Informatiedocument rioolaansluitingen buiten nieuwe uitbreidingsplannen

Algemene informatie:

De gemeente Aa en Hunze kent ten behoeve van de afvoer van afvalwater twee rioleringssystemen:
1.    Een gescheiden rioolstelsel, met;
a.  een afvoer van vuil water (D.W.A.):
Dit systeem is bestemd voor de afvoer van alle verontreinigde water, zoals spoelwater van toiletten, wastafels, douches, aanrechten, wasmachines, schrobputjes e.d.
b.  een afvoer van regenwater (R.W.A.):
Dit systeem is bestemd voor de afvoer van het regenwater dat valt op de dakvlakken.
2.    Een gemengd rioolstelsel.
Dit systeem is bestemd voor de afvoer van alle afvalwater.

Daar waar een gescheiden rioolstelsel aanwezig is, zijn 2 aparte aansluitingen verplicht.
Daar waar een gemengd rioolstelsel aanwezig is kan alle afvalwater worden afgevoerd via één gecombineerde afvoerleiding.

N.B.:    In die situaties waar het afvalwater d.m.v. een pomp via een persleiding naar het gemeentelijk rioolstelsel moet worden geperst, mag uitsluitend het verontreinigde water worden afgevoerd.
    Het regenwater moet dan worden afgevoerd naar open water, bijv. een sloot.

Rioolheffing:

Jaarlijks wordt een rioolheffing opgelegd volgens de “Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing van de gemeente Aa en Hunze”. 
De rioolheffing is afhankelijk van de WOZ-waarde van het perceel. Hiervoor wordt een gedifferentieerd tarief gehanteerd. 
De tariefopbouw, zoals deze door de gemeenteraad voor het kalenderjaar 2023 is vastgesteld, is op deze pagina te lezen.

Hoe aan te sluiten:

Iemand die aansluitingen wenst, kan bij de gemeente een aanvraagformulier verkrijgen. 
Na invulling van de gevraagde gegevens, ondertekening en inlevering van dit formulier worden door de gemeente de aansluitleidingen tot de perceelsgrens verzorgd. 

Op de perceelsgrens moet door de aanvrager een erfscheidingsputje of ontstoppingsstuk met een langwerpig deksel worden aangebracht. Deze doen dienst als inspectie- en doorspuitmogelijkheid.
Op verzoek kan de gemeente een erfscheidingsputje ø 30 cm leveren à € 54,45 incl. 21% b.t.w.
Hierachter moet dan door de aanvrager de afvoerleiding worden aangebracht. 


Zodra dit is gebeurd, moet dat t.b.v. de controle en het inmeten worden doorgegeven aan de gemeente (tel. 0592-267872). 
Pas daarna mogen de sleuven met grond worden aangevuld. 

Verstopping van de rioolaansluiting:

Als zich een verstopping in de rioolaansluiting voordoet, dan moet door de bewoner het erfscheidingsputje/ontstoppingsstuk worden blootgegraven. 
Hierin kan worden geconstateerd waar de verstopping zit: 
-    op gemeentegrond (putje/ontstoppingsstuk staat vol), óf 
-    op eigen terrein (putje/ontstoppingsstuk is leeg). 
Indien de verstopping op gemeentegrond zit moet de gemeente worden gewaarschuwd  
(tel.nr. 0592- 267733). 
De gemeente zal dan de verstopping zo spoedig mogelijk verhelpen.
Als kan worden aangetoond dat de verstopping werd veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de afvoerleiding, worden de gemaakte kosten bij de bewoner in rekening gebracht.
Indien de verstopping op eigen terrein zit moet de bewoner de verstopping zelf verhelpen.

riool buiten