Uit de Raad 28 maart 2024

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van haar besluiten. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 28 maart 2024 werden de volgende besluiten genomen:

Besluiten

Sturingsmonitor

De gemeenteraad heeft de sturingsmonitor vastgesteld. De raad heeft hiermee kennis genomen van de in de Vooruitblik 2025 en in de Vergezichten benoemde onderwerpen. Ook heeft de raad het jaarverslag 2023 vastgesteld en besloten om de huidige financiële uitgangspunten voor de begroting van 2025 en de meerjarenraming 2026 – 2028 te blijven hanteren. Als onderdeel van de sturingsmonitor heeft de gemeenteraad ook ingestemd met het starten van een verkenningstraject met betrekking tot ombuigingen richting de begroting van 2026, het zogenaamde ‘ravijnjaar’. Ten slotte heeft de raad besloten om een werkconferentie te houden over het thema ‘bestaanszekerheid’.