Uit de Raad 30 mei 2024

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van haar besluiten. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 30 mei 2024 werden de volgende besluiten genomen:

Besluiten

Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied - Eexterkoele en Hondsrug"

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan "Buitengebied - Eexterkoele en Hondsrug'' vastgesteld. Het bestemmingsplan zelf voorziet in de transformatie van De Eexterkoele, waar het momenteel is toegestaan om in circa de helft van alle recreatiewoningen permanent te verblijven, wordt dit voor de overige recreatiewoningen ook toegestaan. Daarnaast voorziet het plan in een uitbreiding van recreatiepark De Hondsrug. Tussen De Eexterkoele en De Hondsrug wordt een landschappelijke strook gerealiseerd.

Soorten Management Plan (SMP)

Voor het opstellen van een soortenmanagementplan (SMP) is de inzet van een ecologisch adviesbureau noodzakelijk. Dit werk moet zo spoedig mogelijk Europees openbaar worden aanbesteed. Hiervoor is een krediet van € 575.000, - beschikbaar gesteld. Dit is nodig om het isoleren van particuliere woningen zorgvuldig onder een wettelijke ontheffing uit te kunnen voeren. Waarbij gebouwbewonende soorten worden beschermd en de zorgplicht vanuit de Omgevingswet wordt gewaarborgd. De raad heeft hiermee ingestemd. 

Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting PrimAH

Stichting PrimAH is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in de gemeente Aa en Hunze. Als toezichthoudend orgaan fungeert de Raad van Toezicht. Binnen de Raad van Toezicht is door het aftreden van een lid een vacature ontstaan. De Raad heeft daarom mevrouw R. Timmermans - Linnenkoper en de heer F. Vinke als lid van de Raad van Toezicht van Stichting PrimAH benoemd voor een periode van vier jaar.