Besluitenlijst collegevergadering 9 april

Locatie    Commissiekamer
Aanwezig    A.W. Hiemstra (voorzitter), I. Berghuis, R.J. Heling, K. ten Brink, R.L.H. 
Schoonderbeek en M. Zwartsenburg

Agenda

Het college stelt de agenda ongewijzigd vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

AWH.O Jaarprogramma Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2024 

Het college besluit:
1. Het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2024, na verwerking van een aantal wijzigingen, vast te stellen.
2. In te stemmen met de begeleidende brief voor de raad.
3. In te stemmen met de begeleidende brief voor Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.
4. De eindredactie van het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2024 te mandateren aan burgemeester Hiemstra.

Het college heeft het Vergunningverlening-, toezicht- en handhavings-uitvoeringsprogramma 2024 (VTH-programma) vastgesteld. Via het VTH-programma wordt inzichtelijk gemaakt welke activiteiten in 2024 zullen worden uitgevoerd op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving door Team Backoffice en de Omgevingsdienst Drenthe.

RH.O Grondprijzenbrief 2024 

Het college besluit:
1. De Grondprijzenbrief 2024 vast te stellen.
2. De Grondprijzenbrief 2024 te publiceren op de website van de gemeente.
3. In te stemmen met de voorgestelde brief om de raad te informeren over de Grondprijzenbrief 2024.

Jaarlijks stelt de gemeente Aa en Hunze de Grondprijzenbrief vast, in deze brief wordt bepaald wat grond kost/waard is. In 2024 is er onderzocht of de prijzen van 2023 nog steeds goed zijn. Uit
deze controle bleek dat de genoemde prijzen nog steeds kloppen. De prijzen blijven dus hetzelfde.

RH.O Beantwoording raadsvragen camping Warme Bossen D66 en GroenLinks 

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording, na verwerking van enkele redactionele wijzigingen in de brief.
2. De eindredactie van de brief te mandateren aan wethouder Heling.

KB.O Reactie op ontwerp Cultuurnota 2025-2028 provincie Drenthe

Het college besluit in te stemmen met voorgestelde reactie op de ontwerp-cultuurnota 2025-2028 van de provincie Drenthe.

AWH.O Herbenoemen commissieleden en aanpassing geschillenregeling 

Het college besluit:
1. In te stemmen met de (her)benoemingen van de leden van de geschillencommissie.
2. In te stemmen met de nieuwe regeling geschillencommissie.

Sinds de invoering van de WNRA per 1 januari 2020 en de cao gemeenten is de gemeente verplicht een geschillencommissie in te stellen. Voor de invoering van de WNRA konden medewerkers bezwaar indienen tegen personele besluiten van de gemeente op grond van de Algemene wet
bestuursrecht. Na de invoering van de WNRA is dit gewijzigd en is in de cao gemeenten bepaald over welke onderwerpen een medewerker een geschil kan voorleggen aan de geschillencommissie.
In 2020 heeft het college besloten een regionale geschillencommissie in te stellen. Deze commissie moet worden ingesteld om bij een geschil tussen de werknemer en de werkgever een advies uit te brengen over:
a. de toepassing van een functiewaarderingssysteem;
b. de uitvoering van een Van werk naar werk-traject;
c. de toepassing van een sociaal plan of statuut.

De zittende leden zijn herbenoemd en er is een plaatsvervangend voorzitter benoemd.

IB.O Brief Verklaring medewerking Collectief Particulier Opdrachtgever Anloo 

Het college besluit de brief 'Verklaring medewerking gemeente Aa en Hunze' te ondertekenen en te sturen aan de Collectief Particulier Opdrachtgever (CPO) Raatakkers Anloo.

Op 1 november 2022 heeft het college het ontwikkelperspectief Anloo Raatakkers vastgesteld. In dit ontwikkelperspectief zijn de kaders voor de woningbouwlocatie vastgelegd waarbinnen een CPO het gebied mag ontwikkelen. Voor de realisatie van woningbouw op deze locatie wil CPO Raatakkers Anloo de subsidie “Collectieve wooninitiatieven” aanvragen bij de provincie Drenthe. Met behulp van deze subsidie kan de CPO een CPO-begeleider aanstellen en kunnen ze volgende stappen in het proces zetten. Eén van de voorwaarden om voor deze subsidie in aanmerking te komen is dat de gemeente een verklaring van medewerking af moet geven.

KB.O Nota reserves & voorzieningen 2024 

Het college besluit de nota reserves & voorzieningen 2024  ter beoordeling voor te leggen aan de auditcommissie.

Verschillende onderdelen van het financieel beleid hebben periodiek actualisatie nodig om te kunnen blijven voldoen aan wettelijke vereisten en de ontwikkelingen op financieel gebied. Deze nota vervangt de nota reserves & voorzieningen uit 2015. De gemeentelijke regels voor reserves en voorzieningen zijn hiermee geactualiseerd. Reserves en voorzieningen maken onderdeel uit van de begroting, jaarrekening en tussenrapportages.