Brononderzoek windpark afgerond

In opdracht van de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn heeft onderzoeksbureau LBP|Sight aanvullend geluidsonderzoek gedaan naar een aantal windturbines in beide gemeenten. Dit zogenoemde brononderzoek is uitgevoerd in juli, september en oktober 2023. Het kwam voort uit het akoestisch onderzoek naar laagfrequent geluid voor windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Dat werd uitgevoerd in de periode april 2020 tot en met juli 2022.

Windturbines voldoen aan specificaties

Uit het brononderzoek blijkt dat de onderzochte turbines voldoen aan de specificaties. Het gemeten geluid blijft binnen de gestelde marges. Ook zijn er geen bijzondere tonen gemeten. Uit het rapport blijkt ook dat het windpark aan de vastgestelde geluidnormen kan voldoen en dat de resultaten geen aanleiding geven voor vervolgonderzoek. Het volledige onderzoeksrapport is beschikbaar op deze website.

Inzet voor gezondheid inwoners

Ondanks de uitkomst van het brononderzoek blijven wij als gemeente aandacht vragen voor de gezondheid van omwonenden in relatie tot de geluidshinder. We hebben dit onderwerp ook specifiek benoemd in de zienswijze die we eind vorig jaar hebben ingediend bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat tegen het ontwerpbesluit windturbines leefomgeving. 
Daarnaast blijven we aandacht vragen bij het rijk om er samen met ons voor te zorgen dat ook voor onze inwoners een beter beschermingsniveau wordt bereikt.