Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van een ieder op informatie van de overheid. De gemeente maakt veel informatie openbaar over haar beleid en plannen. Als u op zoek bent naar informatie die (nog) niet openbaar is dan kunt u hiervoor een verzoek indienen (Woo-verzoek).

Dien WOO-verzoek in

Verzoek tot openbaarmaking

U kunt een Woo-verzoek indienen voor informatie die bij de gemeente aanwezig is en gaat over publieke taken van de gemeente. Als deze informatie openbaar wordt gemaakt, wordt deze informatie openbaar gemaakt voor iedereen. 

Een woo-verzoek indienen

•    E-mail: gemeente@aaenhunze.nl 
•    Schriftelijk: Gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten
•    Online: formulier Woo-verzoek.

Vermeld in uw Woo-verzoek altijd:

•    Dat het gaat om een Woo-verzoek;
•    Over welk publieke taken/onderwerp u informatie opvraagt;
•    Naar wat voor soort documenten u op zoek bent;
•    Over welke periode u informatie opvraagt;
•    Uw contactgegevens.

Hulp bij uw verzoek

Voor hulp neemt u contact op met de contactpersoon Wet open overheid via 0592267777 of e-mail naar gemeente@aaenhunze.nl onder vermeling van ‘WOO contact verzoek.’ 

Reactietermijn

Na ontvangst van het Woo-verzoek door de gemeente, ontvangt u een bevestiging. Als er nog vragen zijn over uw Woo-verzoek, dan neemt de behandelaar van het Woo-verzoek contact met u op. 
De gemeente heeft vier weken de tijd om een besluit op uw verzoek te nemen. Als het nodig is, kan deze termijn met twee weken worden verlengd. Hier krijgt u dan een bericht van.

Niet openbare informatie

Soms staat er in documenten informatie die niet openbaar mag worden gemaakt vanwege privacy, concurrentiegevoelige informatie van bedrijven of omdat de informatie is opgesteld voor intern beraad. In het besluit op uw Woo-verzoek wordt toegelicht welke informatie wel en niet openbaar is gemaakt en de reden waarom informatie niet openbaar wordt gemaakt.
In sommige gevallen heeft de opgevraagde informatie ook te maken met belangen van derden. De gemeente kan er dan voor kiezen om een zienswijze te vragen aan deze personen over het openbaar maken van de informatie. Vanwege deze zienswijzeprocedure kan het langer duren voordat een besluit op uw verzoek wordt genomen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het Woo-besluit dan kunt u bezwaar indienen. 

Verstrekking documenten/kosten

De gemeente verstrekt openbaar te maken documenten in principe digitaal. Als u de documenten op papier wilt ontvangen, dan brengt de gemeente hiervoor kosten in rekening.