Uit de Raad 4 april 2024

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van haar besluiten. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 4 april 2024 werden de volgende besluiten genomen:

Ontwerpbestemmingsplan “Bosweg 2 en 4 te Anloo”

De gemeenteraad heeft op 4 april 2024 het bestemmingsplan "Anloo Dorp, Bosweg 2 en 4'' vastgesteld. Hiermee wordt een agrarische bedrijfsbestemming met de daarbij behorende agrarische bedrijfshallen verwijderd van het perceel. Daarvoor komen terug een tweetal woningen, die ook vanuit financieel oogpunt nodig zijn om een aanzienlijke bodemverontreiniging te saneren. Voor het plan is een landschappelijk inpassingsplan gemaakt, waaraan de realisatie moet voldoen.

Vaststelling facetbestemmingsplan “Aa en Hunze, Kruimelgevallen”

De gemeenteraad heeft op 4 april 2024 het facet bestemmingsplan "Aa en Hunze, Kruimelgevallen" vastgesteld. Dit facetbestemmingsplan voorziet in het opnemen van de (inmiddels voormalige) kruimelregeling als binnenplanse afwijkingsmogelijkheid. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt, maar enkel bestaande mogelijkheden blijven behouden. Dit met het doel om bepaalde aanvragen makkelijker en sneller te kunnen verlenen voor onze inwoners.

Verhoging budget nieuwbouw buitendienstlocatie Rondkamp

Door het samenvoegen van de buitendienst en de kernteams is een uitbreiding van de huisvesting noodzakelijk. Waar in eerste instantie gedacht werd aan verbouw van de huidige gebouwen aan de Oelenboom, is uiteindelijk gekozen voor nieuwbouw aan de Rondkamp in Gieten. Het beschikbare investeringskrediet is nog op basis van de verbouwplannen. Een bijstelling naar nieuwbouw heeft vooralsnog niet plaatsgevonden. Om hier invulling aan te geven stelt het college de gemeenteraad voor een aanvullend krediet ad € 923.000,- beschikbaar te stellen. De raad heeft hiermee ingestemd. 

Bestemmingsplan “Nooitgedacht - Herziening Hof van Saksen”

De gemeenteraad heeft op 4 april 2024 het bestemmingsplan "Nooitgedacht - Herziening Hof van Saksen'' vastgesteld. Hiermee wordt een 'woonbestemming' verwijderd en vervangen voor een 'recreatieve' bestemming. Hierdoor wordt de locatie betrokken bij de overige bestemmingen van Hof van Saksen.