Besluitenlijst collegevergadering 9 januari

Tijd    9:00 - 13:00
Locatie    Commissiekamer

Aanwezig:    A.W. Hiemstra (voorzitter), I. Berghuis, K. ten Brink, R.L.H. Schoonderbeek en M. Zwartsenburg.
Afwezig: B. Luinge.

Agenda

Het college stelt de agenda ongewijzigd vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

KB.O Beantwoording raadsvragen D66 en GroenLinks camping de Warme Bossen in Schoonloo 

Het college besluit de vragen van de fractie van D66 en fractie van Groenlinks, na aanpassing van de voorgestelde antwoordbrief, schriftelijk te beantwoorden.

KB.O Plaatsing Ik zie je - plaquettes op bankjes 

Het college besluit:
1. In te stemmen met het plaatsen van Ik zie je-plaquettes op 21 bankjes in onze gemeente.
2. In te stemmen met communicatie over de Ik zie je-plaquettes en het thema zelfdoding en mentale gezondheid.

De gemeente Aa en Hunze ondersteunt de campagne van Stichting 113
Zelfmoordpreventie, waarbij bankjes in de openbare ruimte omgeturnd worden
tot zogenaamde ‘Ik zie je’-bankjes. Op 21 bestaande bankjes verdeeld over de
gemeente worden metalen plaatjes gemonteerd, welke aandacht vragen voor
zelfdoding. Op het plaatje staat de tekst 1KZ1EJ3 (Ik zie je) – Een goed gesprek
begint met iemand echt zien in combinatie met een QR-code die doorlinkt naar
de website van 113 zelfmoordpreventie. Met deze campagne wil de gemeente
het onderwerp mentale gezondheid en zelfdoding bespreekbaarder maken en
de bekendheid van 113 suïcidepreventie vergroten.

IB.O Beantwoording raadsvragen D66 Windmolens (Bespreekstuk)

Het college besluit de vragen van de fractie van D66, na aanpassing van de voorgestelde antwoordbrief, schriftelijk te beantwoorden.

KB.O Convenant Beschermd wonen maatschappelijk opvang 2024 (Hamerstuk)

Het college besluit:
1.    In te stemmen met de verlenging van het huidige samenwerkingsconvenant Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang voor 2024.
2.    In te stemmen met de werkwijze dat alle gemeenten in de regio Assen per 1 januari 2024 de indicatiestelling voor Beschermd Wonen en Thuiswonen+ voor hun inwoners zelf uitvoeren.
3.    In te stemmen met de aanvulling in artikel 8, lid 9 in het Samenwerkingsconvenant voor de tegemoetkoming personele uitvoeringskosten regiogemeenten.

Het college heeft het convenant beschermd wonen en maatschappelijke opvang
2024 vastgesteld. In dit convenant zijn de samenwerkingsafspraken
opgenomen tussen centrumgemeente Assen en de regiogemeenten in Noord,
Midden en Zuidwest Drenthe. Het idee erachter is dat de gemeenten dichter bij
hun eigen inwoners staan en veel meer zelf verantwoordelijk zouden moeten
zijn voor de voorzieningen Beschermd Wonen en de integrale aanpak van de
hulpbehoefte van inwoners.
In de regio Assen hebben de gemeenten zich de afgelopen jaren inhoudelijk en
processueel voorbereid op de landelijke doordecentralisatie. Nu de landelijke
doordecentralisatie is uitgesteld willen de gemeenten in 2024 doorgaan met de
ontwikkelingen en vanaf 1 januari 2024 zelf de aanvragen in behandeling
nemen. Voor onze gemeente voert Attenta deze taak uit.