Uit de Raad 15 februari 2024

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van haar besluiten. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 15 februari 2024 werden de volgende besluiten genomen:

Besluiten

Aanpassen gemeenschappelijk regelingen naar aanleiding van de wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze wijziging vraagt ook om een wijziging van de gemeenschappelijke regelingen waar Aa en Hunze aan deelneemt. De wijzigingen moeten voor 1 juli 2024 aangepast zijn conform de gewijzigde wetgeving. 

De wensen van de betrokken gemeentes en de provincie zijn geïnventariseerd. Dit overzicht is met de intergemeentelijke werkgroep en de raad gedeeld. Op de ontwerpregelingen kan de raad een zienswijze indienen. De raad van Aa en Hunze heeft geconstateerd dat voldoende rekening is gehouden met de eerder ingebrachte wensen en daarom is er geen aanleiding om een zienswijzen in te dienen.

Rekenkamer Aa en Hunze: Onderzoek gemeentelijk vastgoed

De Rekenkamercommissie Aa en Hunze heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het gemeentelijk vastgoed. Gemeentelijk vastgoed zijn alle gebouwen in bezit van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn buurthuizen, sportaccommodaties en ook molens. 

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de raad middels een amendement besloten om het college te verzoeken om voor het zomerreces een startnotitie aan de raad voor te leggen waarin beschreven wordt hoe het college een beleidsnota maatschappelijk vastgoed gaat opstellen. Daarnaast wordt het college verzocht om de organisatie van het gemeentelijk vastgoed te verbeteren, door de verantwoordelijkheid voor het overzicht en inzicht duidelijk te beleggen in de organisatie.