Advies m.b.t. wijziging Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Daarnaast brengen wij nog een advies uit over hetgeen is opgenomen in art. 3.2.9 lid 10. 
Het betreft het laatste lid van een artikel over beëindiging. 

Ad 1. de huishoudelijke ondersteuning 
Bij de beoordeling van een vraag om huishoudelijke ondersteuning geeft uw college in de aangepaste stukken aan dat: 
•    een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke ondersteuning een schoon en leefbaar huis als doel heeft; 
•    bij het oordeel of gebruikelijke hulp van toepassing is, rekening gehouden wordt met de omvang van de ondersteuningsbehoefte; 
•    er voor de onderbouwing van de omvang (minuten of uren) van de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning, gebruik wordt gemaakt van de meest actuele versie van het HHM Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning. 
Wij hebben hier kennis van genomen en zijn van mening dat met een urenindicatie de rechtspositie van cliënten voldoende gewaarborgd is: ze weten op hoeveel uur ondersteuning ze kunnen rekenen. 
Ook hebben we naar aanleiding van de aanbesteding van de Huishoudelijke Ondersteuning via onze werkgroep Wmo al aangegeven dat we communicatie richting de inwoners en de huidige cliënten van groot belang vinden: met welke wijzigingen krijgt de cliënt te maken is dan de centrale vraag. 
En dat heeft dan niet alleen te maken met wellicht een andere uitvoerende organisatie maar ook met het feit dat gekozen wordt voor een levering in uren. 
Het verheugt ons dat bij de aanbesteding huishoudelijke ondersteuning gekozen is voor iets ruimere venstertijden: maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 20.00 uur en aanvullend op zaterdag van 7.00 uur tot 12.00 uur. 
Dit vergroot de mogelijkheden om met de aanbieder afspraken te maken over de levering van de hulp. 

Ad 2. de toegang 
Uw college heeft de tekst van hoofdstuk 3 geactualiseerd en voorzien van nieuwe artikelen (o.a. betreffende het aanvraagformulier). 

Wij zijn van mening dat het proces van de toegang daarmee verduidelijkt wordt voor de inwoners. 

Ad 3. de artikelnummering 
Uw college heeft besloten om de Nadere Regels te voorzien van artikelnummering. 

Wij berichten u dat de ASD rechtszekerheid hoog in het vaandel heeft staan. Het verheugt ons dan ook dat de nieuwe versie van de Nadere Regels is voorzien van artikelen waarnaar in een beschikking verwezen kan worden. 

Art. 3.2.9 lid 10 beëindiging 
In art. 3.2.9 lid 10 van de Nadere Regels is opgenomen dat het college in geval van onterecht gebruik van ondersteuning na beëindiging van de indicatie, eventuele kosten die hieruit voortvloeien op cliënt kan verhalen. 
Onze adviesraad is van mening dat, als een dergelijke situatie zich voordoet, ook de dienstverlener een rol heeft gespeeld. 
Immers als leverancier van de ondersteuning is deze dienstverlener op de hoogte van de gestelde indicatie en de periode waarvoor deze is afgegeven. 
Daarom zijn wij van mening dat de gemaakte kosten ook voor rekening van de dienstverlener kunnen zijn. 

Advies 
Samenvattend berichten wij u dat de Adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze: 
1. kan instemmen met de aanpassingen voor de huishoudelijke ondersteuning, de toegang en de artikelnummering; 
2. u verzoekt om art. 3.2.9 lid 10 te heroverwegen en te komen tot een omschrijving waarmee een meer genuanceerde beoordeling kan plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

Namens de Adviesraad Sociaal Domein

M. Krijnsen                        H. Koster            
Voorzitter                        secretaris