Besluitenlijst collegevergadering 12 maart

Datum    12-03-2024
Tijd    9:00 - 13:00
Locatie    Commissiekamer
Aanwezig    A.W. Hiemstra (voorzitter), I. Berghuis, R.J. Heling, K. ten Brink, R.L.H. Schoonderbeek en M. Zwartsenburg    

01 Agenda

Het college stelt de agenda ongewijzigd vast.

02    Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

AWH.O  ENSIA  verantwoording 2023

Het college besluit:
1. De collegeverklaring ENSIA 2023 over DigiD en Suwinet vast te stellen.
2. De verantwoordingsrapportage ENSIA 2023 over de basisregistraties BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en BRO (Basisregistratie Ondergrond) vast te stellen.
3. Het uittreksel ENSIA 2023 over de basisregistratie BRP (Basisregistratie Personen) vast te stellen.
4. Het uittreksel ENSIA 2023 over de basisregistratie Reisdocumenten vast te stellen.
5. De raad voor 15 juli 2024 per brief te informeren over de collegeverklaring ENSIA 2023, na verwerking van enkele tekstuele wijzingen in de voorgestelde brief.

IB.O  Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks over wegwerkzaamheden Hondsrugweg Gieten

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording, na verwerking van een redactionele wijziging in de brief.

IB.O Vaststelling wijzigingsplan "Buitengebied, herontwikkeling camping De Weijert, Balloërstraat 2 te Rolde" 

Het college besluit:
1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen wijzigingsplan “Buitengebied, herontwikkeling camping De Weijert, Balloërstraat 2 te Rolde”.
2. De toelichting, regels en verbeelding, in afwijking van het ter inzage gelegde ontwerp wijzigingsplan, naar aanleiding van zienswijzen aan te passen.
3. Dit te doen volgens de voorgestelde aan te brengen wijzigingen in de reactienota zienswijzen wijzigingsplan “Buitengebied, herontwikkeling camping De Weijert, Balloërstraat 2 te Rolde”’.
4. De toelichting, regels en verbeelding, in afwijking van het ter inzage gelegde ontwerp wijzigingsplan, ambtshalve aan te passen, zoals voorgesteld is in het document ‘Ambtshalve aanpassingen wijzigingsplan “Buitengebied, herontwikkeling camping De Weijert, Balloërstraat 2 te Rolde”.
5. Het wijzigingsplan “Buitengebied, herontwikkeling camping De Weijert, Balloërstraat 2 te Rolde”, zoals deze vervat is in verbeelding en regels, gewijzigd vast te stellen volgens het voorgesteld ontwerpbesluit.
6. De uitgaande brieven te verzenden, na verwerking van een aantal redactionele wijzigingen.
7. De eindredactie van de uitgaande brieven te mandateren aan wethouder Berghuis.

Toelichting: Het college heeft het wijzigingsplan “Buitengebied, herontwikkeling camping De Weijert, Balloërstraat 2 te Rolde” gewijzigd vastgesteld. Dit wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de huidige bestemming van het perceel Balloërstraat 2 te Rolde van de bestemming ‘Recreatie – 1‘ in de bestemming ‘Recreatie – 3’ voor de realisatie van 46 recreatiewoningen (met bijbehorende herinrichting van het voormalige campingterrein) op het perceel kadastraal bekend Rolde, sectie V, nrs. 442, 1234 (gedeeltelijk) 1235 en 1342 en plaatselijk bekend Balloërstraat 2 te Rolde.

RH.O  Financiële bijdrage Centrum Seksueel Geweld 2023 en 2024 

Het college besluit: 
1. Het Centrum Seksueel Geweld Drenthe/Groningen voor het jaar 2023 een bedrag van € 2.668,73,- en voor 2024 een bedrag van € 3.219,99,- te verlenen.
2. Deze bijdrage te bekostigen uit het budget Algemene meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Toelichting: De gemeente Aa en Hunze heeft net als alle andere Drentse gemeenten besloten extra financiële steun te verlenen aan Het Centrum Seksueel Geweld Drenthe/Groningen (CSG). Het Centrum Seksueel Geweld Drenthe/Groningen biedt al sinds 2015 noodzakelijke hulp aan slachtoffers van seksueel geweld. Nu breidt het CSG zijn diensten uit om ook slachtoffers die een langere tijd geleden seksueel geweld hebben meegemaakt te ondersteunen, dankzij speciaal getrainde hulpverleners.

RH.O Financiële bijdrage aanschaf schrobmachine MFC Boerhoorn 

Het college besluit:
1. Een subsidie van € 20.000 aan stichting MFC Boerhoorn te verstrekken voor de vervanging van de schrobmachine.
2. Een extra subsidie van € 7.500 te verstrekken aan MFC Boerhoorn als bijdrage voor een schrobrobot onder voorwaarde dat MFC Boerhoorn het andere deel van de extra kosten door bijdragen van derden elders verkrijgt.
3. De kosten van € 27.500 als extra uitgave te verwerken in de Bestuursrapportage.

Toelichting: De schrobmachine van MFC Boerhoorn moet worden vervangen. Met deze machine worden de vloeren in het gebouw schoongemaakt. Dit is, bijvoorbeeld na een handbaltraining, een noodzakelijk karwei. Stichting MFC Boerhoorn krijgt hiervoor een extra bijdrage. De stichting wordt schriftelijk over
het besluit geïnformeerd.

KB.O Onderzoek wet Inburgering 

Het college besluit 
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de tussenevaluatie Wet Inburgering 2021.
2. Deze ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.    

Toelichting: Trendbureau Drenthe heeft op verzoek van de gemeente Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze onderzoek gedaan naar de huidige werkwijze onder de nieuwe Wet Inburgering 2021. Naast enkele verbeterpunten die hieruit naar voren komen, kan worden gesteld dat de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 positief verloopt. De drie gemeenten voldoen met de inrichting van het beleidskader aan de wetgeving. De regievoerders spelen een cruciale en wenselijke rol en ketenpartners zijn over het algemeen blij met de regievoerende rol van de gemeente. Wel is het op een aantal punten nog zoeken naar een juiste rolverdeling tussen de regievoerders en de medewerkers van de ketenpartners.

KB.O Subsidie 2024 Impuls Welzijn 

Het college besluit:
1. Impuls een voorlopige subsidie van € 2.054.119,- te verstrekken, met toepassing van de hardheidsclausule.
2. Impuls een extra subsidie van € 60.000,- toe te kennen voor kwartiermaker ten behoeve van activiteiten in kader van het gezond en actief leven akkoord.
3. Impuls een extra subsidie van € 207.097,- toe te kennen voor activiteiten “opvang Papenvoort”.
4. Impuls een extra subsidie van € 132.954,- toe te kennen voor taken “de Biester”
5. De gemeenteraad de subsidieaanvraag 2024 ter kennisname aan te bieden met het voorgestelde raadsvoorstel.
6. Impuls met de voorgestelde beschikking te informeren.

Toelichting: Aan Impuls Welzijn is subsidie verstrekt voor diverse taken die zij voor de gemeente uitvoeren in het kader van de buurt- en opbouwwerk, jeugdwerk, maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning en ondersteuning van vrijwilligerswerk.