Besluitenlijst collegevergadering 23 april

Datum    23-04-2024
Tijd    9:00 - 13:00
Locatie    Commissiekamer
Aanwezig    A.W. Hiemstra (voorzitter), I. Berghuis, R.J. Heling, K. ten Brink, R.L.H. Schoonderbeek en M. Zwartsenburg

Agenda

Het college stelt de agenda gewijzigd vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

1 Beantwoording vragen integraal veiligheidsbeleid

Het college besluit:
1. In te stemmen met de raadsbrief, na verwerking van een aantal tekstuele wijzigingen. 
2. De eindredactie van de uitgaande brief te mandateren aan burgemeester Hiemstra.

2  Gedragscode Soortbescherming Gemeenten 

Het college besluit:
1. Zich te committeren aan de toepassing van de Gedragscode Soortbescherming Gemeenten (Stadswerk, 2023).
2. De ‘Leidraad Gedragscode Soortbescherming Gemeenten - Gemeente Aa en Hunze’ vast te stellen.

Toelichting: 
Om invulling te kunnen geven aan het wettelijk verplichte zorgvuldig handelen met betrekking tot flora en fauna, is het van belang dat de inzet van de Gedragscode Soortbescherming Gemeenten (Stadswerk, 2023) vastgesteld wordt. Door te werken volgens de Gedragscode Soortbescherming Gemeenten houdt de gemeente zich aan de Omgevingswet en wordt de biodiversiteit behouden en hersteld.

3 Bestemmingsplan Eexterkoele en Hondsrug 

Het college besluit:
1. In te stemmen met de lijst ‘Ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan’.
2. In te stemmen met de voorgestelde reactienota op de zienswijzen, na verwerking van enkele tekstuele aanpassingen.
3. De raad voor te stellen in te stemmen met de lijst ‘Ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan’.
4. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Buitengebied – Eexterkoele en Hondsrug’, in afwijking van het ter inzage gelegde ontwerp bestemmingsplan, ambtshalve aan te passen zoals voorgesteld.
5. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Buitengebied – Eexterkoele en Hondsrug”, overeenkomstig voorgesteld ontwerpbesluit gewijzigd vast te stellen.
6. De raad voor te stellen voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.
7. De eindredactie van de stukken te mandateren aan wethouder Heling.

Toelichting: 
Het college heeft ingestemd om het bestemmingsplan ‘Buitengebied – Eexterkoele en Hondsrug’ aan de raad ter vaststelling aan te bieden. Het bestemmingsplan zelf voorziet in de transformatie van De Eexterkoele. Op dit park is het momenteel toegestaan om in ongeveer de helft van alle recreatiewoningen permanent te verblijven. Met de aanpassing wordt dit voor de overige recreatiewoningen ook toegestaan. Daarnaast voorziet het plan in een uitbreiding van recreatiepark De Hondsrug. Tussen De Eexterkoele en De Hondsrug wordt een landschappelijke strook gerealiseerd.

4 Voorstel subsidiëring festivals en evenementen 2024

Het college besluit:
1. Een subsidie van € 13.000,- toe te kennen aan Festival der Aa voor 2024.
2. Een subsidie van € 10.000,- toe te kennen aan CH Eext voor 2024.
3. Beide organisatoren met de voorgestelde brieven te informeren.

Toelichting:
Het college heeft besloten om ook dit jaar een subsidie toe te kennen aan het Festival der Aa en het CH Eext. Beide evenementen vormen een goede aanvulling op het culturele en sportieve aanbod in Aa en Hunze en trekt veel publiek naar de gemeente.

5    Ondertekenen intentieverklaring Stichting Oranje Advies

Het college besluit wethouder Ten Brink te mandateren voor het ondertekenen van de intentieverklaring.

Toelichting:
Stichting Oranje Advies lanceert op 23 april een systeem dat een oplossing kan bieden voor netcongestie. Om dit systeem in de praktijk te brengen gaat de stichting in het najaar van 2024 starten met een aantal pilots in verschillende gemeenten in het land. Zij hebben het aanbod gedaan om ook een pilot in onze gemeente te starten. Door de intentieverklaring te ondertekenen onderschrijven we het idee van de stichting en kunnen we een vooronderzoek starten naar de haalbaarheid van een pilot in Aa en Hunze. Het college heeft besloten om deze intentieverklaring te ondertekenen voor de mogelijke deelname aan een pilot.