Informatiedocument rioolaansluitingen in nieuwe uitbreidingsplannen

Algemene informatie:

De gemeente Aa en Hunze kent ten behoeve van de afvoer van afvalwater de volgende rioleringssystemen:
Een gescheiden rioolstelsel, met;
a.  een afvoer van vuil water (D.W.A.):
Dit systeem is bestemd voor de afvoer van alle verontreinigde water, zoals spoelwater van toiletten, wastafels, douches, aanrechten, wasmachines, schrobputjes e.d.
b1.  een afvoer van regenwater (R.W.A.):
Dit systeem is bestemd voor de afvoer van het regenwater dat valt op de dakvlakken.
b2. Een infiltratieriool. Hierbij wordt het regenwater dat valt op dakvlakken, aangesloten op een infiltratieriool. In deze situatie dient u de afvoerende leiding aan te sluiten op de zandvangput. Tevens dient u in alle verticale hemelwaterafvoeren (niet in de goot) een bladvanger te plaatsen.

2.       Een gemengd rioolstelsel.
Dit systeem is bestemd voor de afvoer van alle afvalwater.

Daar waar een gescheiden rioolstelsel aanwezig is, zijn 2 aparte aansluitingen verplicht.
Daar waar een gemengd rioolstelsel aanwezig is, dient op het perceel een gescheiden rioolstelsel aangelegd te worden om vervolgens, bij de perceelsgrens, samen te voegen tot één gecombineerde afvoerleiding.

Rioolheffing:

Jaarlijks wordt een rioolheffing opgelegd volgens de “Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing van de gemeente Aa en Hunze”. 
De rioolheffing is afhankelijk van de WOZ-waarde van het perceel. Hiervoor wordt een gedifferentieerd tarief gehanteerd. 
De tariefopbouw, zoals deze door de gemeenteraad voor het kalenderjaar 2023 is vastgesteld, is als volgt:


De hoogte van de rioolheffing is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw perceel/percelen. De tarieven zijn op deze pagina te vinden.


Hoe aan te sluiten:

Iemand die aansluitingen wenst, kan bij de gemeente een aanvraagformulier indienen. 
Na invulling van de gevraagde gegevens, ondertekening en inlevering van dit formulier worden door de gemeente de aansluitleidingen tot de perceelsgrens verzorgd. 
Afhankelijk van het uitbreidingsplan kan de uitvoering verschillend zijn.
In het geval van een gescheiden rioleringssysteem:
Een aansluitleiding voor de afvoer van vuil water is van bruin p.v.c. ø 12,5 cm.
Een aansluitleiding voor de afvoer van regenwater is van grijs p.v.c. ø 12,5 cm.
Een aansluitleiding voor de afvoer van regenwater naar een infiltratieriool is van groen p.v.c. ø 12,5 cm.

In het geval van een gemengd stelsel:
Een aansluitleiding is van grijs p.v.c. ø 12,5 cm.

Op de perceelsgrens moet door de aanvrager een erfscheidingsputje of ontstoppingsstuk met een langwerpig deksel worden aangebracht. Deze doen dienst als inspectie- en doorspuitmogelijkheid.
Op verzoek kan de gemeente een erfscheidingsputje ø 30 cm leveren à € 54,45 incl. 21 % b.t.w.
Hierachter moet dan door de aanvrager de afvoerleiding worden aangebracht. 

Zodra dit is gebeurd, moet dat t.b.v. de controle en het inmeten worden doorgegeven aan de gemeente (tel. 0592-267872). 
Pas daarna mogen de sleuven met grond worden aangevuld. 

Verstopping van de rioolaansluiting:

Als zich een verstopping in de rioolaansluiting voordoet, dan moet door de bewoner het erfscheidingsputje/ontstoppingsstuk worden blootgegraven. 
Hierin kan worden geconstateerd waar de verstopping zit: 
-    op gemeentegrond (putje/ontstoppingsstuk staat vol), óf 
-    op eigen terrein (putje/ontstoppingsstuk is leeg). 
Indien de verstopping op gemeentegrond zit moet de gemeente worden gewaarschuwd  
(tel.nr. 0592- 267733). 
De gemeente zal dan de verstopping zo spoedig mogelijk verhelpen.
Als kan worden aangetoond dat de verstopping werd veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de afvoerleiding, worden de gemaakte kosten bij de bewoner in rekening gebracht.
Indien de verstopping op eigen terrein zit moet de bewoner de verstopping zelf verhelpen.

riool binnen