Besluitenlijst collegevergadering 6 februari

Tijd    9:00 - 13:00
Locatie    Commissiekamer
Aanwezig    A.W. Hiemstra (voorzitter), I. Berghuis, R.J. Heling, K. ten Brink, R.L.H. Schoonderbeek en M. Zwartsenburg

Agenda

Het college stelt de agenda ongewijzigd vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

RH.O  Erkenning particuliere school GROND - school voor Leven

Het college besluit:
1. Conform het bindend advies van de Inspectie van het Onderwijs de particuliere onderwijsvoorziening GROND – school voor leven PO en VO formeel te erkennen.
2. Een brief hierover ter informatie te zenden aan de gemeenteraad.

Toelichting:
Het college heeft besloten om de onderwijsvoorziening GROND – school voor leven in Rolde formeel te erkennen. Dit is een particuliere school voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs heeft een onderzoek naar de school uitgevoerd. De bevindingen van dit onderzoek zijn positief. Daarom heeft de Inspectie van het Onderwijs het bindend advies aan het college gegeven om deze onderwijsinstelling als school te beschouwen en te erkennen, zoals bedoeld in de Leerplichtwet.

KB.O  Evaluatie 'Samen maak je de route!' 

Het college besluit in te stemmen met het plan van aanpak voor de evaluatie "Samen maak je de route!"

Toelichting:
In 2018 heeft het college de denkrichting ‘Samen maak je de route!’ vastgesteld voor het sociaal domein. Samen maak je de route is een notitie die richting geeft aan de transformatie van het sociaal domein. Na 5 jaar heeft het college het voornemen om de denkrichting te gaan evalueren. Hierbij hopen we een antwoord te krijgen op de vragen welk effect ‘Samen maak je de route!’ heeft gehad voor onze inwoner en of de denkrichting toekomstbestendig is gezien de ontwikkelingen in het sociaal domein.

AHW.O   Reststof amfetamine in bio- / co-vergisters 

Het college besluit:
1. In te stemmen met de definitieve brief aan betrokken co-vergisters. 
2. In te stemmen met de definitieve brief aan de betrokken ministeries: LNV (NVWA), EZK, VWS, JenV en IenW. 
3. De provincie Drenthe te mandateren om de definitieve brief aan de betrokken ministeries mede namens het college van de gemeente Aa en Hunze te ondertekenen en te verzenden.