Besluitenlijst collegevergadering 13 februari

Tijd    9:00 - 13:00
Locatie    Commissiekamer
Voorzitter    A.W. Hiemstra (voorzitter), I. Berghuis, R. Heling, K. ten Brink, R.L.H. Schoonderbeek en M. Zwartsenburg.

    
1    Agenda

Het college stelt de agenda ongewijzigd vast.

2    Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

3    Nieuwbouw buitendienst Rondkamp

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het budget voor de nieuwbouw buitendienstlocatie Rondkamp te verhogen met € 923.000,- en de extra kapitaallast ad € 32.305,- te dekken uit de budgetruimte structureel.
2. Hiertoe de 3de begrotingswijziging van de begroting 2024 vast te stellen.

Toelichting:
Door het samenvoegen van de buitendienst en de kernteams is een uitbreiding van de huisvesting noodzakelijk. Waar in eerste instantie gedacht werd aan verbouw van de huidige gebouwen aan de Oelenboom, is uiteindelijk gekozen voor nieuwbouw aan de Rondkamp in Gieten. Het beschikbare investeringskrediet is nog op basis van de verbouwplannen. Een bijstelling naar nieuwbouw heeft vooralsnog niet plaatsgevonden. Om hier invulling aan te geven stelt het college de gemeenteraad een verhoging van het investeringskrediet voor van € 923.000,-.

4 Schaapstreek 15 - Wijzigingsplan ''Bedrijf'' naar ''Wonen'' 

Het college besluit het wijzigingsplan ‘Eext, Schaapstreek 15’ vast te stellen.

Toelichting: 
College heeft het wijzigingsplan “Eext, Schaapstreek 15” vastgesteld. Het plan voorziet in de wijziging van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’, vanwege het feit dat dit perceel niet meer in gebruik is als bedrijf.

5    Wijzigingsplan Veenvoort 5 te Anderen 

Het college besluit, na enkele redactionele aanpassingen:
1. Het wijzigingsplan “Veenvoort 5 te Anderen” vast te stellen.
2. Het Onderhavig wijzigingsplan op basis van artikel 3.6, lid c. Wro gedurende zes weken ter inzage te leggen;
3. De bijbehorende brief te verzenden.

Toelichting:
Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming van ‘agrarisch – bedrijf’ naar ‘Wonen’ op de locatie Veenvoort 5 te Anderen. Het plan wordt ter inzage gelegd.

6    Model gedragscode Bollenteelt

Het college besluit met een brief schriftelijk te reageren op de brief van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe over het onderwerp 'Model gedragscode Bollenteelt"

Toelichting: 
Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft besloten dat het geen meerwaarde ziet in een op te stellen Drentse gedragscode voor de bollenteelt.

7    Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake Zeegserweg

Het college besluit de vragen van de fractie van CDA, na aanpassing van de voorgestelde antwoordbrief, schriftelijk te beantwoorden.