Incidentele festiviteiten

Het is een inrichting toegestaan maximaal 6 incidentele festiviteiten per kalenderjaar aan te vragen waarbij mag worden afgeweken van de geluidsvoorschriften als bedoeld in het Activiteitenbesluit.

Voorwaarden

De kennisgeving moet tenminste twee weken voor de aanvang van de festiviteit worden ingediend.

De naleving van de voorwaarden van eerdere ontheffingen wordt betrokken bij de beoordeling of op basis van de kennisgeving ontheffing wordt gegeven.

Aanvraag

Wilt u een tijdelijke ontheffing voor een incidentele festiviteit aanvragen, gebruik dan het formulier incidentele festiviteit melden.

Procedure

Een ontheffing wordt op basis van een goedgekeurde kennisgeving schriftelijk verleend onder voorwaarden. De volgende voorschriften worden hierbij als uitgangspunt genomen :

  • de vrijstelling van de geluidsnormen geldt  tot uiterlijk om 01.00 uur ‘s nachts;
  • gedurende de vrijstelling mag het toegestane equivalente geluidsniveau overeenkomstig het Activiteitenbesluit met maximaal 20 dB(A), worden overschreden bij een normaal geldende norm van 50 dB(A); Dit houdt onder meer in dat het maximaal equivalente geluidsniveau in de nachtperiode tijdens de periode waarin de ontheffing van de geluidsnorm geldt 60 dB(A) op de gevel van een woning mag bedragen.
  • tijdens de festiviteit moeten ramen en deuren gesloten zijn. Deuren mogen slechts worden geopend voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.
  • het terras dient na 23.00 uur gesloten te zijn voor publiek.

Deze voorwaarden worden echter nog wel vertaald en eventueel aangevuld als blijkt dat dit gelet op de plaatselijke situatie nodig is.

Overschrijding van geluidsnormen zonder kennisgeving

Op het moment dat tijdens een controle een duidelijke overschrijdingen van de geluidsnorm van meer dan 2 dB(A) ten opzichte van de geldende norm wordt vastgesteld, zal bij het bedrijf 2 van de maximaal 6 aan te vragen incidentele festiviteiten in mindering worden gebracht.