Besluitenlijst collegevergadering 5 maart

Datum 05-03-2024

Tijd    9:00 - 13:00
Locatie    Commissiekamer
Aanwezig    A.W. Hiemstra (voorzitter), I. Berghuis, R.J. Heling, K. ten Brink, R.L.H. Schoonderbeek en M. Zwartsenburg

Agenda

Het college stelt de agenda ongewijzigd vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

AW.O    Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027

Het college besluit, na verwerking van een enkele wijziging, de raad voor te stellen het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027 vast te stellen.

1 keer per 4 jaar stelt de gemeenteraad een Integraal Veiligheidsbeleid vast. In dat beleid worden de prioriteiten genoemd waar de gemeente zich samen met onder andere de politie op richt. Voor 2024-2027 zijn dat: Ondermijning, Zorg en Veiligheid, Digitale Veiligheid en Verkeersveiligheid.

IB.O Tijdelijke subsidie beheer MFC de Spil Gasselternijveen

Het college besluit:
1.    Een tijdelijke subsidie beschikbaar te stellen van € 30.000 aan het bestuur van MFC de Spil in Gasselternijveen, zodat de contracten van de huidige beheerders voorlopig met 12 maanden kunnen worden verlengd tot 1 mei 2025.
2.    De financiële consequenties van dit besluit te verwerken in de bestuursrapportage 2024.
3.    Het bestuur van MFC de Spil met de aangepaste brief te informeren.
In 2022 heeft het bestuur van MFC de Spil in Gasselternijveen een eenmalige subsidie ontvangen voor uitbreiding van het beheer. Het bestuur stelt in haar plan van aanpak dat het beheer van MFC de Spil niet binnen het oorspronkelijke uitgangspunt van 20 uur coördinerend beheer met vrijwilligers kan worden uitgevoerd. Het college heeft besloten om inzet van extra beheer nog eenmaal te verlengen met een eenmalige subsidie van € 30.000 voor 12 maanden.

IB.O Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks inzake wet voorkeursrecht Annen

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording, na verwerking van enkele redactionele wijzigingen in de brief.

IB.O  Realisatie twee-onder-één kap woning perceel Kampstraat 23 en 25 Eext (uitgebreide procedure)

Het college besluit:
1. De bijbehorende ruimtelijke onderbouwing conform voorstel vrij te geven voor overleg met instanties.
2. De raad voor te stellen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het tijdelijke omgevingsplan (bestemmingsplan Eext) ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor realisatie van een twee-onder-één-kap woning op het perceel Kampstraat 23/ 25 in Eext.

Het college brengt een aanvraag voor de realisatie van een bouwvlak ten behoeve van een twee-onder-één-kap-woning in procedure. Daarbij wordt afgeweken van de in het geldende bestemmingsplan opgenomen bouwregels, die voorschrijven dat bebouwing binnen een bouwvlak dient te worden gerealiseerd. De eerste fase van de procedure houdt in dat er overleg met
overheidsinstanties plaatsvindt en dat de raad wordt verzocht om een ‘ontwerp verklaring van geen bedenkingen’ af te geven.

RH.O  Afhandeling motie AED/reanimatiecursus

Het college besluit:
1. Het voornemen te hebben een financiële tegemoetkoming beschikbaar te stellen voor maatschappelijke organisaties die AED’s onderhouden, instandhouden en reanimatie trainingen organiseren.
2. Hiervoor per jaar € 250,- per actieve AED te subsidiëren.
3. De financiële consequenties hiervan als structurele last te verwerken in de bestuursrapportage 2024 die voor vaststelling wordt voorgelegd aan de raad.
4. De raad te informeren met een aangepaste brief.
5. De eindredactie van de uitgaande brief te mandateren aan wethouder Heling.

Het college heeft het voornemen om in de tweede helft van 2024 een subsidie in te voeren van € 250,-/jaar per actieve AED. De subsidie komt beschikbaar voor maatschappelijke organisaties die alles omtrent een AED in hun dorp of buurt organiseren, zoals onderhoud, vervanging en trainingen. 

Door particulier initiatief en zelfredzaamheid is de afgelopen jaren een goed netwerk van AED’s tot stand gekomen en hiermee zijn de overlevingskansen van slachtoffers van hartfalen vergroot. Het college gaat tijdens de raadsvergadering van 22 juni voorstellen om hiervoor jaarlijks een budget van € 22.500,- beschikbaar te stellen. De aanleiding voor dit voorstel is een motie van GroenLinks in de raadsvergadering van 9 november 2023.

RH.O Begroting 2024 Stichting PrimAH

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de begroting 2024 van stichting PrimAH.
2. De stukken na verwerking van een enkele aanpassing in het raadsvoorstel ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. In dit kader wordt de gemeenteraad de begroting van de Stichting Primair Openbaar Onderwijs Aa en Hunze ter kennisname aangeboden.

RH.O Verzoek om toelichting op stand van zaken verdubbeling N34

Het college besluit:
1. De provincie te verzoeken de raad te informeren over de schetsontwerpen en eerste resultaten van de milieueffectrapportage van de vier varianten van de fly-over.
2. In te stemmen met de voorgestelde brief waarbij uitvoering wordt gegeven aan de motie van 12 oktober jongstleden.

Het college verzoekt de provincie Drenthe de raad van de gemeente Aa en Hunze actief te betrekken in het verdere verloop van het planproces. En op korte termijn onze raad te informeren over de stand van zaken van de fase waarin de uitwerking van het project zich nu bevindt.

KB.O Evaluatie NMD-samenwerking

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het evaluatierapport van NMD-samenwerking.
2. Het evaluatierapport ter kennisneming te versturen aan de gemeenteraad met de voorgestelde raadsbrief.

De NMD-gemeenten werken sinds 2014 samen op het gebied van inkoop van ondersteuning op basis van de Jeugdwet en Wmo. Na een periode van voorbereiding is in maart 2022 de NMD-samenwerking formeel gestart. Afgesproken is dat dat deze nieuwe vorm van samenwerken geëvalueerd zou worden. Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau Berenschot.
Uit het rapport blijkt dat de huidige samenwerking in de basis robuust is en er de afgelopen periode vooruitgang is geboekt. Het advies is om de inhoudelijke ambitie verder te bestendigen en te blijven investeren in de samenwerking.

KB.O   Aanpak verduurzaming voor woningen Groningen en Noord-Drenthe - Nij Begun (maatregel 28 en 29)

Het college besluit:
1. In te stemmen met de uitgangspunten uit de notitie isolatieaanpak Groningen Noord-Drenthe zijnde:
    a) Woningeigenaren in het versterkingsgebied krijgen 100%     vergoeding (inclusief ISDE) voor isolatiemaatregelen die nodig zijn om     te voldoen aan de standaard voor woningisolatie, tot aan een     investeringsbedrag van € 40.000. Hiernaast is er €1.000 beschikbaar     voor afwerkingskosten zoals schilderwerk.
    b) Kwetsbare woningeigenaren (tot aan 140% WML) krijgen 100%     vergoeding (inclusief ISDE) voor isolatiemaatregelen die nodig zijn om     te voldoen aan de standaard voor woningisolatie, tot aan een     investeringsbedrag van € 40.000. Hiernaast is er €1.000 beschikbaar     voor afwerkingskosten zoals schilderwerk.
    c) De overige woningeigenaren in Groningen en Noord-Drenthe     hebben recht op in ieder geval 50% subsidie (inclusief ISDE) van de     totale     investeringssom, voor isolatiemaatregelen die nodig zijn om te     voldoen aan de standaard voor woningisolatie, tot aan een     investeringsbedrag van €40.000.
    d) Bewoners kunnen met terugwerkende kracht vanaf 25 april 2023     hierop     aanspraak maken. 
    e) Het versterkingsgebied is afgebakend zoals weergegeven op de     voorgestelde kaart.
    f) De voortgang van voorliggend pakket wordt – in de bredere context     van ‘de Staat van Groningen’ – gemonitord in een regulier gesprek     (tweemaal per jaar) tussen Rijk en Regio.
    g) Naast deze inzet op isolatie wordt ook gezamenlijk gewerkt aan de     randvoorwaarden die nodig zijn voor de stap naar aardgasvrij. Het     gaat onder andere om de ontwikkeling van collectieve     warmtevoorzieningen. Met de verantwoordelijke partijen wordt er     daarnaast gewerkt aan de vergroting van de netcapaciteit zodat de     overstap naar elektrisch verwarmen mogelijk gemaakt kan worden.
2. De gemeenteraad middels voorgestelde brief te informeren over de verduurzamingsaanpak Nij Begun.
3. Kennis te nemen van de financiële onderbouwing.
4. Kennis te nemen van het bijbehorende communicatieplan.

IB.O  Bestemmingsplan Grolloo, Holland International Blues Festival

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Grolloo – Holland International Blues Festival”, met planidentificatienummer ‘NL.IMRO.1680.BUIGROSCHN-VB01’ overeenkomstig voorgesteld ontwerpbesluit ongewijzigd vast te stellen.
2. De raad voor te stellen om de reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Grolloo – Holland International Blues Festival’ vast te stellen.
3. De raad voor te stellen om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

De Raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan “Grolloo – Holland International Blues Festival” gewijzigd vast te stellen. Dit bestemmingsplan voorziet in het planologisch mogelijk maken van het jaarlijks terugkerend blues festival in Grolloo.

RH.O Jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid

Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragenlijst 'jaarverantwoording onderwijsachterstandenbeleid'.

Jaarlijks verantwoordt de gemeente haar inzet op onderwijsachterstandbeleid 
aan de inspectie van het Onderwijs. Het college heeft ingestemd met de verantwoording over 2023.

KB.O  Verlenging externe begeleiding Kansrijke Start

Het college besluit:
1. De externe begeleiding van Kansrijke start door Impology voort te zetten.
2. Dit te bekostigen vanuit GALA via de brede SPUK, onderdeel Kansrijke Start.
3. De voorgestelde brief te versturen naar Impology.

De eerste 1.000 dagen (incl. de zwangerschap) kunnen voor aanstaande ouders erg stressvol zijn als er problemen zijn op bijvoorbeeld financieel, sociaal, medisch of persoonlijk gebied. Dit is niet goed voor de ontwikkeling van het (ongeboren) kind. Via Kansrijke Start wil de gemeente Aa en Hunze zorgen voor een goede start voor ieder kind. Om dit te realiseren ondersteunt Impology de gemeente als externe onafhankelijke project(bege)leider. De afgelopen jaren is er op een prettige manier samengewerkt en zijn er mooie resultaten bereikt. Het college heeft daarom besloten om de ondersteuning voort te zetten in 2024.