Besluitenlijst collegevergadering 16 april

Tijd    9:00 - 13:00
Locatie    Commissiekamer
Aanwezig    A.W. Hiemstra (voorzitter), I. Berghuis, R.J. Heling, K. ten Brink, R.L.H. 
Schoonderbeek en M. Zwartsenburg

Agenda

Het college stelt de agenda ongewijzigd vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

AWH.O Plan van aanpak implementatie Wet open overheid 

Het college besluit het plan van aanpak voor implementatie van de Wet open overheid vast te stellen.
Sinds 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) van kracht. In de wet is vastgelegd dat bestuursorganen, waaronder gemeenten, documenten in verschillende categorieën actief openbaar moeten gaan maken. Dit wordt gefaseerd ingevoerd. Daarnaast is in de wet vastgelegd dat inwoners
gemeenten ook kunnen vragen documenten openbaar te maken met een Woo – verzoek. De bedoeling van de wet is dat inwoners meer inzicht krijgen in hoe besluiten tot stand zijn gekomen. Dit moet bijdragen aan een transparante en open overheid. Het college heeft het plan van aanpak voor implementatie van de Woo vastgesteld. Op 25 april wordt de gemeenteraad hierover ook
bijgepraat in een informerende bijeenkomst.

IB.O Kerkenvisie Aa en Hunze

Het college besluit:
1. De Kerkenvisie Aa en Hunze april 2024 vast te stellen.
2. Met de voorgestelde vervolgstappen in te stemmen.
3. In aanloop naar de omgevingsvisie de status van nog niet beschermde kerkgebouwen te bezien en te bepalen in hoeverre een andere status noodzakelijk en/of wenselijk wordt geacht. 
4. De raad per brief te informeren over de kerkenvisie, na verwerking van enkele tekstuele wijzigingen in de brief.
5. De eindredactie van de brief te mandateren aan wethouder Berghuis.

Het college heeft de Kerkenvisie Aa en Hunze vastgesteld. Doel van het opstellen van deze visie was inzicht krijgen in hoeverre de (landelijke) problematiek van instandhouding van kerken ook in Aa en Hunze aan de orde is. Gebleken is dat er op dit moment geen sprake is van concrete bedreigingen. Wel is naar voren gekomen dat de gemeente ondersteuning kan bieden aan kerkbesturen. En dat kerken een belangrijke rol spelen in de betreffende dorpen en onlosmakelijk verbonden zijn met deze dorpen.

RH.O  Integraal Ruimtelijk Plan Bloemakkers

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de werkwijze om te komen tot een integraal ruimtelijk plan voor bedrijventerrein de Bloemakkers.
2. De raad per brief te informeren over de uitvoering van de motie 'Groene Bedrijventerreinen' en de voortgang van de pilot Bloemakkers.
Bloemakkers te Gieten was één van de zes pilots van Toekomstbestendige Bedrijventerreinen van de Regiodeal. Het doel van de pilot was om een visie (in de vorm van een uitvoeringsplan) op te stellen in samenspraak met ondernemers. Het college heeft in de vergadering van 14 november het “Uitvoeringsplan Bloemakkers Toekomstbestendig” vastgesteld. Het opstellen van een integraal ruimtelijk plan is hier onderdeel van. Hierin worden de ontwikkelmogelijkheden voor parkeren, de verkeersveiligheid, de aanleg van eventuele fiets- en wandelpaden en vergroening van het bedrijventerrein Bloemakkers opgenomen. En wordt een inschatting gemaakt van de benodigde investering voor de realisatie van dit plan. Het college heeft kennis genomen van de werkwijze om te komen tot het ruimtelijk plan. 

RH.O Herijking beleid verblijfsaccommodaties gemeente Aa en Hunze 

Het college besluit:
1. In te stemmen met het plan van aanpak voor het herijken beleid verblijfsaccommodaties.
2. De raad per brief te informeren over het plan van aanpak.
Het college heeft ingestemd met het plan van aanpak om het beleid over verblijfsaccommodaties te herijken. Dit betekent dat we het bestaande beleid zoals onderdelen van het “Toeristisch beleid 2016-2019” en de beleidsnotitie ‘Bed and Breakfast’ gaan beoordelen en optimaliseren als dit nodig is. Zo sluiten we aan bij trends en ontwikkelingen in de toeristische- en recreatiesector. Het plan van aanpak beschrijft het belang van participatie, welke doelgroepen we uitnodigen en op welke momenten we advies uitbrengen.

KB.O Evaluatie en herijking armoedebeleid 

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen de nota armoedebeleid vast te stellen, na verwerking van enkele tekstuele wijzigingen in het raadsvoorstel.
2. In te stemmen met de reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein, na verwerking van enkele tekstuele aanpassingen.

Het college heeft ingestemd met de nota armoedebeleid 2024-2028. Het doel van het armoedebeleid is dat al onze inwoners mee kunnen doen en de gevolgen van armoede zoveel mogelijk te verzachten. Om deze nota te kunnen maken, is uitgebreid gesproken met allerlei organisaties zoals Attenta, Impuls, de voedselbank en Adviesraad Sociaal Domein. Ook hebben ruim 900 huishoudens een enquête ingevuld. Hierin werd gevraagd naar ervaringen tot nu toe, maar ook naar ideeën voor de toekomst rondom het thema armoede. De Adviesraad Sociaal Domein heeft een positief advies uitgebracht op het armoedebeleid en geeft 2 aanbevelingen mee. De nota wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Na vaststelling in de gemeenteraad gaan we verder met de uitwerking van de plannen. Hierin nemen we de aanbevelingen van de adviesraad mee.