Subsidieregeling lokale energie-initiatieven

Start subsidieaanvraag

Voor wie is deze regeling? 

Deze regeling is voor lokale energie-initiatieven. Hieronder verstaan we energie werkgroepen van dorpsbelangen organisaties en lokale energiecoöperaties uit de gemeente Aa en Hunze. Deze groepen dragen bij aan verduurzaming door onder andere het creëren van bewustwording, het structureel verlagen van het energieverbruik en de energierekening en het gezamenlijk opwekken van duurzame energie. 

Waarom deze subsidieregeling? 

De subsidieregeling lokale energie-initiatieven is bedoeld om projecten en activiteiten van bestaande en nieuwe lokale energie-initiatieven zonder winstoogmerk in de gemeente Aa en Hunze te ondersteunen. 

Het subsidiebudget  

Een lokaal energie-initiatief kan maximaal tweemaal per jaar een aanvraag indienen met een gezamenlijk maximum van € 10.000,- tot en met 31 december 2025. Het gevraagde subsidiebedrag wordt na goedkeuring direct verstrekt. 

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen: 

  •     Bijeenkomsten, evenementen en vergaderlocaties; 
  •     Publiciteit; 
  •     Inhuur van externe adviseurs, coördinatoren en/of procesregisseurs;  
  •     Trainingen en opleidingen; 
  •     Software (licenties).

Voorwaarden 

Om voor subsidieverlening in aanmerking te komen dienen het project en het lokaal energie-initiatief aan diverse eisen te voldoen. Deze voorwaarden staan beschreven in de uitvoeringsregeling lokale energie-initiatieven

  •    Lees voordat u de subsidieregeling start de regeling door.
  •    Een aanvraag voor subsidie moet uiterlijk 6 weken voor het begin van de activiteit(en) of project zijn ontvangen.    
  •    Na toekenning van de subsidie wordt het subsidiebedrag uitgekeerd.
  •    Na afronding van de activiteiten/ het project stuurt u een activiteitenverslag met resultaten toe. 

Meer informatie

Heeft u na het lezen van de uitvoeringsregeling lokale energie-initiatieven nog vragen? Neem dan contact op via gemeente@aaenhunze.nl of via 0592-267777

Start subsidieaanvraag