Besluitenlijst collegevergadering 19 maart

Datum    19-03-2024
Tijd    9:00 - 13:00
Locatie    Commissiekamer
Aanwezig    A.W. Hiemstra (voorzitter), I. Berghuis, R.J. Heling, K. ten Brink, R.L.H. 
Schoonderbeek en M. Zwartsenburg

Agenda

Het college stelt de agenda ongewijzigd vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

AWH.O Raadsbrief nieuwbouw buitendienst locatie Rondkamp naar aanleiding van de raadsvergadering 7 maart 2024 

Het college besluit:
1. In te stemmen met de raadsbrief, na verwerking van een aantal aanpassingen.
2. De eindredactie van de uitgaande brief te mandateren aan burgemeester Hiemstra.

AWH.O Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over Papenvoort school

Het college besluit
1. In te stemmen met de beantwoording, na verwerking van een redactionele wijziging in de brief.
2. De eindredactie van de brief te mandateren aan burgemeester Hiemstra.

IB.O Vaststelling facet bestemmingsplan “Aa en Hunze, Kruimelgevallen” 

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de ‘reactienota zienswijzen facet bestemmingsplan “Aa en Hunze, Kruimelgevallen”.
2. De toelichting, regels en verbeelding, in afwijking van het ontwerp facet bestemmingsplan “Aa en Hunze, Kruimelgevallen”, zoals dat ter inzage heeft gelegen, aan te passen overeenkomstig de ‘reactienota zienswijzen facet bestemmingsplan “Aa en Hunze, Kruimelgevallen”.
3. De bijgevoegde lijst ‘Ambtshalve aanpassingen facet bestemmingsplan “Aa en Hunze, Kruimelgevallen” vast te stellen.
4. De toelichting en regels, in afwijking van het ter inzage gelegde ontwerp facet bestemmingsplan “Aa en Hunze, Kruimelgevallen”, ambtshalve aan te passen volgens bijlage ‘Ambtshalve aanpassingen facet bestemmingsplan “Kruimelgevallen Aa en Hunze”’.
5. Het facet bestemmingsplan “Aa en Hunze, Kruimelgevallen”, zoals deze vervat is in toelichting en regels, overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit gewijzigd vast te stellen.
6. Voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Het college stelt voor om het facet bestemmingsplan “Aa en Hunze, Kruimelgevallen” ter vaststelling aan de raad aan te bieden. Op het moment van invoering van de Omgevingswet (1-1-2024) zijn de juridische mogelijkheden van de zogenaamde ‘kruimelregelingen’ vervallen. Om de mogelijkheden hiervoor voor onze inwoners (op een zo eenvoudig mogelijke planologische wijze) te behouden, is een facet-bestemmingsplan opgesteld, gebiedsdekkend over de gemeente. Dit met het doel om bepaalde aanvragen makkelijker en sneller te kunnen afhandelen voor onze inwoners.

IB.O Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over erfmolens 

Het college besluit
1. In te stemmen met de beantwoording, na verwerking van een redactionele wijziging in de brief.
2. De eindredactie van de brief te mandateren aan wethouder Berghuis.

RH.O Second opinion over advies Plangebied Zeegserweg in Schipborg 

Het college besluit:
1. De ontvangen bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde onderzoeken in het kader van de motie 'Plangebied Zeegserweg Schipborg'  aan de raad toe te sturen, met een aangepaste begeleidende brief.
2. De ontvangen bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde onderzoeken in het kader van de motie 'Plangebied Zeegserweg Schipborg'  aan derde belanghebbenden toe te sturen met een aangepaste begeleidende brief.
3. De eindredactie van de begeleidende brieven te mandateren aan wethouder Heling.

RH.O  Lokale klimaatadaptatiestrategie 

Het college besluit de raad voor te stellen de Lokale klimaatadaptatiestrategie vast te stellen.

Het klimaat verandert en dat is merkbaar. Nederland krijgt steeds meer te maken met piekbuien, langdurige neerslag en zowel drogere als hetere zomers. Dit zorgt steeds meer voor wateroverlast, waterschade, bodemdaling, droogte- en hitteproblemen. Daarom is het nodig om onze leefomgeving aan te passen. Om de nadelige gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken heeft het college een Lokale Klimaatadaptatiestrategie (LAS) vastgesteld. De LAS moet ervoor zorgen dat Aa en Hunze in 2050 klimaatbestendig is. De LAS wordt nu voorgelegd aan de raad.

KB.O Duurzaamheidsvisie 2024

Het college besluit de raad voor te stellen de Duurzaamheidsvisie 2024
vast te stellen.

Het college legt de Duurzaamheidsvisie Aa en Hunze voor besluitvorming voor aan de raad. De actualisering van de Duurzaamheidsvisie biedt antwoord op de vraag: wat vinden wij lokaal belangrijk als het gaat om duurzaamheid in de gemeente Aa en Hunze? Dit doen we aan de hand van zes thema’s: grootschalige opwek van duurzame energie, warmtetransitie, duurzame mobiliteit, circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. In de Duurzaamheidsvisie kijken we naar wat er speelt, wat we al doen en wat onze lokale ambitie is. 

KB.O Deelname pilot onderwijs-zorgarrangement UnIQ 

Het college besluit:
1. Deel te nemen aan de pilot onderwijs-zorgarrangement UnIQ voor de periode tot en met juli 2025. 
2. Hiervoor maximaal €13.030 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit het jeugdbudget van het sociaal domein. 
3. De zorg in te kopen bij Yorneo en deze inkoop uit te laten voeren door de NMD-samenwerking. 
4. Wethouder ten Brink te mandateren van het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst onderwijs-zorgarrangement UnIQ.

Het basisonderwijs staat voor de uitdaging om passend aanbod te creëren voor (hoog)begaafde leerlingen met extra sociaal-emotionele uitdagingen. Dit om te voorkomen dat zij thuis komen te zitten en ontwikkelingsachterstanden oplopen. Gemeente Aa en Hunze heeft daarom in samenwerking met de gemeenten Assen, Noordenveld en Tynaarlo een inclusief onderwijs- en zorgaanbod ontwikkeld voor deze specifieke doelgroep. Een UnIQ-groep op de Aventurijn, een school voor speciaal basisonderwijs in Assen. Het college heeft besloten voor uitvoering van een pilot met dit nieuwe aanbod en financiële middelen beschikbaar te stellen.

KB.O Vaststellen besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN t.b.v. Gemeentelijke Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen 

Het college besluit het 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN ten behoeve van de Gemeentelijke Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen' vast te stellen.

Op 3 april start de eerder vastgestelde gemeentelijke subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen. De uitvoering van deze regeling is belegd bij het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (DB-SNN). Om uitvoering door SNN mogelijk te maken, verleent het college mandaat, volmacht en machtiging aan het DB-SNN.

Het doel van de Gemeentelijke Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen is om minderdaadkrachtige woningbezitters die aan de slag willen met isolatie van de eigen woning extra financiële ondersteuning te bieden. De communicatie over deze regeling wordt gezamenlijk met alle Drentse gemeenten opgepakt. 

KB.O Uitvoeringsovereenkomst 2024 GKB 

Het college besluit:
1. In te stemmen met ‘Uitvoeringsovereenkomst 2024 GKB gemeente Aa en Hunze’.
2. Kennis te nemen van bijbehorende ‘Begroting 2024 Aa en Hunze’.
3. Kennis te nemen van ‘Tarieven overzicht DVO 2024’, dat als basis dient voor de begroting en uitvoeringsovereenkomst.

Op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening aan inwoners aan te bieden. De uitvoering hiervan wordt voor Aa en Hunze verzorgd door de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). Dit is vastgelegd in de Raamovereenkomst GKB 2022. In de jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst wordt opgenomen welke diensten de gemeente afneemt, welke vergoeding hier tegenover staat, welke periode dit betreft en welke voorwaarden er aan het voortzetten/beëindigen van de overeenkomst zitten. Het college heeft besloten om de uitvoeringsovereenkomst 2024 te ondertekenen en hiermee de diensten van GKB te verlengen.