Vitaliteitsscan Drenthe

Onderzoek vitaliteit verblijfsrecreatie Drenthe.

De vrijetijdssector is van groot belang voor de Drentse economie. In december 2016 werd bekend gemaakt dat in 2015 in totaal ruim 1 miljard euro is omgezet bij toeristische bedrijven in de provincie Drenthe. Een belangrijk deel hiervan is toe te schrijven aan een omzetstijging binnen de verblijfsrecreatie. Dit is een mooie uitgangspositie die de provincie Drenthe en het Recreatieschap Drenthe verder willen uitbouwen. Het beleid van de provincie en gemeenten is erop gericht om van Drenthe DE vrijetijdsprovincie van Nederland te maken en de bestedingen en werkgelegenheid te laten groeien door investeringen in de vrijetijdseconomie. Daarom wordt onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatiesector in Drenthe.

Vitale verblijfsrecreatie

Doel van het onderzoek is inzicht bieden in het (economisch) functioneren van de verblijfsrecreatiesector in Drenthe en het ontwikkelperspectief schetsen om de sector ook op de lange termijn vitaal te houden. Dit is een gezamenlijke opgave van ondernemers, provincie Drenthe, Recreatieschap Drenthe, gemeenten en RECRON. Ruim 200 Drentse verblijfsrecreatiebedrijven (grotere campings en vakantieparken) worden in dit onderzoek betrokken en gevraagd om hun medewerking. ZKA Consultants uit Waalwijk voert het onderzoek uit in opdracht van de provincie Drenthe en het Recreatieschap Drenthe.

Wat houdt het onderzoek in?

De vitaliteitsscan start met een digitale vragenlijst onder de verblijfsrecreatiebedrijven, waarop het onderzoek zich richt. Daarin wordt gevraagd naar cijfers, feiten en toekomstverwachtingen. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de vitaliteit van de sector worden daarnaast steekproefsgewijs bedrijven bezocht en/of ondernemers geïnterviewd.

Wat levert het onderzoek op?

Het onderzoek geeft inzicht in hoeverre de sector vitaal is en welke kansen er liggen voor de sector om in samenspraak met de overheid de vitaliteit te vergroten. Naar verwachting worden de resultaten van de vitaliteitsscan medio 2017 bekend gemaakt.

Contact

Heeft u meer vragen over het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met Recreatieschap Drenthe (info@recreatieschapdrenthe.nl). Voor overige vragen kunt u contact opnemen met mevrouw G. Kamps of de heer M. van den Berg van de gemeente Aa en Hunze, te bereiken via telefoonnummer (0592) 267 809 / 893.