Uit de Raad 11 april 2024

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van haar besluiten. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 11 april 2024 werden de volgende besluiten genomen:

Besluiten 

Bestemmingsplan Grolloo, Holland International Blues Festival 

De raad heeft besloten om het bestemmingsplan ‘Grolloo - Holland International Blues Festival' ongewijzigd vast te stellen. Dit bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van een uitbreiding van het jaarlijks terugkerende festival in Grolloo. Het plan maakt een toename van maximaal 11.000 bezoekers per dag mogelijk. Daarnaast wordt de zondag, indien nodig, toegevoegd aan de planning. Tot slot wordt het festivalterrein uitgebreid. 

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Kampstraat 23 en 25 Eext 

De raad heeft ingestemd met het afwijken van het tijdelijke omgevingsplan, deze afwijking is ten behoeve van de realisatie van een twee-onder-één-kap woning in Eext. De eerste fase van de procedure houdt in dat er overleg met overheidsinstanties plaatsvindt en dat de raad wordt verzocht om een ‘ontwerp verklaring van geen bedenkingen’ af te geven. Dat heeft de raad met dit besluit gedaan. Hierna wordt het plan gedurende zes weken ter inzage gelegd waarbij eenieder zienswijzen in kan brengen. 

Vaststelling bestemmingsplan “Vaart 7 en 11, Gasselternijveen” 

De gemeenteraad heeft op 11 april 2024 het bestemmingsplan "Vaart 7 en 11, Gasselternijveen" vastgesteld. In dit bestemmingsplan is voor de percelen Vaart 7 en 11 Gasselternijveen een bestemming wonen opgenomen. Hierdoor wordt het mogelijk om op het perceel Vaart 11 maximaal zeven woningen te realiseren. Op het perceel Vaart 7 is ruimte voor één (bestaande) woning. 

Begroting Stichting PrimAH 

De Stichting PrimAH heeft de begroting 2024 aan de gemeente toegezonden. Hiermee geeft de stichting invulling aan de verplichtingen in relatie tot de invoering van het raad van toezichtmodel. Het is gebruikelijk dat de Raad van Toezicht van PrimAH de begroting eind november / begin december voorafgaand aan het kalenderjaar vaststelt en vervolgens aan de gemeente aanbiedt. De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de begroting.