Q&A omgevingswet

Algemeen

De Omgevingswet, wat is dat eigenlijk? 

De Omgevingswet voegt alle bestaande wetten en regels voor de leefomgeving samen. De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval: 
•    bouwwerken 
•    infrastructuur 
•    watersystemen
•    water 
•    bodem 
•    lucht 
•    landschappen 
•    natuur 
•    cultureel erfgoed 
•    werelderfgoed 

Vanaf 1 januari 2024 kunt u in een digitaal loket in een keer alle vergunningen aanvragen. De aanvraag komt via het Omgevingsloket vanzelf bij de overheidsinstantie die de vergunning kan verlenen. Dat kan de gemeente, provincie, waterschap of de rijksoverheid zijn.

Wat verandert er precies? 

De wet wil dat de overheid probeert om plannen van inwoners mogelijk te maken. Behalve als dat echt niet kan. Straks kunt u zien welke regels er allemaal op uw eigen adres gelden. Het duurt nog wel even voordat het zover is. De regels per adres zijn pas te zien nadat alle bestaande en nieuwe regels terugkomen in het Omgevingsplan. En dat zal nog jaren duren.

Waar kan ik na 1 januari 2024 een vergunning aanvragen? 

Voor het aanvragen van een vergunning maakt u vanaf 1 januari 2024 gebruik van een nieuw digitaal Omgevingsloket. De aanvraag komt dan vanzelf bij de organisaties die een vergunning mogen geven. Dat kan de gemeente, de provincie, het waterschap of de rijksoverheid zijn. 

Ga naar het Omgevingsloket

U kunt vanaf 1 januari 2024 geen nieuwe aanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) of via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Aanvragen en meldingen worden niet overgezet van OLO en AIM naar het nieuwe Omgevingsloket. Ook als een aanvraag al in concept is, of de status vooroverleg heeft, is het niet meer mogelijk om deze op of na 1 januari 2024 in te dienen via Omgevingsloket online. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u nog wel aanvullingen indienen op al ingediende aanvragen via OLO. Dat kan tot 1 juli 2024.

Wat is het Omgevingsloket?

Als u plannen heeft om te (ver)bouwen heeft u misschien een vergunning nodig, of u moet daar melding van doen. Tot 1 januari 2024 kon u dat doen in het oude Omgevingsloket Online (OLO). Vanaf 1 januari 2024 kunt u de melding doen in het nieuwe Omgevingsloket. Het Omgevingsloket is de centrale plek waar digitale informatie onder de Omgevingswet te vinden is. Regelgeving van het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten over de leefomgeving wordt hier per locatie samengebracht. 
Het kan zijn dat u hierdoor veel regels treft op uw locatie. U hoeft daarvoor niet meer naar aparte websites. In het Omgevingsloket kunt u online checken of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat zo is, dan kunt u ook via het loket de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Dit loket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen. 
Het Omgevingsloket vervangt de volgende loketten:
- Omgevingsloket online (OLO) 
- Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) 
- Ruimtelijkeplannen.nl 
- Meldpunt bodemkwaliteit

Wat is de Vergunningcheck? 

De Vergunningcheck is een onderdeel van het Omgevingsloket. Doe de Vergunningcheck om te kijken of u voor uw plannen een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. 

Wet kwaliteitsborging bouwen

Wat betekent Wkb?

Wkb staat voor Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, ook wel Wet kwaliteitsborging genoemd. Deze wet gaat op 1 januari 2024 in. Wkb heeft als doel om de bouwkwaliteit te verbeteren. Met de inwerkingtreding van de Wkb verandert het vergunningsproces voor bouwen en daarmee het proces voor toezicht en handhaving. De toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk verplaatst van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger. Dit geldt niet direct voor alle bouwwerken, maar gaat in fases.

Wat is een kwaliteitsborger?

Vanaf 1 januari 2024 moet u voor bepaalde bouwactiviteiten een kwaliteitsborger inschakelen. Deze controleur kijkt mee of uw bouwactiviteit aan de technische regels voldoet. De kwaliteitsborger kijkt mee van het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is. Dit scheelt tijd, voorkomt fouten en geeft u als opdrachtgever meer bescherming tegen fouten of het pas later constateren dat een onderdeel niet aan de vereisten voldoet. 

Hoe vind ik een kwaliteitsborger?

Vanaf 1 januari 2024 moet u voor bepaalde bouwactiviteiten een kwaliteitsborger inschakelen. Deze controleur kijkt mee of uw bouwactiviteit aan de technische regels voldoet. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. In het openbare register van Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw vindt u een overzicht van de kwaliteitsborgers die gebruik mogen maken van een instrument voor kwaliteitsborging.

Informatie voor bedrijven

Hoe log ik als bedrijf in op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)?

Bedrijven, overheden en andere organisaties loggen in met eHerkenning bij het Omgevingsloket. U logt in als u een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of informatie moet opsturen via het Omgevingsloket. Heeft u nog geen eHerkenning? Dan kunt u eHerkenning aanvragen bij een aantal eHerkenning leveranciers. Heeft u al een eHerkenning-account? Zorg er dan voor dat u de DSO-diensten ook toevoegt aan uw account.