Informatiedocument rioolaansluitingen in Nooitgedacht

Algemene informatie:

Uitgangspunt voor het rioolstelsel in het uitbreidingsplan Nooitgedacht is, dat zo veel mogelijk schoon regenwater binnen het gebied blijft en niet wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Dit betekent dat er voor de woningen een aansluitpunt is voor de afvoer van het vuilwaterriool. Het regenwater wordt binnen het plan in de bodem geïnfiltreerd.

1.    Afvoer van vuilwater:
Dit is voor de afvoer van het verontreinigd water, zoals spoelwater van toiletten, wastafels, douches, aanrechten, wasmachines, schrobputjes e.d. Hiervoor is op de erfscheidingsgrens een aansluitpunt gemaakt met een diameter van ø 125 mm.

2.    Afvoer van regenwater:
Het regenwater vanaf uw dakvlakken, terrassen, inritten e.d. moet binnen het gebied blijven en kunt u binnen de grenzen van uw perceel in de bodem infiltreren. 

Infiltreren, hoe??

De bodemgesteldheid
De bodemgesteldheid is zeer belangrijk als u hierin regenwater wilt infiltreren. De bodemgesteldheid in het plan Nooitgedacht laat infiltratie goed toe. Toch zijn er een aantal gebieden waar een storende leemlaag aanwezig is. Om het regenwater goed in de ondergrond te infiltreren moet deze storende laag doorbroken worden. Voordat u overgaat tot infiltratie moet u zich goed laten informeren over de gesteldheid van de bodem. Dit kan via de gemeente of via de aannemer die u heeft uitgekozen om de infiltratie-unit aan te leggen.

Methodes
Er zijn verschillende manieren om regenwater te infiltreren. Welke methode u ook kiest, belangrijk is steeds te zorgen voor voldoende bergingsruimte voor hemelwater. Want bij hevige regenval moet het systeem in staat zijn het water te verwerken. De berging slaat het water tijdelijk op, waarna het gebruikt kan worden of rustig in de bodem kan wegzakken. Om een veilige marge aan te houden hanteren wij een inhoud/berging van 80 mm regenwater per m2 verharding (terrassen + inritten +  dakvlakken).

Infiltreren kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met kunststof kratten of met een verticale infiltratiebuis. Een infiltratie-unit die bestaat uit kunststof kratten heeft waterdoorlatende wanden. In deze units wordt het regenwater tijdelijk opgeslagen en kan het in de bodem wegzakken. Belangrijk is, dat er geen storende lagen in de bodem aanwezig zijn. 

Wanneer er wel een storende (leem) laag aanwezig is dan moet deze doorbroken worden. Dit kan bijvoorbeeld door een infiltratiebuis van 6 meter lengte verticaal in de bodem te brengen door een boring. Op een werkruimte van 1 m2 wordt de buis in de grond aangebracht. Op deze buis kunt u uw regenwaterafvoer aansluiten. 
Deze methode heeft vaak de voorkeur.

Waar u ook voor kiest, in uw regenafvoerbuis moet u een bladvanger plaatsen. Hiermee voorkomt u dat er blad in de infiltratieunit komt. Ook kan het regenwater bij een extreme bui en als units vol zijn via de bladvanger in uw tuin lopen.  
 
Rioolheffing:

Jaarlijks wordt een rioolheffing opgelegd volgens de “Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing van de gemeente Aa en Hunze”. 
De rioolheffing is afhankelijk van de WOZ-waarde van het perceel. Hiervoor wordt een gedifferentieerd tarief gehanteerd. 
De tariefopbouw, zoals deze door de gemeenteraad voor het kalenderjaar 2023 is vastgesteld, is te lezen op de pagina belastingen.


Wat te doen bij een verstopping?

Als zich een verstopping in de rioolaansluiting voordoet, dan moet door de bewoner het erfscheidingsputje worden opgegraven. Door in het putje te kijken kunt u zien in welk deel van de leiding de verstopping zit. 

•    Zit het gemeentelijk deel verstopt dan staat het putje vol met water.

•    Zit uw eigen deel verstopt dan staat er in het putje nagenoeg of geen water.

Als de verstopping in het gemeentelijke deel zit dan kunt u ons bellen. U kunt dan contact opnemen met ons storingsnummer (0592) – 26 77 33. Deze is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. Wij zullen dan  
zo spoedig mogelijk de verstopping verhelpen.

Als kan worden aangetoond dat de verstopping is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de afvoerleiding, dan zullen we helaas de gemaakte kosten bij de u in rekening brengen.

Als de verstopping in uw eigen deel zit dan kunt u dit zelf verhelpen of een riool ontstoppingsbedrijf bellen. Als u dit bedrijf het gemeenlijk deel laat schoonspuiten of ontstoppen, dan kunt u deze kosten niet bij ons in rekening brengen. 


Hoe aan te sluiten:

Voor de aansluiting van uw vuilwater kunt u bij de gemeente een aanvraagformulier indienen.
Als u de gevraagde gegevens heeft ingevuld dan kunt u het formulier inleveren bij de gemeente. U krijgt dan van ons de gegevens waar u het aansluitpunt kunt vinden. Op dit punt kunt u uw vuilwaterriool aansluiten. 

Een aansluitleiding voor de afvoer van vuil water is van bruin p.v.c. ø 12,5 cm.

Op de perceelsgrens is al een erfscheidingsputje aangebracht. Dit putje is een inspectie- en door spuitmogelijkheid. Bij een eventuele verstopping in het gemeentelijke deel kan vanuit dit putje het gemeentelijk riool doorgespoten worden.

Zodra u heeft aangesloten moet u dat voor de controle en het inmeten doorgegeven aan de afdeling Ruimte. U kunt deze afdeling bereiken via telefoonnummer
(0592) – 26 78 72. Pas daarna mogen de sleuven met grond worden aangevuld.

riool nooitgedacht 2