Uit de Raad 1 februari 2024

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van haar besluiten. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 1 februari 2024 werden de volgende besluiten genomen:

Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2024

We stellen een nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer vast die de huidige verordening leerlingenvervoer vervangt. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige verordening is dat voor het vervoer van een kind naar een school voor speciaal basisonderwijs geen eigen bijdrage van de ouders/verzorgers meer wordt gevraagd. De nieuwe verordening is door de gemeenteraad vastgesteld.
Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Drenthe 2024, naamswijziging van RUD Drenthe naar Omgevingsdienst Drenthe
De raad heeft ingestemd met de naamswijziging van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) in Omgevingsdienst Drenthe. Daarnaast word een zienswijze ingediend bij het bestuur van de RUDD. De betrokken gemeenteraden hebben aangegeven een uitbreiding van de zienswijzemogelijkheid te wensen bij meerjarige, strategische plannen.

Griffiejaarplan 2024

De gemeenteraad van Aa en Hunze wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door de griffie. Dit is bij de invoering van het dualisme in de Gemeentewet opgenomen. De griffie heeft voor 2024 een Griffiejaarplan gemaakt. In het Griffiejaarplan wordt gestart met een terugblik op het afgelopen jaar 2023. Daarna worden de activiteiten beschreven die de griffie in 2024 extra zal uitvoeren naast de zogenaamde basistaken van de griffie. Hierbij is de input van de fracties uit het ‘rondje langs de fracties’, meegenomen. De raad heeft het griffiejaarplan goedgekeurd. 

Diverse benoemingen raadsleden 

Met de benoeming van voormalig raadslid Heling als wethouder in de raad van 18 januari jongstleden zijn er twee vacatures ontstaan in commissies van de raad. Het gaat om de Intergemeentelijke raadswerkgroep Gemeenschappelijke Regelingen en de Werkgeverscommissie. In het Presidium hebben de fractievoorzitters twee kandidaten voor de verschillende functies voorgedragen. De heer Roel-Poppe Lubbers wordt lid van Intergemeentelijke raadswerkgroep Gemeenschappelijke Regelingen en de heer Frits Klein Langenhorst wordt benoemd als lid van de Werkgeverscommissie. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd. 

Motie vreemd aan de orde van de dag

Motie van treurnis
D66 dient een motie van treurnis in tegen wethouder Berghuis. De fracties van Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA dienen vervolgens een amendement in om de motie te wijzigen. Het amendement schrapt de tekst van de motie en vervangt dit met de uitspraak dat de indieners het betreuren dat D66 een motie van treurnis indient. Het amendement wordt aangenomen. Vervolgens wordt de geamendeerde motie aangenomen.