Uit de Raad 27 juni 2024

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van haar besluiten. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 27 juni 2024 werden de volgende besluiten genomen:

Besluiten

Jaarstukken 2023

De jaarstukken zijn de verantwoording van het college over het gevoerde financiële beleid. De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft de Jaarstukken van 2023 vastgesteld. De gemeente Aa en Hunze sluit 2023 af met een positief saldo van € 2,3 miljoen.

Bestuursrapportage 2024

Tijdens deze raadsvergadering heeft de gemeenteraad eveneens de bestuursrapportage 2024 vastgesteld. De bestuursrapportage 2024 geeft actuele beleidsmatige (financiële) informatie over de voortgang van dit jaar. Deze informatie wordt in deze rapportage gepresenteerd in een ‘stoplichtmodel’. Naast een stand van zaken staat er in de rapportage ook wat er nodig is om sommige situaties bij te stellen. Ten slotte wordt de bestuursrapportage ook gebruikt voor het opstellen van de begroting van 2025.

Nota reserves & voorzieningen 2024

De gemeentelijke regels voor reserves en voorzieningen zijn geactualiseerd. Reserves en voorzieningen maken onderdeel uit van de begroting, jaarrekening en tussenrapportages. De raad heeft de nieuwe nota goedgekeurd. 

Bestemmingsplan acht woningen Annerstreek te Annen

De gemeenteraad heeft op 27 juni 2024 het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Annen Dorp – Herontwikkeling Annerstreek 65 en omstreken” vastgesteld. Het bestemmingsplan zelf voorziet in de realisatie van acht woningen, waarvan één woning herbouw betreft (Annerstreek 65). Hiermee worden er netto zeven woningen toegevoegd aan de kern Annen.

Begrotingen 2025 en jaarrekeningen 2023 gemeenschappelijke regelingen

Het Algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling stelt ieder jaar een begroting en jaarverslag/jaarrekening vast. Voorafgaand aan de vaststelling worden de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun mening te geven over de concept begrotingen. De Dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen hebben hun jaarstukken 2023 en de concept beleidsbegrotingen 2025 inclusief meerjarenramingen tot en met 2028 voorlopig vastgesteld. De raad heeft bij de vaststelling voor het grootste deel het advies van het college gevolgd, maar heeft besloten een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de RUD Drenthe door middel van een amendement. Dit amendement is te vinden op de website van de gemeenteraad.

Wijzigingen in teksten gemeenschappelijke regelingen naar aanleiding van een wetswijziging

Als gevolg van wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet te tekst van alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt worden aangepast. De raad heeft met deze wijzigingen ingestemd.