Beleidskader zonne-energie

In de gemeente zijn er verschillende initiatieven voor de realisatie van fotovoltaïsche panelen(PV-panelen) op daken en grond.

In de duurzaamheidsvisie ‘Buitengewoon Duurzaam’ is de ambitie gesteld om de CO2 uitstoot in 2025 ten opzichte van 2010 te willen halveren. De visie is opgedeeld in vier thema’s. Eén van de vier thema’s binnen deze visie is: ‘Nieuwe energie’. 

Het opwekken van duurzame energie, door bijvoorbeeld zonnepanelen, speelt een belangrijke rol in het halen van de gestelde doelstelling in de duurzaamheidsvisie. Uitgangspunt voor de gemeente hierbij is, dat de realisatie van zonnepanelen geen afbreuk mag doen aan de waardevolle landschappen en ruimtelijke kwaliteit in Aa en Hunze.

Beleidskader Zonne-Energie    Opent als download naar een .pdf.