Wethouder Ivo Berghuis

Contactgegevens

e-mail: iberghuis@aaenhunze.nl

Eerste locoburgemeester
Vervanging door burgemeester

Portefeuilles

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Volkshuisvesting, woningbouw
 • Omgevingsvergunningen
 • Kern- en buurtgericht werken
 • Beheer openbare ruimte (onder andere wegen, groen, fietspaden)
 • Verkeer en vervoer
 • Accommodatiebeleid over dorpshuizen
 • Plattelands- en natuurontwikkeling
 • Landbouwbeleid met betrekking tot versterken landelijk gebied
 • Begraven en begraafplaatsen
 • Cultuurhistorie, cultureel erfgoed
 • RUD Drenthe (Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe)
 • Eerste loco-burgemeester

Projectportefeuille

 • Inwonersparticipatie / veranderende rol overheid
 • Leader Zuidoost Drenthe
 • Agenda voor de Veenkoloniën
 • Stuurgroep Hunze
 • Regio Deal voor het onderdeel wonen en coördinator
 • Cultuur podium Gieten
 • Uitvoeringsagenda woningbouw

Nevenfuncties