Besluitenlijst collegevergadering 26 maart

Tijd    9:00 - 13:00
Locatie    Commissiekamer
Aanwezig    A.W. Hiemstra (voorzitter), I. Berghuis, R.J. Heling, K. ten Brink, R.L.H.  Schoonderbeek en M. Zwartsenburg 

Agenda

Het college stelt de agenda ongewijzigd vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

IB.O Subsidieverzoek Leefbaarheidsfonds MFC Annerveenschekanaal voor aanpassing keuken 

Het college besluit:
1. Een eenmalige subsidie beschikbaar te stellen aan MFC De Badde in Annerveenschekanaal van € 8.500 voor het aanpassen van de keuken van het MFC.
2. Bovenstaand bedrag te dekken uit het budget groot Leefbaarheidsfonds.
3. De brief aan MFC De Badde in Annerveenschekanaal over het genomen besluit, na verwerking van enkele aanpassingen, vast te stellen en te verzenden. 
4. De eindredactie van de uitgaande brief aan wethouder Berghuis te mandateren.

IB.O Afhandeling motie ashoogteverhoging kleine windmolen 

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de inhoud en het proces van de pilot voor verhoging van de ashoogte voor kleine windmolens van 15 naar 25 meter van de gemeenten De Wolden, Midden Drenthe, Hoogeveen en Westerveld. En de uitkomsten hiervan met belangstelling te volgen.

2. De raad met de voorgestelde brief te informeren over de uitkomsten van het onderzoek of deelname aan de lopende pilot asverhoging van kleine windmolens mogelijk is.

IB.O Vaart 7 en 11 - Planologische procedure 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de aanvulling op de toelichting van het bestemmingsplan “Vaart 7 en 11 Gasselternijveen".
2. In te stemmen met het voorgestelde bestemmingsplan “Vaart 7 en 11 Gasselternijveen”.
3. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Vaart 7 en 11 Gasselternijveen” vast te stellen.
4. Het besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai vast te stellen.

Het college heeft besloten het bestemmingsplan “Vaart 7 en 11
Gasselternijveen ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Vaart 11 is het perceel van het voormalige gemeentehuis van de gemeente Gasselte. Het bestemmingsplan dat wordt voorgelegd voorziet in de realisatie van 7 wooneenheden op het adres Vaart 11.

IB.O Beantwoording brief dorpscontactpersonen

Het college besluit, na enkele redactionele aanpassingen in de brieven, in te stemmen met de brieven en deze te versturen

Een aantal dorpsbelangenverenigingen hebben vragen gesteld over de wijze
van organiseren van de dorpscontactpersonen. Het college heeft besloten
deze vragen per brief te beantwoorden.

KB.O Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over verordening bekostiging leerlingenvervoer 

Het college besluit
1. In te stemmen met de beantwoording, na verwerking van enkele redactionele wijzigingen in de brief.
2. De eindredactie van de brief te mandateren aan wethouder ten Brink.

KB.O Pilot Stalking

Het college besluit in te stemmen met de incidentele financiering van € 1.530 aan het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe ten behoeve van de inzet van een procescoördinator voor de pilot Stalking.

In Drenthe registreert de politie jaarlijks ongeveer 300 situaties van stalking. De gevolgen voor de slachtoffers van stalking kunnen groot zijn. De politie, Veilig Thuis Drenthe en het Zorg- en Veiligheidshuis werken samen in stalkingszaken. Om de samenwerking in de keten verder te verbeteren en te optimaliseren wordt een tijdelijke procescoördinator ingezet. Het college heeft besloten een financiële bijdrage van € 1.530 te verstrekken voor inzet van deze procescoördinator.

AWH.O Verkiezingen 2024 

Het college besluit in te stemmen met het tellen van de stembiljetten met een Centrale Stemopneming (CSO) voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 6 juni 2024.

Aa en Hunze gaat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni via Centrale Stemopneming (CSO) de stemmen tellen. Dit betekent dat op de verkiezingsdag na het sluiten van de stembureaus de stemmen alleen op partij niveau worden geteld. De dag erna worden alle stemmen zowel op partij niveau als op kandidaatsniveau geteld. Deze manier van stemmen tellen bevordert een betrouwbare uitslag doordat het beter te controleren is en de eventueel gemaakte telfouten er makkelijker uit kunnen worden gehaald.