Kostenverhaal

Heeft u een bouwplan waarvoor een ruimtelijke procedure is vereist? Dan heeft u te maken met het Kostenverhaal. 

Wat is kostenverhaal?

Volgens de Omgevingswet in combinatie met het Omgevingsbesluit zijn er bepaalde activiteiten waarvoor wij de kosten verhalen op de initiatiefnemer. Dit zijn zogenoemde ‘kostenverhaalplichtige activiteiten’. Dit staat in artikel 8.13 van het Omgevingsbesluit. Dit betreft in ieder geval de volgende activiteiten:

 • de bouw van een of meer gebouwen met een woonfunctie;
 • de bouw van een of meer hoofdgebouwen anders dan gebouwen met een woonfunctie;
 • de uitbreiding van een gebouw met ten minste 1.000 m2 bruto-vloeroppervlakte of met een of meer gebouwen met een woonfunctie;
 • de bouw van een gebouw dat geen hoofdgebouw als bedoeld onder b is, met ten minste 1.000 m2 bruto-vloeroppervlakte;
 • de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen met andere gebruiksfuncties dan een woonfunctie tot gebouwen met een woonfunctie, mits het ten minste tien woonfuncties betreft; of
 • de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen met andere gebruiksfuncties dan een kantoorfunctie, een winkelfunctie of een bijeenkomstfunctie voor het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse tot gebouwen met een of meer van deze gebruiksfuncties, mits de cumulatieve bruto-vloeroppervlakte van de nieuwe gebruiksfuncties ten minste 1.500 m2 bedraagt.
Waar betaalt u voor?
 • Wij controleren of uw initiatief past binnen het geldende omgevingsplan;
 • Een verkennende toetsing op de van toepassing zijnde provinciale-, waterschap- of rijksregels;
 • Ook kijken wij of er een planologische procedure noodzakelijk is om uw plan te kunnen realiseren;
 • Bestuurlijke advisering en begeleiding van het proces. 

De gemeente is wettelijk verplicht (artikel 13.11 Omgevingswet)) om de kosten hiervan te verhalen op de initiatiefnemer. 

Waar betaalt u niet voor, maar maken we wél afspraken met u over
 • De kosten voor mogelijke planschade, eventueel benodigde (gebieds-) onderzoeken en de aanpassing van de openbare ruimte.
 • Eventueel benodigde inzet van derden bij juridische procedures (behandelen zienswijzen, bezwaar en (hoger-) beroep en de daartoe benodigde aanvullende (externe) onderzoeken en juridisch advies door externen.

Wij maken hierover vooraf met u afspraken. We leggen deze in een overeenkomst met u vast. Dit heet een anterieure overeenkomst. Deze overeenkomst wordt gesloten voordat de planologische procedure plaatsvindt.  

Wat zijn de kosten?

Wij geven u graag duidelijkheid vooraf. Bij initiatieven tot 20 woningen werken we voor het kostenverhaal met standaard bedragen. Deze bedragen zijn voor de advisering en medewerking (plankosten) om te komen tot een planologische wijziging. Voor het bepalen van de ambtelijke inzet bij initiatieven vanaf 20 woningen hanteren we geen normbedragen, maar hanteren we maatwerk per initiatief. 

Het aantal woning(-equivalent)en van een initiatief wordt als volgt bepaald
A bouw van a woningen a
B bouw van hoofdgebouwen van b m2 bvo b ÷ 200
C uitbreiding met c m2 bvo c ÷ 1.000
D ombouw kantoor naar d woningen d ÷ 10
E functieverandering van e m2 bvo e ÷ 1.500
F kassenbouw van f m2 bvo f ÷ 1.000
  Totaal aantal woningequivalenten som (A+B+C+D+E+F)
Afhankelijk van de omvang van uw initiatief betreft het de volgende bedragen (prijspeil 2022)
aantal woningen (toename) kostenverhaal per woning [normbedrag]     kostenverhaalcumulatief [normbedrag]*
1  €               8.000  €               8.000      
2  €               4.000   €             12.000 
3  €               4.000   €             16.000
4  €               2.000   €             18.000     
5  €               2000   €             20.000     
6  €               1.000       €             21.000 
7  €               1.000       €             22.000 
8  €               1.000       €             23.000
9  €               1.000       €             24.000
10  €               1.000       €             25.000
11  €               1.000       €             26.000
12  €               1.000       €             27.000
13  €               1.000       €             28.000
14  €               1.000       €             29.000
15  €               1.000       €             30.000
16  €               1.000       €             31.000
17  €               1.000       €             32.000
18  €               1.000       €             33.000
19  €               1.000       €             34.000
20  €               1.000       €             35.000
Vanaf 21 Maatwerk Maatwerk

* Exclusief de kosten voor het voeren van de planologische procedure.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via 0592-267777.