Advies verordening bekostiging leerlingenvervoer 2023

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 93
9460 AB Gieten.


Datum:     19 oktober 2023
Uw kenmerk:     2023-015154
Uw contactpersoon: H. Wilts
Onderwerp:     Advies van de Adviesraad Sociaal Domein m.b.t. de ‘Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2023


Geachte leden van het college,

De Adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze (ASD) heeft kennisgenomen van de door uw college op 20 juli 2023 aan de Adviesraad voorgelegde ‘Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2023’ en het daarbij behorende document ‘Verschillen nieuwe en oude verordening leerlingenvervoer gemeente Aa en Hunze’.
Uw college heeft ons verzocht ons om uiterlijk op 1 oktober 2023 april advies uit te brengen over deze verordening, opdat die verordening door de gemeenteraad op 2 november a.s. kan worden vastgesteld.

Door interne miscommunicatie is er helaas verwarring ontstaan over de door u genoemde datum van 1 oktober, hetgeen tot vertraging in de afhandeling door de ASD heeft geleid: onze welgemeende excuses hiervoor.

We hebben beide documenten uitvoerig en met veel interesse bestudeerd en adviseren positief over de inhoud. 

We hebben echter nog wel een aantal vragen en opmerkingen, die we in de bijlage bij dit schrijven hebben opgenomen.
Deze vragen zijn op 1 oktober jl. tevens aan de betreffende beleidsmedewerkers voorgelegd en worden inmiddels hen inmiddels behandeld.

Met vriendelijke groet,


Namens de Adviesraad Sociaal Domein

M. Krijnsen                        H. Koster            
Voorzitter                        secretaris

Bijlage 
Vragen/opmerkingen m.b.t.:
Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Aa en Hunze 2023;
Verschillen nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer 2023 t.o.v. de versie van 2015.


Vagen/opmerkingen m.b.t. de ‘Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Aa en Hunze 2023’

Artikel 1. Definities, 8e aandachtsstreepje: 
- gehandicapte leerling: een leerling als bedoeld in dit artikel, die als rechtstreeks gevolg van een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke en/of psychische handicap niet, of niet zelfstandig van de fiets of het openbaar vervoer gebruik kan maken;
Er zijn leerlingen met meerdere handicaps (beperkingen), vandaar onze suggestie om er ‘en/of’ van te maken. Ook is de term ‘gehandicapt’ tegenwoordig niet meer gebruikelijk, men spreekt liever van ‘beperkt’: leerling met een beperking.

Artikel 1. Definities, laatste aandachtsstreepje: 
- woning: plaats waar de leerling feitelijk en structureel verblijft, dit wordt niet als zodanig aangemerkt, indien er sprake is van een verblijf op een locatie zoals bijvoorbeeld een vakantiepark, zonder postadres. Hierbij is het niet relevant in welke gemeente de ouders en/of het kind staan ingeschreven.
Dit is ons niet duidelijk:
•    Kunnen ze nou wel of niet hulp krijgen? 
•    Hoe wordt er dan met dit soort kinderen omgegaan?
Zie ook hieronder onze opmerking bij het document “Verschillen …”

Artikel 3.  Aanvraagprocedure, lid 5:
Het college kan de in het vorige lid bedoelde besluitvormingstermijn met ten hoogste vier weken verdagen. Het college stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.
Wij vinden het wenselijk dat er een spoedprocedure is voor urgente kwesties, omdat het door dit punt mogelijk is om 12 weken te moeten wachten op een besluit. Is die procedure er?

Artikel 5. OOGO met het samenwerkingsverband, lid 3b:
de wijze waarop situaties als genoemd in artikel 8, vierde lid, kunnen worden voorkomen, (...) 
Deze verwijzing klopt niet, er is geen vierde lid in artikel 8.

Artikel 13. Schooltijden en wachttijden, lid 2: 
Ingeval er binnen een school sprake is van verschillende lesroosters binnen de vaste schooltijden, kan het college besluiten met de inzet van het aangepaste vervoer een wachttijd aan te houden, om zodoende aan te sluiten op het reguliere leerlingenvervoer.
1.    Is dit gemaximeerd?
2.    Wie is er tijdens de wachttijd verantwoordelijk voor de leerling?

Vragen/opmerkingen m.b.t. de ‘Verschillen nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer 2023 t.o.v. de versie van 2015’

Artikel 1 Definities:
Woning
Toevoeging t.o.v. bestaande zin ‘plaats waar de leerling feitelijk en structureel verblijft,’ is de volgende zin erachter: ‘dit wordt niet als zodanig aangemerkt, indien er sprake is van een verblijf op een locatie zoals bijvoorbeeld een vakantiepark, zonder postadres.’   
1.    Dus de kinderen hier kunnen geen vervoer ontvangen? Onze vraag is of er dan dus kinderen zijn die ‘buiten de boot’ vallen.
2.    Heeft een vakantiepark niet altijd een (algemeen, hoofdingang) adres? Waarachter dan huisjes met nummers of iets dergelijks zitten? Of staplaatsen?

Artikel 2. Doelstelling:
Dit is een nieuw artikel en het bevat de volgende informatie: ‘Het doel van het leerlingenvervoer is om een financiële ondersteuning te verstrekken ten behoeve van passend vervoer van de woning dan wel de opstapplaats naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school aan de ouders van kinderen wie of van wie de school verder dan de, door de gemeente bepaalde, afstandsgrens gelegen is, of voor wie het medisch niet mogelijk is om de school zelfstandig te bereiken.’
Vraag: Het lijkt nu alsof ouders het vervoer als zodanig zelf moeten regelen, maar dat wordt toch geregeld via een ophaalrooster? 

Artikel 3. Aanvraagprocedure:
Artikel 5 Aanvraagprocedure verordening 2015 is in de update verplaatst naar artikel 3. 
Een toevoeging aan lid 1 is de volgende zin:
‘Van een leerling die speciaal onderwijs bezoekt is tevens de toelaatbaarheidsverklaring nodig bij de aanvraag. 
Lid 3 is daarin een toevoeging t.o.v. de vorige versie: ‘De gegevens voortvloeiend uit de aanvraag voor een vervoersvoorziening worden slechts gebruikt om de aanvraag te kunnen beoordelen en uitvoering te kunnen geven aan de vervoersvoorziening voor de leerling’.   
Naar aanleiding van het voorstaande in artikel 2 staat hier wél dat het vervoer wordt geregeld, en niet alleen de financiën. Het gaat ons erom dat deze artikelen een ouder mogelijk in de war kunnen brengen.

Artikel 9. Afstandsgrens:
Dit is een nieuw artikel waarin staat dat de afstand tussen huis en de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 6 kilometer moet zijn. De afstandsgrens is niets veranderd t.o.v. de verordening 2015
Waar staat die oude afstandsgrens? Die konden we niet terugvinden.

Algemene vragen:
1.    Is er een voor ouders leesbare handleiding beschikbaar?
2.    In hoeverre wordt bij het aanvragen van vervoer ondersteuning geregeld (vanuit bijvoorbeeld Attenta)?