Uit de Raad 18 april 2024

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van haar besluiten. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 18 april 2024 werden de volgende besluiten genomen:

Besluiten 

Benoeming wethouder Heling 

De heer Luinge heeft de gemeenteraad laten weten dat hij zijn taken als wethouder per 18 april definitief neer zal leggen. Helaas is hij niet voldoende hersteld om zijn werkzaamheden volledig op te kunnen pakken. Gedurende het ziekteverlof van de heer Luinge, heeft de heer Heling vanaf 18 januari jongstleden als vervangend wethouder gefungeerd. De VVD-fractie verzoekt de heer Heling vanaf 18 april 2024 te benoemen als wethouder. De gemeenteraad heeft ingestemd met de benoeming van de heer Heling als wethouder.  

Ontwerp bestemmingsplan Borgweg 29 Schipborg 

De raad heeft besloten om het bestemmingsplan ‘Borgweg 29, Schipborg’ ongewijzigd vast te stellen. Dit bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van de bouw van een nieuwe woning achterop het perceel van Borgweg 29 in Schipborg. Tevens wordt de agrarische bestemming gewijzigd naar een woonbestemming waarbij de bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een reguliere woning. 

Vestigen Voorkeursrecht 

De gemeente heeft voorkeursrecht gevestigd op verschillende percelen. Door middel van het vestigen van een voorkeursrecht op grond van de Omgevingswet verschaft de gemeente zich voorrang bij aankoop van onroerende zaken benodigd voor het realiseren van toekomstige planologische ontwikkelingen. De onderhavige onroerende zaken worden voorzien ten behoeve van de ontwikkeling van een bedrijventerrein in Gieten en over de woningbouw in Gasselternijveen en Gieten. 

Huis van de Drentsche Aa 

De gemeenteraad stelt eenmalig een bedrag van € 75.000,-- beschikbaar aan het overlegorgaan Drentsche Aa, voor de herinrichting van de parkeerplaats van het nieuw te realiseren bezoekerscentrum het Huis van de Drentsche Aa. 

Tussenevaluatie Wet Inburgering 2021 

Trendbureau Drenthe heeft op verzoek van de gemeente Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze onderzoek gedaan naar de huidige werkwijze onder de nieuwe Wet Inburgering 2021. Naast enkele verbeterpunten die hieruit naar voren komen, kan worden gesteld dat de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 positief verloopt. De drie gemeenten voldoen met de inrichting van het beleidskader aan de wetgeving. De regievoerders spelen een cruciale en wenselijke rol en ketenpartners zijn over het algemeen blij met de regie voerende rol van de gemeente. Wel is het op een aantal punten nog zoeken naar een juiste rolverdeling tussen de regievoerders en de medewerkers van de ketenpartners. De raad heeft kennisgenomen van de evaluatie. 

Subsidie 2024 Stichting Impuls Welzijn 

Stichting Impuls voert diverse taken uit binnen het sociale domein. Dit zijn onder andere het buurtwerk in dorpen, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning, ondersteuning vrijwilligerswerk en maatschappelijk werk. Hiervoor ontvangt de stichting gemeentelijke subsidie. De gemeenteraad heeft kennisgenomen van het toekennen van deze subsidie.   

Aanpassen gemeenschappelijk regeling WPDA naar aanleiding van het actualiseren van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen 

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze wijziging vraagt ook om een wijziging van de gemeenschappelijke regelingen waar Aa en Hunze aan deelneemt, zoals WPDA. De wijzigingen moeten voor 1 juli 2024 aangepast zijn in de gewijzigde wetgeving. De wensen van de raden zijn geïnventariseerd. Dit overzicht is met de intergemeentelijke werkgroep en de raad gedeeld. Op de ontwerpregeling kan de raad een zienswijze indienen. De raad van Aa en Hunze heeft geconstateerd dat voldoende rekening is gehouden met de eerder ingebrachte wensen en daarom is er geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.