Besluitenlijst collegevergadering 27 februari

Datum    27-02-2024
Tijd    9:00 - 13:00
Locatie    Commissiekamer
Aanwezig    A.W. Hiemstra (voorzitter), I. Berghuis, R.J. Heling, K. ten Brink, R.L.H. Schoonderbeek en M. Zwartsenburg

    
1    Agenda

Het college stelt de agenda ongewijzigd vast.

2    Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

3    Pilot Drents Voedselbos Loket

Het college besluit:
1. Vereniging Drentse Voedselbossen eenmalig een subsidie te verstrekken van € 20.000 voor 3 jaar voor uitvoering van de pilot Drents Voedselbos Loket.
2. De financiële bijdrage ten laste te brengen van het budget Klimaatmiddelen.

Toelichting:
College kent subsidie toe voor het inrichten van het loket voor een periode van drie jaar.

4    Ontwerpbestemmingsplan Bosweg 2 en 4 te Anloo

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen conform voorstel in te stemmen met de ‘Ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Anloo Dorp, Bosweg 2 en 4’.
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Anloo Dorp, Bosweg 2 en 4 (omvattende de toelichting, regels en verbeelding), in afwijking van het ter inzage gelegde ontwerp bestemmingsplan, conform voorstel ambtshalve aan te passen.
3. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Anloo Dorp, Bosweg 2 en 4”, met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.ANLOOBOSWEG24-VW01 overeenkomstig het opgestelde ontwerpbesluit gewijzigd vast te stellen.
4. De raad voor te stellen voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Toelichting:
Met de aanpassing wordt het mogelijk om een agrarische bedrijfsbestemming met de daarbij behorende agrarische bedrijfshallen te verwijderen van het perceel. Daarvoor komen een tweetal woningen terug. 

5    Pilot tiny houses locatie Markescheiding 

Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen van Dorpscoöperatie De Brug.
2. Het kavelpaspoort vast te stellen.
3. De gemeenteraad te informeren over het openstellen van de inschrijving en het kavelpaspoort.
4. De omwonenden via een (aangepaste) brief, aansluitend op de eerder verzonden brief, te informeren over de volgende stappen in het proces.
5. De eindredactie van de uitgaande brieven te mandateren aan wethouder Berghuis.

6    Deelname en locaties strategische laadpalen subsidieregeling 

Het college besluit:
1. In te stemmen met de deelname aan de subsidieregeling voor strategische laadpalen.
2. In te stemmen met de voorgestelde laadlocaties voor strategische laadpalen.

Toelichting:
Het verkrijgen van een subsidie, waarmee we kosteloos strategische laadpalen in de openbare ruimte kunnen plaatsen. Hiermee willen we een dekkend laadnetwerk realiseren om duurzame mobiliteit te bevorderen, elektrisch rijden te stimuleren voor inwoners en bezoekers, en bij te dragen aan lokale duurzaamheidsdoelstellingen en bredere klimaatuitdagingen.

7    Bestemmingsplan Nooitgedacht - Herziening Hof van Saksen 

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Nooitgedacht – Herziening Hof van Saksen, met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.HerzieningHvS-VA01 overeenkomstig het opgestelde ontwerpbesluit ongewijzigd vast te stellen.
2. De raad voor te stellen voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Toelichting: 
Op het Hof van Saksen is een klein perceel (de beoogde woonlocatie van de vorige eigenaar/beheerder) waar nog een woonbestemming op zit. Dit is echter geen beoogde locatie meer voor wonen, dus het perceel krijgt dezelfde recreatieve bestemming als de rest van Hof van Saksen.

8    Vernieuwde Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Het college besluit:
1. Met ingang van 1 mei 2024 een nieuwe Achtervangovereenkomst aan te gaan tussen de gemeente en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
2. Een ondertekende Achtervangovereenkomst te verzenden naar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Toelichting:
Het WSW staat borg voor de financieringen van woningbouwprojecten van woningcorporaties. Hiermee zorgt het WSW ervoor dat corporaties tegen zo laag mogelijke kosten financierbaar zijn. De achtervangovereenkomst tussen de gemeente en het WSW houdt in dat indien nodig het WSW een lening kan afsluiten bij de gemeente. Hier heeft het WSW landelijk nooit een beroep op hoeven doen. De ondertekende overeenkomst wordt vóór 31 maart 2024 verzonden naar het WSW.

9    Vaststelling Sturingsmonitor 2024

Het college besluit de raad, na verwerking van enkele wijzigingen in de Sturingsmonitor, voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van de in de Vooruitblik 2025 en in de Vergezichten benoemde onderwerpen.
2. Het Jaarverslag 2023 vast te stellen.
3. De huidige financiële uitgangspunten voor de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 te blijven hanteren.
4. In te stemmen met het starten van een verkenningstraject met betrekking tot ombuigingen richting de begroting 2026.
5. In de tweede helft van 2024 een werkconferentie te houden over het vergezicht 'Bestaanszekerheid'.
6. De eindredactie van de te verwerken tekstuele aanpassingen in de Sturingsmonitor te mandateren aan wethouder Ten Brink.

Toelichting: 
Het college heeft de Sturingsmonitor 2024 vastgesteld. Deze wordt nu ter vaststelling aangeboden aan de raad. De Sturingsmonitor bevat het Jaarverslag 2023, waarmee wordt teruggeblikt op de activiteiten van het afgelopen jaar. Ook wordt in de Sturingsmonitor ingegaan op actuele trends en ontwikkelingen. Mede op basis daarvan geeft de Sturingsmonitor een vooruitblik naar de voorgenomen activiteiten voor volgend jaar en daaropvolgende jaren. 
 
Wat actuele ontwikkelingen betreft wordt met name extra inzet voorzien op de thema’s van bestaanszekerheid en ruimtelijke schaarste. Ook wordt in de Sturingsmonitor vooruitgekeken naar de jaren 2026 en volgende, omdat vanaf 2026 (het zogenaamde “ravijnjaar”) de financiële positie van de gemeente naar verwachting zal verslechteren door teruglopende bijdragen vanuit het Rijk. Het college heeft hiervoor enkele scenario’s ontwikkeld en stelt de raad voor om te starten met een verkenningstraject met betrekking tot ombuigingen richting begroting 2026