraad te weinig leden heeft voor een eigen cliëntenraad en de 2 gemeenten vergelijkbaar zijn, zijn ze samengegaan. De cliëntenraad heeft alleen bestaansrecht als die uit minimaal 3 mensen bestaat. 

Naast deze cliëntenraad is er ook een overkoepelende raad door Tinten samengesteld. In deze Centrale Cliëntenraad zitten vanuit elke lokale raad een afvaardiging. 
Er is een ambtelijk secretaris die 16 uur heeft voor alle 10 cliëntenraden bij elkaar. Mw. Van Staalduinen geeft aan dat ze wel iets meer uren zouden kunnen gebruiken. 

Mw. Van Staalduinen: Een belangrijk onderwerpen van de laatste tijd is armoede, de energietransitie en energie tekorten. We ontvangen signalen dat mensen het moeilijk hebben in hun welbevinden. Bij dit soort onderwerpen en signalen laten wij ons net als jullie (de adviesraad) informeren. Bij deze onderwerpen nodigen we bijvoorbeeld de huurdersvereniging uit en stellen we vragen. Ook nodigen we de Voedselbank uit en laten we ons informeren over onder andere of het gebruik van de Voedselbank stabiel blijft. Als we een onderwerp tegenkomen waar we niets over horen dan vragen we dit aan Impuls. We kunnen de directeur elke vergadering vragen stellen. Soms krijgen we al direct antwoord en soms komt Impuls er later op terug. 

Waar lopen jullie tegenaan? Als we meer zeggenschap hadden zouden we dat willen realiseren?
De Cliëntenraad zou graag meer een gesprekspartner willen worden. Zo voelt het nu nog niet. Er wordt zeker wel wat met onze inbreng gedaan, maar niet iedereen is even capabel of verbaal machtig om wat ie belangrijk vindt goed te verwoorden. Het kost tijd om met hup van Impuls en de ambtelijk ondersteuner het goed op weg te krijgen. 

Kun je ook een prioriteitsstelling maken?
Het werkveld is heel breed en we kunnen niet overal tegelijk mee aan de slag. We pakken dan de hot items van de samenleving op die we terugzien in de gemeente, zoals de energietransitie en verduurzamen en hoe je mensen daar betrokken bij krijgt. Dit zit alleen niet in de opdracht van de gemeente voor Impuls. Kunnen jullie dit als ASD  oppakken? Er moet een veranderingen bij mensen komen en daar moet op worden ingezet. We proberen wel in het voortraject al wat te doen, maar vaak zijn er al problemen voor het wordt opgepakt. 

Hoe krijgen jullie signalen binnen? Signaleren jullie ook zelf?
We signaleren in gesprekken. Zoals tijdens een kookles dat je een gesprek hebt over banken en dat men zich niet serieus genomen voelt door de banken. Dan kunnen we banken bellen over wat ze doen met digitalisering met betrekking tot ouderen. En wat kan de Tintengroep doen richting de banken. Dit geven we door en we hopen dat het teruggekoppeld wordt.

Wat zou je zelf prioriteit geven?
Mw. Van Staalduinen vertelt dat ze dan graag LHBTI expliciet op wil pakken. En niet speciaal voor jongeren, maar ook voor ouderen/ouders. Dit onderwerp komt te weinig terug.

Hoe zit het met maatschappelijk werk? Dit hoort toch ook bij Impuls? 
Dat klopt, maar daar krijgen wij inhoudelijk weinig van mee. We krijgen alleen cijfers Je zit met privacy.
Als Impuls zegt signalen opgepakt te hebben dan moeten wij daarop vertrouwen dat dit ook zo is.

Vanuit de Cliëntenraad heeft mw. Van Staalduinen ook een vraag aan de ASD. Dit punt kwam via een oud lid van de ASD die erg betrokken was bij dit onderwerp. Hoe staat het met een potje voor hygiëneproducten voor mensen met een smalle beurs?
De voorzitter laat weten dat dit regelmatig ter sprake komt in de werkgroep overleggen. Als buurthuizen of organisaties iet willen doen dan kunnen ze hierover contact opnemen met de landelijke organisatie. De plek om uit te delen moet zelf geregeld worden. Via de Voedselbank wordt dit ook beschikbaar gesteld.

Voorzitter Krijnsen bedankt mw. Van Staalduinen voor haar toelichting over de Cliëntenraad. Er wordt afgesproken dat het goed zou zijn om contact te houden en elkaar op te zoeken als er iets gesignaleerd wordt.