Toelichting op het aanvraagformulier leerlingenvervoer

Gelieve deze toelichting goed door te nemen, het bevat belangrijke informatie.
Een aanvraag leerlingenvervoer is geldig voor het betreffende schooljaar. Het dient voor ieder schooljaar opnieuw aangevraagd te worden.

Begeleiding van kinderen in het leerlingenvervoer is primair een taak van ouders
De begeleiding van kinderen is primair een taak van de ouders. Dit betekent, dat wanneer begeleiding bij het aangepast of openbaar vervoer door ouders niet mogelijk is, de ouders voor een oplossing dienen te zorgen, door voor het begeleiden van hun kind iemand uit eigen netwerk in te schakelen.

Informatie over de aanvraag voor leerlingenvervoer

U komt in aanmerking voor een vervoersvoorziening leerlingenvervoer als uw kind:

 • een basisschool of speciale school voor basisonderwijs (SBO) bezoekt, en de afstand tussen huis en school meer dan zes kilometer bedraagt.
 • een school voor speciaal onderwijs (SO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO) (scholen voor doven, slechtzienden) bezoekt en de afstand tussen huis en school meer dan zes kilometer bedraagt.
 • in het reguliere basisonderwijs of reguliere voortgezet onderwijs naar school gaat en vanwege zijn of haar lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen, ongeacht de afstand van de woning naar de school. Het gaat hierbij om vervoer van huis naar school en terug en niet naar bijvoorbeeld het zwembad, een sportclub, buitenschoolse opvang, oppas, etc.

Bijlagen die nodig zijn bij de aanvraag

Sowieso is naast een aanvraagformulier altijd een ingevuld en ondertekend vervoersadvies formulier nodig en indien uw kind/pupil naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) gaat is tevens altijd een toelaatbaarheidsverklaring nodig voor de administratie van het leerlingenvervoer. 
Hieronder staan andere bijlagen die in sommige gevallen van toepassing kunnen zijn:

 • Inkomensverklaring; 
 • Peiljaarverlegging;
 • Medische verklaring;
 • Schriftelijke verklaring bezwaar tegen het openbaar onderwijs of de richting van het onderwijs van dichterbij gelegen bijzondere scholen;
 • Voogdijbeschikking.

Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren zonder bijlagen 

Aanvraagformulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld en waarbij geen vervoersadvies formulier en (indien van toepassing) een toelaatbaarheidsverklaring is aangeleverd, worden niet in behandeling genomen. Ze zullen naar de aanvrager worden teruggestuurd. De aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen twee weken te corrigeren of aan te vullen. Wordt hiervan geen gebruik gemaakt, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Het aanvraagformulier (voorzien van de nodige bijlagen) dient te worden opgestuurd aan:

Contactgegevens
Gemeente Aa en Hunze
Postbus 93
9460 AB GIETEN

Voor vragen over het leerlingenvervoer, het aanvraagformulier of voor hulp bij het invullen van het formulier kunt u bellen met de afdeling Publiekszaken / Leerlingenvervoer 0592-267777.

Indiendatum aanvraag leerlingenvervoer

Een aanvraag voor het komende schooljaar dient te worden ingediend vóór 1 juni. Binnen acht weken kunt u dan de beschikking verwachten. Het kan zijn dat de beslissing niet binnen acht weken genomen kan worden. De beslissing wordt dan met 4 weken uitgesteld. Van dit uitstel zal de aanvrager schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Indien de aanvraag niet voor 1 juni wordt ingediend, wordt de beslissing tevens binnen acht weken na ontvangst van het aanvraagformulier genomen. Ook hiervoor geldt dat de beslissing verdaagd kan worden. Als de aanvraag na 1 juni is ingediend, kan dus niet worden gegarandeerd dat het aangepast vervoer op tijd kan worden geregeld. Wanneer de aanvraag wordt toegekend, geldt de datum van binnenkomst. Er wordt niet met terugwerkende kracht vergoed.

Belangrijke informatie voor leerlingen die een school voor VSO, Praktijkonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs of Ortho Pedagogisch Didactisch centrum bezoeken:

Leerlingen die een school voor Voortgezet Speciaal onderwijs, Praktijkonderwijs, Leerwegondersteunend onderwijs of OPDC bezoeken komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer. 
Behalve als ze een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke handicap hebben en als gevolg daarvan niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. Dan moet ter onderbouwing een medische verklaring worden meegestuurd. Wanneer een medische verklaring ontbreekt zal de leerling worden opgeroepen voor een medische keuring. Dit geldt ook wanneer de overlegde medische verklaring onvoldoende houvast biedt voor een beoordeling van de aanvraag. Het college wijst een onafhankelijke adviesorganisatie aan voor de uitvoering van een medisch onderzoek.

Vervoersadvies formulier

Als bijlage treft u een vervoersadvies formulier aan. Hierop kan het advies door de betreffende commissie (zie hieronder) van de te bezoeken school worden ingevuld, over de reden waarom het vervoer voor uw kind noodzakelijk is. Als er een ambulante begeleider op de te bezoeken school aanwezig is, dient deze het vervoersadvies formulier in te vullen en te ondertekenen. Indien die niet aanwezig is, kan dit worden gedaan door 

 • de commissie van begeleiding;
 • een regionale verwijzingscommissie; 
 • of een permanente commissie leerlingenzorg. 

U dient er zorg voor te dragen dat dit advies wordt ingevuld. Wanneer bij inlevering van het aanvraagformulier  geen vervoersadvies van de betreffende commissie/begeleider is ingevuld/bijgevoegd, kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

Leerlingenvervoer kan verkregen worden naar de dichtstbijzijnde, toegankelijke school van de soort en de richting. Onder richting wordt verstaan: de godsdienstige of levensbeschouwelijke inslag van een school. Een onderwijskundige richting, bijvoorbeeld Jenaplan of Montessori-onderwijs, is geen reden om leerlingenvervoer toe te kennen. Als de aanvrager bezwaar heeft tegen het openbaar onderwijs of de richting van het onderwijs van dichterbij gelegen bijzondere scholen, moet een schriftelijke verklaring bij de aanvraag gevoegd worden.

Openbaar vervoer (met begeleiding)

Niet in aanmerking voor een openbaar vervoer vergoeding
Leerlingen die het speciaal (voortgezet)onderwijs bezoeken en zelfstandig kunnen reizen komen niet in aanmerking voor een vergoeding voor openbaar vervoer.

Vergoeding van de kosten van openbaar vervoer ten behoeve van een begeleider
Als leerling jonger is dan 9 jaar en afstand van woning naar school meer dan 6 km bedraagt
Ouders/verzorgers kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer ten behoeve van een begeleider als de leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt, jonger is dan negen jaar en de afstand van de woning naar de school meer dan 6 kilometer bedraagt. Aanvragers dienen dan wel aan te tonen dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken. Als een begeleider meer dan één leerling begeleidt, worden slechts voor één begeleider vervoerskosten vergoed.

Leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken

Voor de leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken, geldt tevens dat een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer verkregen kan worden ten behoeve van een begeleider. Ouders dienen dan wel aan te tonen dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken.
Hiervan kan sprake zijn als:

 • de handicap dan wel de leeftijd van de leerling begeleiding noodzakelijk maakt;
 • de leerling gedurende de rit met het openbaar vervoer één of meerdere keren moet overstappen op te gevaarlijke overstappunten en dit gezien de leeftijd van de leerling onverantwoord is;
 • de route van het uitstappunt van de bus naar de school te gevaarlijke punten kent en een adequate oplossing van deze gevaarlijke punten niet mogelijk is (bijv. verkeersbrigadiers, enz.

Aangepast vervoer (vervoer met taxi of taxibusje)

Ouders/verzorgers kunnen in aanmerking komen voor deze voorziening als:

 • de verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke handicap van de leerling aangepast vervoer vereist (ook als de aanvraag niet aan de gestelde kilometercriteria voldoet. Er is dan wel een verklaring nodig van ziekenhuis/behandelend specialist, maatschappelijk werk arts/psycholoog, psychiater, etc.)
 • de reistijd met openbaar vervoer meer dan 1,5 uur bedraagt (enkele reis) en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht (u dient dit aan te geven in een bijlage waarop u aangeeft: de totale reistijd van woning naar school en van school terug naar huis met de volgende specificaties: aantal minuten looptijd, wachttijd, reistijd en wachttijd bij school).
 • openbaar vervoer ontbreekt.

Weekeinde- en vakantievervoer

De noodzakelijke kosten verbonden aan weekeinde- en vakantievervoer worden vergoed als de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft met het oog op het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs. Als er andere redenen voor dit verblijf zijn, bijvoorbeeld, sociale of medische redenen, dan komen de kosten van het vervoer niet voor een vergoeding in aanmerking.

Wijzigingen doorgeven aan medewerker leerlingenvervoer gemeente Aa en Hunze

Aanvragers dienen wijzigingen gedurende het schooljaar, die van invloed zijn op de vervoersvoorziening of vervoersvergoeding, direct schriftelijk aan de gemeente doorgeven.

Hardheidsclausule

De verordening geeft het college de mogelijkheid om, in bijzondere gevallen (ten gunste van de ouders/verzorgers) af te wijken van de bepalingen die in de verordening staan. Wanneer u van mening bent dat er voor u sprake is van een bijzondere situatie, dan kunt u een beroep doen op de hardheidsclausule. Dit kunt u aangeven bij vraag 5 (specifieke omstandigheden).
N.b. aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.