Besluitenlijst collegevergadering 30 januari

Datum    30-01-2024
Tijd    9:00 - 13:00
Locatie    Commissiekamer
Voorzitter    A.W. Hiemstra (voorzitter), R.J. Heling, K. ten Brink, R.L.H. Schoonderbeek en M. Zwartsenburg
Afwezig    I. Berghuis

Agenda

Het college stelt de agenda ongewijzigd vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

AWH.O Portefeuilleverdeling en vertegenwoordigingen in gemeenschappelijke regelingen en overige besturen

Het college besluit:
1. In verband met de benoeming van de heer R. Heling tot wethouder de portefeuilleverdeling (inclusief de vertegenwoordigende rollen in gemeenschappelijke regelingen en overige besturen) opnieuw vast te stellen conform de bij dit voorstel behorende bijlage.
2. De portefeuilleverdeling via de griffie ter kennis te brengen van de raad, te plaatsen op de gemeentelijke website en de besturen van de gemeenschappelijke regelingen te informeren.

AWH.O Aanpassen GR-en n.a.v. actualiseren Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde aanpassingen van de gemeenschappelijke regelingen GGD, Publiek Vervoer, Recreatieschap Drenthe en VRD.

RH.O Subsidieaanvraag SPES initiatief ‘Het nieuwe buitenspelen’ in Eexterveen

Het college besluit een subsidie van € 25.000 beschikbaar te stellen voor het initiatief 'het nieuwe buitenspelen' in Eexterveen vanuit budget leefbaarheidsfonds.

Sportvereniging SPES, Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen, obs de Kameleon, Stichting Kardeel en kinderopvang de Hasselbraam uit Eexterveen hebben de krachten gebundeld om een nieuw speel – en beweeggebied te realiseren voor alle inwoners van Eexterveen e.o. De verouderde tennisbaan wordt vervangen voor een multifunctioneel veld waar verschillende sporten beoefend kunnen worden, de jeu des boulesbaan wordt gerenoveerd en er worden nieuwe speeltoestellen geplaatst. Dit alles om sporten, bewegen en ontmoeting te stimuleren in een rookvrije omgeving. De gemeente Aa en Hunze stelt voor het realiseren van het speel -en beweeggebied een subsidie van € 25.000 beschikbaar vanuit het leefbaarheidsfonds.

KB.ORapport Brononderzoek Windpark DDMO

Het college besluit:
1. De conclusie van het Rapport Windpark De Drentse Monden en Oostermoer metingen geluidemissie voor kennisgeving aan te nemen.
2. De gemeenteraad schriftelijk te informeren over de conclusie van het rapport genoemd onder beslispunt 1.
3. De verenigingen Dorpsbelangen van Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond, Gieterveen en Nieuwediep te informeren over de publicatie van het rapport genoemd onder beslispunt 1.