Agenda WMO-raad 20 november 2017

Maandag 20 november om 10.00 uur vergadert de WMO-raad van de gemeente Aa en Hunze in het gemeentehuis in Gieten.

Agendalogo

 1.     Opening en vaststellen van de agenda.
 2.     Overleg met de wethouder(s).
 3.     Zaken voor het overleg met beleidsadviseur P. Flap van de gemeente Aa en Hunze.
  a.    Raads- en commissievergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. WMO-aangelegenheden.
  b.    Binnengekomen stukken ter kennisname met eventuele toelichting.
  d.    Punten van de projectleider.
  e.    Vragen aan de projectleider.
 4.     Verslag vergadering WMO-raad van 30 oktober 2017.      
 5.     Informatie vanuit de clusters en uit het DB. 
 6.     Ingekomen stukken en mededelingen
 7.     Uitgegane stukken
 8.     PR c.q. profilering WMO-raad c.q. adviesraad Sociaal Domein.
 9.     Vaststelling begroting 2018
 10.     Vergaderrooster 2018
 11.     Verordening adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze en aanpassing Huishoudelijk Reglement.
 12.     Externe vergaderlocaties.
 13.     Invulling jaarplanning n.a.v. de Lange Termijn Agenda.
 14.     Rondvraag.