Uit de Raad 13 juni 2024

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van haar besluiten. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 13 juni 2024 werden de volgende besluiten genomen:

Besluiten

Evaluatie en herijking armoedebeleid

De gemeenteraad heeft het armoedebeleid 2024-2028 vastgesteld. Het armoedebeleid van Aa en Hunze wordt herzien vanwege landelijke ontwikkelingen, gemeentelijke moties en een onderzoek. In 2023 begon een participatietraject met inwoners en samenwerkingspartners, begeleid door Bureau Bartels. Dit omvatte een analyse van de huidige situatie en doelgroep. Een evaluatie van het huidige beleid en een advies voor herziening van het beleid. Er was veel betrokkenheid, met 900 ingevulde enquêtes en goed bezochte toekomstsessies. De resultaten werden in december 2023 gepresenteerd en vormden waardevolle input voor het nieuwe beleid. Nu de nota is vastgesteld gaat de gemeente verder met de uitwerking van de plannen. 

Zienswijze doelen sociale agenda Nij Begun

In de afgelopen periode is gewerkt aan het bepalen van de doelen voor de sociale agenda in het kader van Nij Begun. Raden en Staten hebben de mogelijkheid hun zienswijze kenbaar te maken. Een eventuele zienswijze moet voor het zomerreces kenbaar worden gemaakt. De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft besloten om geen zienswijze in te dienen op de doelen van de sociale agenda Nij Begun.